Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η νέα ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στα αρτοποιεία όλης της χώρας

Στις διατάξεις της υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΣΕ υπό το ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη ζαχαροπλαστικής και των βοηθών αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.
 
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από (Π.Κ.8/22.5.2019) Κ.Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται από 06/03/2021 έως 05/03/2023 ως εξής:
Ψήστης: 665,94
Τεχνίτης πιτσαρίας: 665,94
Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής: 665,94
Σερβιτόρος: αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του ν. 2224/1994.
Μπουφετζής: 665,94
Βοηθοί των ανωτέρω: 655,85

Στους υπαγόμενους χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους:
Α) Γάμου σε ποσοστό 10%
Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες ή Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.

Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

Οι μηνιαίες αποδοχές, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου
 
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζομένων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

Η ισχύς της αρχίζει από την 06-03-2021 και λήγει την 05-03-2023.

Δείτε τη νέα ΣΣΕ από τη σχετική ενότητα του κόμβου