Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Και οι αποστολές αντικειμένων αξίας έως και 150 ευρώ από επιχείρηση σε επιχείρηση (συναλλαγές B2B) στην υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7

Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 2202/2021 της ΑΑΔΕ που αφορά τη συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/2021 Εγκυκλίου «Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021 – Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης» ως προς τη χρήση της υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7 για αποστολές αντικειμένων που προορίζονται για επιχειρήσεις – αξίας έως 150 ευρώ.

Με την εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις για τις οποίες χρησιμοποιείται η υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7 και οι αποστολές αντικειμένων ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που αποστέλλονται από επιχείρηση σε επιχείρηση/επιχειρήσεις (B2B).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς (εταιρείες που εισάγουν εμπορεύματα ίδιας αξίας έως και 150 ευρώ από εταιρείες (συναλλαγές Β2Β), από τα ΕΛΤΑ, τις εταιρείες ταχυμεταφοράς, τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καθώς και από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

→ Στο πεδίο εφαρμογής του νέου συνόλου δεδομένων για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ (υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7) εμπίπτουν και οι αποστολές αντικειμένων ίδιας αξίας έως και 150 ευρώ από επιχείρηση σε επιχείρηση (συναλλαγές B2B).

Διευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές B2B εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διασάφησης Η7 αλλά παραμένουν εκτός πεδίου εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων είσπραξης ΦΠΑ, δηλαδή απόδοσης του φόρου μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας IOSS και ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements) που ισχύουν για συναλλαγές B2C.

Για τις αποστολές αυτές ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1.3.1. και 1.3.2.της εγκυκλίου Ε.2133/2021 Διοικητή ΑΑΔΕ.

→ Ειδικότερα, και ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης Η7 για τις αποστολές Β2Β, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
– θέση 8 «Εισαγωγέας» : συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός EORI της παραλήπτριας εταιρείας
– θέση 37β «Πρόσθετος κωδικός καθεστώτος» : C07- Αποστολές αμελητέας αξίας
– θέση 44 «Ειδικές Μνείες»: ΚΩΔΙΚΟΣ “B2BEC” Με περιγραφή : «B2B για E-commerce»

«Δικαιολογητικά έγγραφα» : ο κωδικός ΑΦΜ της παραλήπτριας εταιρείας ως ακολούθως:
• 1720 : «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα που του έχει αποδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας μας»,
• 1718 : ΑΦΜ που έχει αποδοθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα ή
• 1719 : ΑΦΜ που έχει αποδοθεί στη χώρα μας στον εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου
– θέση 46 «ίδια αξία» : έως 150 ευρώ
– θέση «πρόσθετα φορολογικά στοιχεία»: Δε συμπληρώνεται καθώς δεν εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα IOSS και ειδικές ρυθμίσεις για τις συναλλαγές B2B.
– θέση 48 «αναβολή πληρωμής» : επί του παρόντος η καταβολή του ΦΠΑ θα γίνεται άμεσα σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη συνήθη διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ως εκ τούτου η θέση αυτή δεν θα συμπληρώνεται.

Τέλος για την ορθή συμπλήρωση της θέσης 48 «αναβολή πληρωμής» στις διασαφήσεις Η7, επισημαίνουμε ότι όταν στο πεδίο 37β έχει συμπληρωθεί ο κωδικός F49 (ειδικές ρυθμίσεις), ο κωδικός αναβολής πληρωμής που πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 48 είναι ο «C16: Αναβολή πληρωμής ΦΠΑ – ειδικές ρυθμίσεις e-commerce Η7 (άρθρο 47ε Ν.2859/2000 Κώδικα ΦΠΑ)» . Η αναβολή πληρωμής με τον συγκεκριμένο κωδικό παρέχεται μόνο στην περίπτωση των ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements). Οι λοιποί κωδικοί 16 (αναβολή πληρωμής στο πλαίσιο άδειας χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών) και L16 (ΚΥΑ ΕΛΤΑ) δεν έχουν εφαρμογή στη διασάφηση Η7.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου