Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ το Βέλγιο και τη Σλοβακία να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πληρώνονται εγκαίρως

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ το Βέλγιο και τη Σλοβακία να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πληρώνονται εγκαίρως

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά του Βελγίου, της Ελλάδας και της Σλοβακίας για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ) και για να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)— στις χώρες αυτές.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους και τις εμποδίζουν να αναπτυχθούν. Οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό τους, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στο σημερινό πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών δυσχερειών.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία).

Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους και να δίνουν το παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της δημόσιας υγείας, προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της υγείας, και προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον δημόσιο τομέα.

Τα οικεία τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στο Βέλγιο.