Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν κίνδυνο λόγω δανείων

Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven

Η προσεκτική διαχείριση των χορηγήσεων και η διστακτικότητα των τραπεζών να προχωρήσουν σε υπερβολικές δανειοδοτήσεις προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και η προσεκτική διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους σε ότι αφορά τα εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s) οδηγεί την Τράπεζα της Ελλάδος σε απόφαση να διατηρήσει το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα σε μηδενικά επίπεδα από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο οδηγός αποθέματος ασφαλείας είναι «μηδέν», δεδομένου ότι η τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ παραμένει αρνητική από το γ’ τρίμηνο του 2012 και, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το δ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε -17,7 εκατοστιαίες μονάδες.

Ουσιαστικά η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι πλέον οι μεγάλοι κίνδυνοι για τις συστημικές τράπεζες έχουν εκλείψει άρα δεν υπάρχει άμεσος λόγος να δεσμεύει κεφάλαια για πιθανή μελλοντική σωτηρία τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί ανά τρίμηνο την ένταση του κυκλικού συστημικού κινδύνου και την καταλληλότητα του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ, τον οδηγό αποθέματος ασφαλείας και, κυρίως, πρόσθετους δείκτες για τη συσσώρευση του κυκλικού συστημικού κινδύνου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει και ορισμένους πρόσθετους δείκτες για τη δημιουργία και συσσώρευση του κυκλικού συστημικού κινδύνου, που αφορούν τις πιστωτικές εξελίξεις, τη δανειακή επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα, τη δυνητική υπερεκτίμηση των τιμών των ακινήτων, την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις εξωτερικές ανισορροπίες και την τιμολόγηση του κινδύνου. Η ανάλυση των πρόσθετων δεικτών επιβεβαιώνει την εκτίμηση περί απουσίας υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης και συνάδει με τη διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (0%) για το γ’ τρίμηνο του 2022.

Source