Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης.

Με την απόφαση Α.1261/23.12.2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης.

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Επανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης.

2. Η δήλωση καταβολής του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με τη δήλωση συνυποβάλλεται το προβλεπόμενο στις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 1676/1986, έγγραφο, βάσει του οποίου προκύπτει η αξία της πράξης, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου.

4. Για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση ή μη υποβολή της δήλωσης καθώς και γενικά για τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου