Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Η τροπολογία φορολόγησης υπερκερδών των εταιριών ενέργειας – Νέο πρόγραμμα με voucher για το κόστος εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή της οπτικής ίνας

Με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, κατ’ εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά με βάση τα υπερβάλλοντα έσοδα τους από τη δραστηριοποίηση καθενός στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης (άρθρο 138 παρ.1 του ν.4951/2022).

β. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των υπερβαλλόντων εσόδων ανά μήνα και εφόσον έχουν θετική τιμή, η προαναφερόμενη εισφορά ισούται με τα συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του υπό εξέταση μήνα για κάθε προμηθευτή, ενώ εάν λάβουν αρνητική τιμή, η εισφορά μήνα για αυτόν λογίζεται ως μηδενική και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισφορά των επόμενων μηνών μέχρι το πέρας εφαρμογής του θεσπιζόμενου Προσωρινού Μηχανισμού.
Προβλέπεται η επιβολή προσωρινού ποσού εισφοράς σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού αυτής, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων δεν είναι διαθέσιμες.
Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και επιβολής της έκτακτης εισφοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την πρώτη εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης.

γ. Το ποσό της προαναφερόμενης εισφοράς υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά προμηθευτή και επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Περαιτέρω, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) προβαίνει στους αναγκαίους συμψηφισμούς στην περίπτωση που εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) προς τους Προμηθευτές και εφόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

δ. Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστή του Τ.Ε.Μ., για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

ε. Στους υπόχρεους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέχεται η δυνατότητα να εκπίπτουν το ποσό της προαναφερόμενης εισφοράς, ως δαπάνη, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος.

στ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, για την εξειδίκευση λοιπών θεμάτων εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης (η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο Τ.Ε.Μ., τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια).

2. α. Συστήνεται Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία μπορεί να παρέχεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, ως υποχρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου, για περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος, το οποίο καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού Τ.Ε.Μ.
β. Εάν οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασφαλίσουν τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό της ενεργού ισχύος, επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ.
γ. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης και μεταξύ άλλων, οι ώρες αιχμής, ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας μείωσης της καταναλισκόμενης ή εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο τρόπος προσδιορισμού, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος, το ύψος των χρεώσεων μη συμμορφώσεως, η μέθοδος και τα κριτήρια επιλογής, οι κατηγορίες των υπόχρεων καταναλωτών, η εύλογη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του τιθέμενου από την κοινοτική νομοθεσία στόχου κ.λπ.

3. α. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την ενίσχυση των κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή της οπτικής ίνας, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα».
β. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).
γ. Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, κατά την οριζόμενη έννοια, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων της γενικής κυβέρνησης.
δ. Παρέχεται στους διαχειριστές η δυνατότητα επιλογής, από το Μητρώο Εγκαταστατών που θα συσταθεί για τις ανάγκες του προγράμματος, του εγκαταστάτη για την υλοποίηση των εργασιών.
ε. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:
i) την υποβολή στην εφαρμογή, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., από κάθε εγκαταστάτη της αίτησης έκδοσης της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων και
ii) τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την τήρηση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και επιβεβαιώνει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων που λαμβάνουν την επιχορήγηση.
στ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των όρων, του χρόνου και των αρμοδίων οργάνων για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος, της σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου Εγκαταστατών, της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

4. Παρέχεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (άρθρο 10 του ν.4122/2013), να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

5. Διευρύνονται οι δράσεις που μπορεί να ανατίθενται, με κ.υ.α., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένης της αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και κτιριακό τομέα (άρθρο 102 του ν.4821/2021).
___________________________

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το προτεινόμενο άρθρο 1 θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων επί της λιανικής αγοράς, από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης στον Κανονισμό (EE) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας» (261), για την, μεταξύ άλλων, υποχρέωση μείωσης της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3 προσαρμόζεται ο ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) στις ανάγκες χρηματοδοτήσεως του νέου μηχανισμού μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το άρθρο 4 θεσπίζεται η εκπόνηση προγράμματος για την ενίσχυση κτιρίων, ως προς την πρόβλεψη για την υποδοχή δικτύων οπτικών ινών, καθώς και την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων, που συνίστανται σε γενικά έργα πολιτικού μηχανικού, μέσω συστήματος επιταγών (voucher). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης με στόχο την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση αυτών.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) δράσεων αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών, σε συνδυασμό με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και αναβάθμισης αυτών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με το προτεινόμενο άρθρο 1 αντιμετωπίζεται το αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω της προσωρινής επιστροφής, των «υπερεσόδων» των προμηθευτών λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη συμμόρφωση με τους εκτάκτους ενεργειακούς στόχους περί πανευρωπαϊκής καταπολέμησης τής ηλεκτρικής ενεργειακής ακρίβειας σε ώρες αιχμής.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3 λαμβάνονται συμπληρωματικές ρυθμίσεις για το Τ.Ε.Μ. στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του νέου μηχανισμού μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της τροπολογίας.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 4, αποτελεί μία από τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες που έχει ενταχθεί στον πυλώνα « Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση των κτιρίων, μέσω παροχής κινήτρων, με τη μορφή επιταγών (voucher) για την εγκατάσταση οπτικής ίνας και του συνοδού εξοπλισμού στα κτίρια, καθώς επίσης και για την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων, που αφορούν σε γενικά έργα πολιτικού μηχανικού, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της «έξυπνης ετοιμότητας» υφιστάμενων κτιρίων.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, καθώς και η ευρύτερη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση αυτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής συγκυρίας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6 διευρύνεται το πεδίο αρμοδιότητας του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση δράσεων ευρύτερης ανακαίνισης και αναβάθμισης κατοικιών και τη διευκόλυνση της εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.), τους διαχειριστές συστήματος και δικτύου, τους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης, το Τ.Ε.Μ., τους παρόχους της νέας Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης, τους ιδιοκτήτες κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, το Τ.Ε.Ε., τους διοικουμένους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά και λειτουργικά τα ακίνητάτους, καθώς και τους καταναλωτές.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:
Άρθρα 1-3: Η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων που ανέκυψαν στην αγορά ενέργειας.
Άρθρο 4: Η παροχή κινήτρων στα υφιστάμενα κτίρια, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα» για τη σύνδεση τους σε υποδομές κοινής ωφέλειας και για εργασίες αναβάθμισης ως προς την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, την αναβάθμιση κοινών συστημάτων συλλογικής λήψης σήματος ευρυεκπομπής και την εγκατάσταση καλωδιακών υποδομών σύνδεσης όλων των μετρητών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδρευσης), που συνιστούν γενικά έργα πολιτικού μηχανικού.
Άρθρα 5 και 6: Ο σχεδιασμός δράσεων που αφορούν στην αναβάθμιση κτιρίων.

ii) μακροπρόθεσμοι:
Άρθρα 1-3: Η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.
Άρθρο 4: Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η παροχή αναβαθμισμένων εν γένει υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και η πρόσβαση των πολιτών σε υπερυψηλές ταχύτητες στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Άρθρα 5 και 6: Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
i) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:
Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 4, την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), καθίσταται δυνατή η συμμετοχή των δικαιούχων κτιρίων στο πρόγραμμα του «Smart Readiness».

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού); ΝΑΙ
Εξηγήστε:
Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι συμβατή με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, βλ.: https://digitalstrategy.gov.gr/

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ
Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα συστήματα:
Το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 4 διαλειτουργεί με άλλα συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως, με το πληροφοριακό σύστημα taxisnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης


Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος

1 Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στους προμηθευτές από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εκκαθαρίσεως και εισηγήσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Την έκδοση και κοινοποίηση της οικείας πράξεως προσδιορισμού στους υποχρέους θα ακολουθεί ο διενεργούμενος από τον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. συμψηφισμός τυχόν αντιθέτων πιστωτικών υπολοίπων στο Τ.Ε.Μ.. Αν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό, θα διενεργείται η εγγραφή τού ποσού σε χρηματικό κατάλογο, ο οποίος και θα διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε.. προκειμένου να βεβαιωθεί ταμειακώς και να εισπραχθεί κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) για να αποδοθεί στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστού του Τ.Ε.Μ.. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται τα έσοδα του Τ.Ε.Μ., τροφοδότης του οποίου είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός, προκειμένου να εξακολουθεί να αποδίδει εγκαίρως τις θεσμοθετημένες έκτακτες ενεργειακές επιδοτήσεις προς απάμβλυνση του ενεργειακού και συνακόλουθα σχετικού κοινωνικού κόστους. Παράλληλα, λόγω εκτάκτου περιστάσεως και ανάγκης αμέσου εφαρμογής της ρύθμισης προβλέπεται κοινή απόφαση για την εξειδίκευση των επιμέρους μέτρων κατόπιν προτάσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

2 Με το προτεινόμενο άρθρο συστήνεται η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και ορίζεται ότι το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα καταβάλλεται από τα έσοδα του Τ.Ε.Μ.. Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας αυτής υπηρεσίας και τον προσδιορισμό των καταναλωτών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον οικείο μηχανισμό.

3 Με το προτεινόμενο άρθρο προσαρμόζεται η νομοθεσία του Τ.Ε.Μ. και προσδιορίζεται ότι θα καλύπτεται απ’ αυτό και το οικονομικό αντιστάθμισμα ή η εύλογη αποζημίωση που θα οφείλεται στους αντιστοίχως οικειοθελώς ή αναγκαστικώς συμμετέχοντες στην ανωτέρω έκτακτη Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 4, καθίσταται δυνατή η εκπόνηση του προγράμματος με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness») για την έξυπνη ετοιμότητα υφιστάμενων κτιρίων, μέσω ενίσχυσης των κτιριακών υποδομών για υποδοχή οπτικής ίνας και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων στις περιοχές παρέμβασης. Ως περιοχή παρέμβασης, λογίζεται η περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων, που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως χίλια (1000) μέτρα από τα ως άνω κτίρια. Με το προωθούμενο πρόγραμμα παρέχονται κίνητρα, με τη μορφή επιταγών («voucher») στους τελικούς χρήστες για γενικά έργα πολιτικού μηχανικού, που δύνανται να αξιοποιηθούν από όλους τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (επικοινωνιών, ευρυεκπομπής, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης). Η εν λόγω επιχορήγηση παρέχεται στο πλαίσιο δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου 2021-2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5 Με το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία προγραμμάτων, συμπληρωματικών των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

6 Με το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 ώστε το Τ.Ε.Ε. να μπορεί να αποτελεί φορέα υλοποίησης προγραμμάτων ανακαίνισης, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και αξιοποιώντας την ευρύτατη σχετική εμπειρία που διαθέτει, προς τον σκοπό της σκοπούμενης αναβάθμισης κτιρίων και κτιριακών μονάδων.
__________________________________

Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Άρθρο 1
Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, ο οποίος εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του πρώτου εδαφίου.

2. Για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εφεξής μήνας εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.
Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (Μ.Τ.Χ.) ανά μήνα εξέτασης, ως η μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων που παρέχονται από τον Προμηθευτή, επί τη βάσει των καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον υπολογισμό της Μ.Τ.Χ. ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζονται και τύποι τιμολογίων σταθερής χρέωσης των καταναλωτών χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που παρέχουν οι Προμηθευτές, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

3. Τα υπερβάλλοντα έσοδα ανά μήνα για κάθε Προμηθευτή υπολογίζονται ως το γινόμενο της διαφοράς της Μ.Τ.Χ. και της αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ., επί την ποσότητα της προμηθευόμενης ανά μήνα ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρουμένων των ποσών που ο υπόχρεος έχει καταβάλει στο πλαίσιο εκκαθάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

4. Η εισφορά της παρ. 1 ισούται με τα συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης για κάθε Προμηθευτή, εφόσον αυτά έχουν θετική τιμή. Αν τα υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης λάβουν αρνητική τιμή, η εισφορά μήνα για τον Προμηθευτή λογίζεται ως μηδενική και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισφορά των αμέσως επόμενων μηνών, μέχρι το πέρας εφαρμογής του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού.

5. Αν κατά τον χρόνο υπολογισμού της εισφοράς, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων επί λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες, υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό ποσό εισφοράς με βάση την ενέργεια που χρεώθηκε σε έκαστο λογαριασμό κατανάλωσης. Με το πέρας ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού υπολογίζεται το οριστικό ποσό της εισφοράς βάσει των διαθέσιμων μετρήσεων κατανάλωσης του μήνα εξέτασης και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση.

6. Μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού επιβάλλεται και εισπράττεται σε τριμηνιαία βάση το εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται κατά τις παρ. 2 έως 5 και το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) με το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού. Με το πέρας ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού πραγματοποιείται συνολική εκκαθάριση της εισφοράς που αντιστοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου. Αν η συνολικώς αντιστοιχούσα έκτακτη εισφορά υπολείπεται αυτής που αρχικά υπολογίσθηκε βάσει των περιοδικών τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εκκαθάριση της παρ. 5, τότε απομειώνεται αναλόγως το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) της εισφοράς που δεν είχε επιβληθεί και βεβαιωθεί ακόμη και μέχρι του ύφους αυτού. Σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται νομίμως συμψηφισθέντα ή εισπραχθέντα ποσά.

7. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η έκτακτη εισφορά αφορά το εξήντα τοις εκατό (60%) της από 1ης Αυγούστου 2022 έως 31ης Οκτωβρίου 2022, έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται επί των υπερβαλλόντων εσόδων της περιόδου αυτής και επιβάλλεται έως την 23η Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και αφορά περιοδικά τους αμέσως επόμενους τρεις (3) μήνες.

8. Το ποσό της εισφοράς της παρ. 1 υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά προμηθευτή, και επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη προσδιορισμού του ανωτέρω ποσού κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί στον υπόχρεο. Στη συνέχεια:
α) εφόσον εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) προς τον Προμηθευτή, κατά τον χρόνο που βεβαιώνεται η εισφορά, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως διαχειριστής του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, συμψηφίζει απαιτήσεις σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4839/2022, και
β) εφόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο ανά προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).
Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή του Τ.Ε.Μ. για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

9. Οι διαφορές που γεννώνται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος υπόκεινται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η προθεσμία και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της πράξης προσδιορισμού ή συμψηφισμού δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτών.

10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

11. Ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. ΑΕ, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέχουν στη Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ή μεταβάλλονται:
α) παραδοχές, ζητήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι και κάθε ειδικότερο θέμα για τον υπολογισμό της εισφοράς, κατόπιν πρότασης της Ρ.Α.Ε.,
β) η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο Τ.Ε.Μ., ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, και
γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.

Άρθρο 2
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν. 4001/2011

Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 143Ζ ως εξής:
«Άρθρο 143Ζ
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Συστήνεται Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως υποχρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου, για τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά μια ποσότητα, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της παρ. 4, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος.
2. Το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.)». Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι διαχειριστές κοινοποιούν στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως διαχειρίστρια εταιρεία του Τ.Ε.Μ., σε μηνιαία βάση, κατάσταση με την αποζημίωση που δικαιούται κάθε πάροχος της υπηρεσίας, προκειμένου η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. να προβαίνει στις σχετικές πιστώσεις.
3. Αν οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασφαλίσουν τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά τη συμπεφωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ..
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται η περιγραφή της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των καταναλωτών, οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και οι υποχρεώσεις των αρμοδίων διαχειριστών, ιδίως της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και των συμμετεχόντων καταναλωτών για την εφαρμογή της.
Με την απόφαση καθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, οι ώρες αιχμής κατά τις οποίες παρέχεται, ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας μείωσης της καταναλισκόμενης ή εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο τρόπος προσδιορισμού, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των επιλεγομένων συμμετεχόντων για παροχή της υπηρεσίας και το ύφος των χρεώσεων μη συμμορφώσεως της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5. Στην κοινή απόφαση της παρ. 4 δύναται, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος και Δικτύου και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να καθορίζονται ιδίως η μέθοδος και τα κριτήρια επιλογής, οι κατηγορίες καταναλωτών που υποχρεούνται να παρέχουν την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η εύλογη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του στόχου του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας» (LI 261).
6. Η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του παρόντος δύναται να παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023.
».

Άρθρο 3
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Προσθήκη παρ. 15,16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021

Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.)», προστίθενται παρ. 15, 16 και 17 ως εξής:
«15. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 χρηματοδοτείται το οικονομικό αντιστάθμισμα που καταβάλλεται στους παρόχους Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις υπηρεσίες που παρέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011.
16. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011, αποτελούν έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1.
17. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, δύναται να συμψηφίζει απαιτήσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού Εσόδων και του Υπολογιαριασμού Εξόδων του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, αν είναι καταχωρισμένες στον ίδιο διακριτό λογιστικό λογαριασμό και αφορούν τον ίδιο δικαιούχο ή υπόχρεο. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση γεγενημένων προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προ της 18ης Νοεμβρίου 2022, για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 4. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/28.7.2020 (Β’ 3149) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
».

Άρθρο 4
Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

2. Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια εντός των περιοχών παρέμβασης, όπως νομίμως εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους. Ως διαχειριστής νοείται ο ιδιοκτήτης μονοκατοικίας ή ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Οι διαχειριστές δύνανται να επιλέξουν τον εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών από το Μητρώο Εγκαταστατών. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε..

4. Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) [Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137)].

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Εγκαταστατών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 5
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), περί βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δύνανται να περιλαμβάνονται, ως συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για το πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος.».

Άρθρο 6
Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί δράσεων που ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE), διευρύνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης ίων κατοικιών σε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».

Source