Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η τροπολογία με την παράταση αναστολών, Συν-Εργασίας και άλλες φορολογικές διατάξεις

Νέα τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή με την οποία ρυθμίζονται, κατά βάση τα ακόλουθα:


1. Θεσπίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες ειδικού σκοπού (εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας) και προβλέπεται, κατά βάση, ο σκοπός, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας τους (νομική μορφή, προσδιορισμός συμμετεχόντων σε αυτές, ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, ελάχιστο ύψος λειτουργικών δαπανών κατ’έτος), καθώς και φορολογικά ζητήματα (προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων, ποσοστού κέρδους, φορολογητέου εισοδήματος, υπολογισμός φόρου εισοδήματος και εφαρμοζόμενη διαδικασία καταβολής του, θέματα Φ.Π.Α.).

2. Διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, υπό τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, για ακίνητα που:
ι) απαλλοτριώθηκαν, το 1924, υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων,
ιι) βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1894, ρυμοτομικού σχεδίου στις αναφερόμενες θέσεις Μαλεσίνας προς αποκατάσταση σεισμοπαθών, ιιι) εντάχθηκαν, ως πρώην δασικά, σε σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1963, ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας.

3.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο (παράγραφος Γ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013), για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται:

η αρμόδια διοικητική αρχή για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών, αντί της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής του ιδίου Υπουργείου, που ισχύει),

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή στην αρμόδια αρχή, τόσο από φυσικά, όσο και από νομικά πρόσωπα.

β. Δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομικών διαδικτυακή πλατφόρμα, για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

γ. Εξειδικεύεται το αντικείμενο των κλάδων εκπόνησης εκτιμήσεων, στους οποίους οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται.

δ. Προβλέπεται η καταχώριση των εκθέσεων εκτιμήσεων ακινήτων στη βάση δεδομένων «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.».

ε. Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά εγγραφής και παραμονής τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και προβλέπεται ως ποινή η διαγραφή τους από το Μητρώο, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών υποχρεώσεων.

στ. Προβλέπεται η απαλλαγή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα, ειδικά για το Υπουργείο Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε., εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών στα κτήρια αρμοδιότητάς τους.

β. Παρατείνεται εκ νέου έως τις 31.03.2021 (έληξε στις 31.12.2020) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η προθεσμία που επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

7. α. Απαλλάσσεται και για το μήνα Μάρτιο 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000

1. Μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71Η ως εξής:

«71Η

Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

1. Η διαχείριση των χρηματικών ροών κοίτης οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον παρόντα, δύναται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ) του άρθρου 45.

2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς καί νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και μέλη της οικογένειας αυτών.

Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και

β) πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

α) ο έτερος των συζύγων/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.),

β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ.,

γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν,

δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ.

5. Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).

Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο της παρούσας λαμβάνονταί υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58. Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 68 και 71.

Οι διατάξεις του Μέρους Τέταρτου «Παρακράτηση Φόρου» έχουν εφαρμογή και για τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο φόρο υπόκειται:

α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,

β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεταί ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος μέλος.

γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δροστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας η με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που δίενεργούνταί από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

Οι εσωτερικές πράξεις που δίενεργούνταί μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που δίενεργούνταί εντός ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α..».

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καί του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι υπηρεσίες που μπορούν ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα που βρίσκονται εντός των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182,183,184,184Α του εγκεκριμένου με το π.δ. της 31ης.7.1925 ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών

Καταγεγραμμένα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός των οικοδομικών τετραγώνων 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου με το π.δ. της 31ης.7.1925 (Α’215) ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών, καιτα οποία απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων κατοίκων δυνάμει της 6.210/1924 πράξης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και βάσει της 24/22.3.1924 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Σχεδίου Πόλης Σερρών και των οποίων η εκποίηση εγκρίθηκε με το π.δ. της 7.7.1926 (Α’ 234), διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Κτημάτων και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, εφόσον ο νομέας τους έχει καταχωριστεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ίδιο ή στους δικαιοπαρόχους του διοικητικά μέτρα προστασίας λόγω της καταγραφής τους ως ανταλλάξιμων.

Άρθρο 3

Ρύθμιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 15ης.8.1963 ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας

Σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από τη Διεύθυνση Δασών δυνάμειτου ν. 998/1979 (Α’ 289) καί βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 15ης.8.1963 (Δ’132) ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα, εφόσον δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους νομείς αυτών ή στους δικαιοπαρόχους τους Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης λόγω του πρώην δασικού χαρακτήρα τους και δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης αιτίας. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή άλση.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμειτου νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» προς αποκατάσταση σεισμοπαθών

1. Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 (Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ’ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» (Α’ 8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών και για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό παραχωρητήριο, διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα για αυτά, εφόσον ο νομέας τους έχει καταχωριστεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή στους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για αυτά εξ αυτής της αιτίας.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή η οποία θα εξετάσει, έως τις 30.9.2021, αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και θα γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

Η επιτροπή είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καί μέλη

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ol όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία βάσει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα, ol όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Τροποποίηση της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013

1. Η υποπαρ. Γ.1. της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.Ι.:

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρ. Γ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εκτίμηση»: Κάθε εργασία ή/και έρευνα που έχει ως σκοπό την αποτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων, άυλων ή ενσώματων και εκτελείται με βάση τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισμένα εκημητικά πρότυπα.

«Πιστοποιημένος εκτιμητής»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, το οποίο διενεργεί εκτιμήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν άρθρο, έχει λάβει την πιστοποίηση της υποπαρ. Γ.2. και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

«Αρμόδια Διοικητική Αρχή»: Ορίζεται η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.».

2. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 της υποπαρ. Γ.2 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται, μετά την παρ. 5 προστίθεται παρ. 6 και η υποπαρ. Γ.2 διαμορφώνεται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή, ως μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών, ασκείται ελεύθερα από την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, κατόπιν αναγγελίας έναρξής του στην αρμόδια διοικητική αρχή. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην αρμόδια διοικητική αρχή και τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας και κλάδου εκτιμήσεων ανά πιστοποιημένο εκτιμητή δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα επιμελητήρια που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) του ν. 4468/2017 (Α’ 61) συνδράμουν, κατά περίπτωση, την αρμόδια διοικητική αρχή στο έργο της, κατά το μέρος που τους αφορά, ενώ η τελευταία δύναται, επίσης, να ζητά τη συνδρομή των αντιπροσωπευτικότερων, από άποψη αριθμού μελών, επαγγελματικών σωματείων εκτιμητών ή επιστημονικών συλλόγων εκτιμητικής ή των φορέων πιστοποίησης.

2. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαίολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, όπου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο συγκεκριμένος ή οι συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους επιθυμεί να εγγράφει ο ενδιαφερόμενος.

Η αίτηση του πρώτου εδαφίου συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) ότι παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την πρόσβαση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία από την αρμόδια διοικητική αρχή των προσωπικών του δεδομένων, που υποβάλλονται στα δικαίολογητικά εγγραφής και παραμονής του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, με σκοπό αφενός τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης της παρούσας παραγράφου και του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (L 119) και

ββ) την πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνόλου των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικάπου έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από επίσημες μεταφράσεις, επικυρωμένες σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμοζόμενο αναλογικά.

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Ο αϊτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κάποιο άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία πρέπει να ανανεώνεται και να επανυποβάλλεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερομένου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

αα) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε αυτόν πειθαρχικές ποινές που αναστέλλουν ή εμποδίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του,

ββ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) περί απασχόλησης δημοσίου υπαλλήλου, ή ότι υπάγεται σε αυτό και του έχει χορηγηθεί άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή, ως μέλος του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών,

γγ) ότι δεν υπάγεται στο άρθρο 16 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί απασχόλησης συνταξιούχου, ή ότι υπάγεται σε αυτό και το τηρεί ανεπιφύλακτα, όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τα εκτιμητικά πρότυπα (ευρωπαϊκά ή διεθνή) που εφαρμόζει κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του κώδικα δεοντολογίας της υποπαρ. Γ.8.

ε) Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη – πιστοποιημένου εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, με αιτιολογία την εκπόνηση εκτιμήσεων στην ημεδαπή, συνοδευόμενη από τη σχετική σύμβαση εργασίας σε ισχύ, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη. Εναλλακτικά, σύμβαση παροχής έργου ή δελτία παροχής υπηρεσιών, με αιτιολογία την εκπόνηση δέκα (10) τουλάχιστον εκτιμήσεων του αντίστοιχου κλάδου στην ημεδαπή, ή τις ίδιες τις εκτιμήσεις υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο, κατανεμημένες ομοιόμορφα, κατά τα τελευταία δύο (2) έτη.

στ) Πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αϊτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία (1) από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής, από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17024, για το σχήμα του εκτιμητή, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) του ν. 4468/2017 (Α’ 61) ή από σύστημα διαπίστευσης-μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (EA-MLA), μέσω διαδικασίας εξετάσεων, προϋπόθεση για συμμετοχή στις οποίες αποτελεί η προσκόμιση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Ακαδημαϊκής καί Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) του ν. 3328/2005 (Α’ 80), ή από την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).

β) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής, από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, και κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. αα).

γγ) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής, από επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή από εκτιμητικό οργανισμό που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εκτιμητικών Οργανισμών (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA) για χορήγηση της επαγγελματικής αναγνώρισης Recognised European Valuer (REV), και κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. αα.

δδ) Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους – μέλους ή του τρίτου κράτους.

Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης, επαγγελματική εκτιμητική ένωση ή εκτιμητικό οργανισμό, που έχει έδρα ή εκπροσωπείται νόμιμα στην ημεδαπή, εφαρμόζει διαδικασίες εξετάσεων, ετήσιας επιτήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει, επαναπιστοποίησης των εκτιμητών που έχει πιστοποιήσει και πειθαρχικού ελέγχου των εκτιμητών για λόγους που αφορούν στην τήρηση των κανόνων εκτιμήσεων της υποπαρ. Γ.7. της παρ. Γ.

ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την ημεδαπή φορολογική αρχή, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερομένου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους στην αρμόδια διοικητική αρχή.

η) Αποδεικτικό ασφάλισης, ως εξής:

αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τον ημεδαπό φορέα στον οποίο παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

ββ) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ημεδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

γγ) Για τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και παράλληλα ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παρέχουν έργο, αποδεικτικό ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τον ημεδαπό φορέα στον οποίο παρέχουν εξαρτημένη εργασία και, επιπλέον, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ημεδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τα αποδεικτικά των υποπερ. αα), ββ) και γγ) πρέπει να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερομένου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους στην αρμόδια διοικητική αρχή.

3. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, όπου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός γενικού εμπορικού μητρώου, οι συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους επιθυμεί να εγγράφει το νομικό πρόσωπο, οι οποίοι προβλέπονται στον σκοπό του ιδρυτικού εγγράφου του νομικού προσώπου, καθώς, επίσης, και οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκτιμήσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου για τους συγκεκριμένους κλάδους εκτιμήσεων.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει την πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα του συνόλου των δικαιολογητικών.

Επίσης, συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με τις οποίες οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εκτιμήσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, δηλώνουν ότι παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους για την πρόσβαση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, που υποβάλλονται στα δικαιολογητικά εγγραφής και παραμονής του νομικού προσώπου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, από την αρμόδια διοικητική αρχή, με σκοπό αφενός τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της τήρησης της παρ. Γ και του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (L 119).

β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το Πρωτοδικείο εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, τα οποία πρέπει να ανανεώνονται και να υποβάλλονται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του νομικού προσώπου, από την ημεδαπή φορολογική αρχή, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, του νομικού προσώπου, από τον ημεδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται και να υποβάλλεται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο του ιδρυτικού του εγγράφου ή τυχόν τροποποιητικού αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι στον σκοπό του προβλέπεται η παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.

στ) Αποδεικτικά έγγραφα και, ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, συμφωνητικά, ιδρυτικά ή άλλα έγγραφα, θεωρημένα και κατατεθειμένα στις αρμόδιες αρχές, από τα οποία προκύπτει ότι υφίσταταί σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του νομικού προσώπου και των πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό του νομικού προσώπου, στους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών.

Τα αποδεικτικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου πρέπει να ανανεώνονται και να επανυποβάλλονται με ευθύνη του νομικού προσώπου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, στην αρμόδια διοικητική αρχή.

4. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος, αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια διοικητική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, γνωστοποιώντας του καί τους σχετικούς λόγους.

5. Αν πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η αρμόδια διοικητική αρχή εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών εντός τριών (3) μηνών, στον κλάδο ή στους κλάδους στους οποίους έχει πιστοποιηθεί.

6. Για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομικών, διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσίμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καί του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Μετά από τη θέση σε λειτουργία της πλατφόρμας, τα δικαιολογητικά της υποπαρ. Γ.2. υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε αυτή.»

3. Η υποπαρ. Γ.4. της παρ. Γτου άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.:

ΚΑΑΔΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους εκπόνησης εκτιμήσεων:

α) ακίνητα, ιδίως οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις, δάση, νησιά, κτήρια, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, κινηματογράφους, θέατρα, χώρους στάθμευσης, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, διατηρητέα κτήρια, κατασκευές, τεχνικά έργα και εργοστάσια,

β) μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, ιδίως μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, εργοστάσια, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κύριες ή βοηθητικές, είτε είναι προσαρμοσμένες στο κτήριο και συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, είτε είναι συνδεδεμένες με τον παραγωγικό μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς, επίσης, και μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως,

γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά, ιδίως μετοχές, λοιπούς τίτλους κινητών αξιών ανώνυμων εταιρειών, συμμετοχές σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς, άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παρουσιάζονται είτε ως αποτέλεσμα της πνευματικής δραστηριότητας όπως εφευρέσεις, υποδείγματα χρησιμότητας, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, είτε ως σύμβολα της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως διακριτικά γνωρίσματα, είτε ως ασώματα αντικείμενα που συνθέτουν την προσωπικότητα, όπως αστικό όνομα, εικόνα, φήμη και εν γένει κατοχυρωμένα και πρωτότυπα ασώματα αντικείμενα,

δ) κινητά κάθε είδους, ιδίως έργα τέχνης, κινητά κειμήλια, συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα, οικοσκευή, βιβλία, νομίσματα, αντίκες, συλλεκτικό μηχανολογικό εξοπλισμό, σε έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα, οι λιθογραφίες, οι φωτογραφίες, τα διακοσμητικά έργα, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, καθώς και σε οποιοδήποτε αντικείμενο έχει ιδιαίτερη πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

4. Η υποπαρ. Γ.7 της παρ. Γ του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

1. Ol πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συντάσσουν τις εκτιμήσεις τους σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπεται στην υποπαρ. Γ.8.

2. Οι εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων, οι οποίες εκπονούνται υποχρεωτικά από πιστοποιημένους εκτιμητές του παρόντος και αφορούν δημόσια περιουσία, καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων – ΨΥΔΗΠΕΕΚ».

Οι δημόσιες αρχές και οι φορείς του δημοσίου τομέα που είναι αρμόδιοι, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή των ειδικότερων διατάξεων που προβλέπουν σύνταξη εκτιμήσεων ακινήτων, υποχρεωτικά από πιστοποιημένους εκτιμητές του παρόντος και αφορούν δημόσια περιουσία, υποχρεούνται να διαθέτουν τις εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων, στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία συλλογής, καταχώρισης και τήρησης των σχετικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

5. Οι παρ. 3 και 4 της υποπαρ. Γ.8 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίστανται και η υποπαρ. Γ.8 διαμορφώνεται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.8.:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός (3) τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας των πιστοποιημένων εκτιμητών.

2. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και του Κώδικα Δεοντολογίας.

3. Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές υποχρεούνται να προσκομίζουν με ευθύνη τους, στην αρμόδια διοικητική αρχή σχετική βεβαίωση, επαγγελματική ταυτότητα ή άλλο πρόσφατο και πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διαρκής συμμόρφωσή τους με τις προϋποθέσεις της περ. στ) της παρ. 2 της υποπαρ. Γ.2. της παρ. Γ, μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη λήξη της ισχύος των στοιχείων αυτών και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους.

Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως με αίτησή τους την αρμόδια διοικητική αρχή, εντός τριάντα (30) ημερών, για μεταβολές οι οποίες τροποποιούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου γενικής χρήσης πιστοποιημένου εκτιμητή, προκύπτει αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στην περ. β) της παρ. 2 της υποπαρ. Γ.2. της παρ. Γ ή σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του πιστοποιημένου εκτιμητή των στοιχείων που υποχρεούταί να υποβάλλει στην αρμόδια διοικητική αρχή, μέσα στις προθεσμίες της παρ. Γ, ο πιστοποιημένος εκτιμητής διαγράφεται αυτοδίκαια, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α’45), από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, με μέριμνα της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

Η διαγραφή αυτή παύει να ισχύει καί ο πιστοποιημένος εκτιμητής επανέρχεται ως είχε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, αν τα εν λόγω στοιχεία υποβληθούν πλήρη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την παρέλευση των σχετικών προθεσμιών.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ή δήλωσης η οποία περιλαμβάνει πλαστογραφημένα στοιχεία, εκτός από τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τον 1599/1986 (Α’ 75) και τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) η αρμόδια διοικητική αρχή προβαίνει αυτεπάγγελτα, σε έγγραφη καταγγελία προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο της υποπαρ. Γ. 10, με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής του πιστοποιημένου εκτιμητή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και της απαγόρευσης επανεγγραφήςτου σε αυτό.

Η αρμόδια διοικητική αρχή δύναται να προβαίνει αυτεπάγγελτα, όταν και όπου κατά την κρίση της απαιτείται, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ. Γ, σε διασταύρωση, αναζήτηση και επαλήθευση του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγραφής και παραμονής των πιστοποιημένων εκτιμητών στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, συμπεριλαμβανομένων των δηλωθέντων στοιχείων στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και των ποινικών μητρώων γενικής χρήσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που εκδίδουν τα δίκαιολογητικά αυτά, με οπουδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αναζήτησης αυτών διαδικτυακά.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών επικαιροποιείται κάθε φορά με μέριμνα της αρμόδιας διοικητικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, το τρίμηνο χρονικό διάστημα της παρ. 5 της υποπαρ Γ.2. της παρ. Γ, δεν συνιστά κατά χρόνο περιορισμό της αρμοδιότητας της αρμόδιας διοικητικής αρχής, να προβαίνει αυτεπάγγελτα σε τροποποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των προς τούτο νομίμων προϋποθέσεων, καθώς και σε διαγραφή πιστοποιημένου εκτιμητή από έναν ή περισσότερους κλάδους, αν δεν υφίσταται αντίστοιχη πιστοποίηση.».

6. Η υποπαρ. Γ.9 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «ΥΠΟΠΑΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.9.:

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο πιστοποιημένων εκτιμητών, το οποίο αποτελείται από: α) έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας με τον αναπληρωτή του, β) έναν (1) Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τον αναπληρωτή του, γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, και δ) δύο (2) πιστοποιημένους εκτιμητές με ελάχιστη εκτιμητική εμπειρία δέκα (10) ετών, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.

Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος έκτων δύο (2) Παρέδρων και γραμματέας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πιστοποιημένων εκτιμητών δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων καί αρμοδιοτήτων τους ως μέλη του, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη του, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, ή κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), λόγω προβλημάτων ή αποκλίσεων των υποβληθεισών εκτιμήσεων από τα οριζόμενα στις αποφάσεις ανάθεσης έργου του Υπουργού Οικονομικών, παραβάσεων της νομοθεσίας καί του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των πιστοποιημένων εκτιμητών, περιπτώσεων πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του πιστοποιημένου εκτιμητή, ανάρμοστης ή αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και παραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρωπαϊκών ή διεθνών αναγνωρισμένων εκτιμητικών προτύπων ή προδήλως εσφαλμένων εκτιμήσεων.»

7. Μετά από την παρ. 2 της υποπαρ. Γ.12 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

3. Ειδικώς τα μέλη του καταργηθέντος Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, πιστοποιημένοι εκτιμητές, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της παρ. Γ, για λοιπούς κλάδους εκτιμήσεων, πέραν αυτού για τον οποίο έχουν πιστοποιηθεί, δύνανται να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς, για περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι εν λόγω εκτιμητές παραμένουν εγγεγραμμένοι μόνο στους κλάδους για τους οποίους κατέχουν σχετική πιστοποίηση και διαγράφονται από τους λοιπούς κλάδους.».

Άρθρο 6

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2021, το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α’227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021.

Άρθρο 7

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονταί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονταί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

Άρθρο 8

Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου

για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού – Τροποποίηση του άρθρου 28Α του ν. 4758/2020

Το άρθρο 28Α του ν. 4758/2020 (Α’242) τροποποιείται ως εξής:

1) Στον τίτλο, η λέξη «καταπολέμηση» αντικαθίσταται με τη λέξη «εξάλειψη» και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής: «Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού».

2) Στην παρ. 2, αντί της φράσης «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας» τίθεται η φράση «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Μέρους V του Πρωτοκόλλου της παρ. 1».

3) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, αντί της φράσης «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» τίθεται η φράση «το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκείνται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου της παρ. 1 είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καί Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ. Ειδικά για τον συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων που προκύπτουν από το Μέρος V του Πρωτοκόλλου της παρ. 1, αρμόδια αρχή είναι το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκείνται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016 (Α’ 141).

Αθήνα, 15 Φεβρουάριου 2021