Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καταβολή εύλογης αμοιβής από εισαγωγείς ή κατασκευαστές τεχνικών μέσων – Νέα διάταξη για το πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης

Με το άρθρο 43 του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού και η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου, τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 2121/1993 ώστε, αφενός να αποσαφηνιστεί για το μέλλον ότι οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές-ταμπλέτες (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) περιλαμβάνονται στην έννοια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αφετέρου να αποσαφηνιστεί από την 1η.1.2023 και εφεξής το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 που υποβάλλεται από τους υπόχρεους αναφορικά με τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που δεν προορίζονται ή εν τέλει δεν χρησιμοποιήθηκαν για ιδιωτική αναπαραγωγή.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΈΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Άρθρο 43
Διευκρίνιση πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αμοιβής-Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 18 ν. 2121/1993

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί της χρήσης τεχνικών μέσων για την ελεύθερη αναπαραγωγή ενός έργου για ιδιωτική χρήση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο: αα) μετά από τις λέξεις «ηλεκτρονικοί υπολογιστές,» προστίθενται οι λέξεις «στους οποίους περιλαμβάνονται οι» και αβ) μετά από τις λέξεις «συσκευές-ταμπλέτες (tablets)» διαγράφεται το σημείο στίξης «,» και προστίθενται οι λέξεις «και τα», β) στην περ. α) του δεύτερου εδαφίου: βα) στο πρώτο εδάφιο η λέξη «τις» αντικαθίσταται από τις λέξεις «στους οποίους περιλαμβάνονται οι», ββ) το τρίτο εδάφιο καταργείται, γ) μετά από το τέταρτο εδάφιο προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής, ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους περιλαμβάνονται οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές-ταμπλέτες (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, σαρωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, και εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, οφείλεται εύλογη αμοιβή στον δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση τα προς εξαγωγή είδη.
Η εύλογη αμοιβή καθορίζεται ως εξής:
α) Η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους περιλαμβάνονται οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές – ταμπλέτες (tablets), και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευματικούς δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων.
β) Η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και τα άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, όπως επίσης η αμοιβή για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αμοιβή για τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και για τα άλλα αποθηκευτικά μέσα, καθώς και για τις συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, κατανέμεται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9. Η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.
γ) Η αμοιβή για τις φωτοτυπικές συσκευές, τους σαρωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, τους εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένων των τρισδιάστατων, και για χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων. Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.
Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής επί των τεχνικών μέσων των περ. α), β) και γ) του δευτέρου εδαφίου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 9.
Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών, αναγράφεται στο τιμολόγιο και εισπράττεται από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων.
».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, περί του περιεχομένου που πρέπει να έχει η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που υποβάλλεται προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο: αα) η υποπερ. αα) της περ. α) τροποποιείται, ώστε στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση να συμπεριλαμβάνονται και η ποσότητα και η συνολική αξία των τεχνικών μέσων που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενη δήλωση και τα οποία διατέθηκαν για επαγγελματική χρήση ή επανεξήχθησαν ή παραδόθηκαν ενδοκοινοτικά ή, αν και είχαν παραχθεί εντός της χώρας ή εισαχθεί ή αποκτηθεί ενδοκοινοτικά, δεν διατέθηκαν προς χρήση, αλλά καταστράφηκαν ή ιδιοχρησιμοποιήθηκαν από τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό, αβ) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, β) στην υποπερ. αα) της περ. β) μετά από τις λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 3» προστίθενται οι λέξεις «και την περ. α) της παρούσας παραγράφου», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 (Α’ 75) προς τον ΟΠΙ:
αα) Την ποσότητα και τη συνολική αξία: i) των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και ii) των τεχνικών μέσων που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενη δήλωση και τα οποία διατέθηκαν για επαγγελματική χρήση ή επανεξήχθησαν ή παραδόθηκαν ενδοκοινοτικά ή, αν και είχαν παραχθεί εντός της χώρας ή εισαχθεί ή αποκτηθεί ενδοκοινοτικά, δεν διατέθηκαν προς χρήση, αλλά καταστράφηκαν ή ιδιοχρησιμοποιήθηκαν από τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό και
ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.
Στην υπεύθυνη δήλωση της υποπερ. αα) δεν περιλαμβάνονται: i) τεχνικά μέσα, τα οποία, λόγω των εκ κατασκευής τεχνικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με την κοινή πείρα είναι τεχνικά πρόσφορα και κατάλληλα μόνο για επαγγελματική χρήση και ii) τα τεχνικά μέσα, για τα οποία αποδεικνύεται παραχρήμα ότι εισήχθησαν, προκειμένου να διατεθούν σε νομικά πρόσωπα για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η συνολική αξία των τεχνικών μέσων του στοιχείου ii) της υποπερ. αα) αφαιρείται από τη συνολική αξία της δήλωσης.
β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:
αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου αναλυτικά που, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την περ. α) της παρούσας παραγράφου, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε,
ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.
Μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.
».

3. Η παρ. 2 ισχύει για εισαγωγές που λαμβάνουν χώρα μετά την 1η.1.2023.

4. Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες που αφορούν στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 18 του ν. 2121/1993, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μη θιγομένης της ισχύος της μεταβατικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4540/2018 (Α’ 91).

Source