Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών – Κατάργηση υποχρεώσεων τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος

Με τη νέα απόφαση 1216/2021 της ΑΑΔΕ, καταργούνται το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» και οι με το άρθρο αυτό θεσπισθείσες υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 το οποίο καταργείται είχαν ως εξής:

«Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Εμπορικών Τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος

1. Οι Τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση του συναλλάγματος για την εξόφληση της αλλοδαπής επιχείρησης, αν δεν προσκομισθεί σ’ αυτές:
α) προκειμένου για υποκείμενο στο φόρο, που εμπίπτει στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, θεωρημένο από τη ΔΟΥ αντίτυπο της προσωρινής δήλωσης της τελευταίας φορολογικής περιόδου. Η δήλωση αυτή επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο μετά τη λήψη σχετικού φωτοτυπημένου αντιτύπου,
β) προκειμένου για μη υποκείμενο στο φόρο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίτυπο έκτακτης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ.

2. Οι Τράπεζες δεν έχουν την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου:
α) στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2,
β) σε κάθε περίπτωση που προσκομίζεται σ’ αυτές θεωρημένο, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής, με βάση το οποίο καταβλήθηκε ο κατά την εισαγωγή του συγκεκριμένου αγαθού αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με το ν. 1642.86, από το οποίο και μόνο θα αποδεικνύεται η νόμιμη καταβολή του και η ταυτότητα της συγκεκριμένης υποχρέωσης και
γ) Σε όσες περιπτώσεις το ποσό συναλλάγματος αφορά είτε προμηθευτή από κράτος – μέλος που δεν ανήκει στη ζώνη ευρώ, είτε προμηθευτή από τρίτη χώρα και δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 2.000,00 ευρώ. Το εν λόγω όριο ισχύει και για τις συναλλαγές με κράτη – μέλη της Ε.Ε. που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους απλοποίησης των συναλλαγών και δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή του φόρου.»


Δείτε την απόφαση 1216/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου