Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» και ΑΠΔ Ιανουαρίου – Η διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις-εργοδότες

Σύμφωνα με την απόφαση Δ.15/Δ’/38535/2022 καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4892/2022, για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14911/24-01-2022 και 14914/25.1.2022 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων-εργοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 14911/24-01-2022  και 14914/25.1.2022 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καταχωρίζουν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που υποβάλλεται για τον μήνα Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων που εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 και για το χρονικό διάστημα ένταξής τους στη ρύθμιση.
Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

3. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται από τον εργοδότη, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 20 του ν. 4892/2022.

4. Μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο του eΕ.Φ.Κ.Α. (https://www.efka.gov.gr), οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2, χρησιμοποιώντας τα σχετικά διαπιστευτήρια του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα δηλωθέντα στοιχεία της υποβληθείσας Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., που αφορούν στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων τους, ώστε να προσδιοριστούν τα ποσά τόσο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών όσο και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. βάσει της ρύθμισης του άρθρου 20 του ν. 4892/2022.
Με την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση εργοδότης πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α., προς τον σκοπό του προσδιορισμού των προαναφερομένων ποσών.
Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 20 του ν. 4892/2022, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να αξιοποιεί πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του ή αποστέλλονται σε αυτόν από άλλους δημόσιους φορείς.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν καλυφθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου, καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τις επιχειρήσεις εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

6. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες για τους εργαζόμενους της παρ. 1 υπάγονται σε άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις ημέρες που δεν παρασχέθηκε εργασία λόγω της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, γίνεται με βάση τις άλλες ρυθμίσεις, και το άρθρο 20 του ν. 4892/2022 εφαρμόζεται για το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που δεν έχουν καλυφθεί από τις άλλες ρυθμίσεις.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 2068/27-04-2022)

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

Source