Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς

26 Ιανουάριου 2023

Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς
Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2023 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ (COM(2021)0565 – C9-0041/2022 – 2021/0434(CNS))

Συνημμένα

Source