Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κίνητρα για υπαλλήλους e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών – Ρύθμιση για οφειλέτες ΕΔΟΕΑΠ – Εγγραφή στο μητρώο ανέργων των ρητινοκαλλιεργητών της Βόρειας Εύβοιας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο  «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται τα ακόλουθα :

1. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα των ρητινοκαλλιεργητών της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίοι είναι μέλη δασικών συνεταιρισμών και, ως τέτοια, δεν δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

Αιτιολογική έκθεση

Με την πρώτη παράγραφο της αξιολογούμενης ρύθμισης αίρεται το κώλυμα εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ για τους ρητινοκαλλιεργητές των πληττόμενων περιοχών της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μέλους δασικού – αγροτικού συνεταιρισμού, ώστε να μπορούν και αυτοί να δικαιούνται τα ωφελήματα εκ της εγγραφής στο Μητρώο υπό τον όρο ότι δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, κάτι που θα διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κατά την εγγραφή και με τα εκεί ζητούμενα συνήθη δικαιολογητικά. Η ρύθμιση δεν επηρεάζει τις λοιπές αρνητικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων, μεταξύ των οποίων αυτονόητα και την έτερη απασχόληση, αυτοαπασχόληση κ.λπ.

Με τη δεύτερη παράγραφο, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), προκειμένου οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους των προηγούμενων παραγράφων να εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).

 

Προτεινόμενη διάταξη
 

Άρθρο 11
 
 Άρση κωλύματος ένταξης στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για μέλη δασικών συνεταιρισμών – Επιδότηση ανεργίας για τους δικαιούχους του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου -Τροποποίηση άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
 
 1. Οι ρητινοκαλλιεργητές – μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντού δ ίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας.
 
 2. Η παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «3. Οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους των προηγούμενων παραγράφων εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).».
 
  

2. Δίνεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τριάντα έξι (36) δόσεων για τους οφειλέτες στον ΕΔΟΕΑΠ του άρθρου 3 παρ. ΙΑ του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), οι οποίοι για το διάστημα 01.12.2017 – 31.03.2018 κατέβαλαν αχρεώστητα τις εισφορές αυτές στον e-ΕΦΚΑ.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τριάντα έξι (36) δόσεων για τους οφειλέτες στον ΕΔΟΕΑΠ του άρθρου 3 παρ. ΙΑ του α.ν. 248/1967, οι οποίοι για το διάστημα από 1ης.12.2017 έως 31.3.2018 κατέβαλαν αχρεώστητα εισφορές στον e-ΕφΚΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4498/2017 (Α’ 172). Οι οφειλέτες αυτοί στη συνέχεια κλήθηκαν να εξοφλήσουν και στον ΕΔΟΕΑΠ τις εισφορές που είχαν ήδη καταβάλει αχρεώστητα και, ενόψει της καθυστέρησης συμψηφισμού των οφειλών αυτών από τον e-ΕΦΚΑ, με την προτεινόμενη διάταξη τους δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης, όπως έγινε με τους λοιπούς οφειλέτες της κατηγορίας αυτής.

Προτεινόμενη διάταξη

 

Άρθρο 14
Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021
 
Στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), περί των ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
 
 «5. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 και σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), οι οποίες προκύπτουν από τις εισφορές της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τη χρονική περίοδο από 01.12.2017 έως 31.03.2018. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. ΙΑ του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 και οι οποίες κατά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4498/2017 (Α’ 172) υπέβαλαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α μισθοδοτικές καταστάσεις για το προσωπικό τους που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης λήγει εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».


3. Θεσπίζεται κίνητρο για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που θα επιλύουν τα αιτήματα που έρχονται στον φορέα μέσω του ενιαίου τηλεφωνικού αριθμού 1555 βάσει ποσοτικών στόχων επίλυσης αιτημάτων.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται και για το έτος 2022 η επιβράβευση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ μέσω αποζημίωσης βάσει ποσοτικών στόχων για την εκκαθάριση των συντάξεων και θεσπίζεται όμοιο κίνητρο για τους υπαλλήλους εκείνους που απασχολούνται στην υποστήριξη της εξυπηρέτησης πολιτών μέσω του ενιαίου αριθμού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 1555, εφόσον επιτυγχάνουν ποσοτικούς στόχους επίλυσης ζητημάτων ασφαλισμένων.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 16
Κίνητρο για υπαλλήλους e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4354/2015
 
Στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), τροποποιείται το χρονικό διάστημα εφαρμογής, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 και 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση, εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.
 
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ το οποίο απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Με όμοια απόφαση ορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».