Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε η τροπολογία για την μη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023

Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4001/2011 που αναφέρονται στους διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου και συγκεκριμένα, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α. την απόκτηση από νέο Διαχειριστή της ιδιοκτησίας των παγίων, στην περίπτωση που η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) δεν έχει στη διάθεσή της τη σχετική Άδεια, με την καταβολή της, κατά τα προβλεπόμενα, υπολογιζόμενης υπολειμματικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων,

β. την ανεξαρτησία των προαναφερόμενων Διαχειριστών, σε περίπτωση που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης,

γ. τη διαδικασία απόκτησης ή αύξησης υφιστάμενης συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου από νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Παράλληλα, καταργούνται υφιστάμενες διατάξεις (άρθρα 80 ΣΤ’ και 80 Ζ’ του ιδίου ως άνω νόμου), που αναφέρονται στην πιστοποίηση των Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και στις υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα προσώπων σε Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

2.Θεσπίζονται έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συνεπεία της ενεργειακής κρίσης και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α. Δεν εφαρμόζεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να παρατείνεται η ισχύς των προαναφερόμενων διατάξεων ή να λήξει πριν την οριζόμενη ημερομηνία, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Μέρας (άρθρο 12 του ν. 4425/02016).

β. Ορίζεται ότι, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν, σε μηνιαία βάση, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα προαναφερόμενα τιμολόγια.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ.

δ.   Για όλη τη διάρκεια ισχύος των προτεινομένων διατάξεων:

-επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας, αζημίως για τους πελάτες και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή,

-αποτυπώνονται σε ειδικό πεδίο στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, οι χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης που αφορούν στη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης,

-αναγράφονται διακριτά στους λογαριασμούς κατανάλωσης όλες οι χρεώσεις προμήθειας για τα προαναφερόμενα τιμολόγια καθώς και το ποσό της επιδότησης από πόρους του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

ε. Η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων διενεργείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), εφαρμοζόμενων των διαδικασιών και των κυρώσεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 36 του ν.4001/2011), σε περίπτωση διαπίστωσης σχετικών παραβάσεων (εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών από τους προμηθευτές κ.λπ.).

   

Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

    
Με τα προτεινόμενα άρθρα 1-4 επιδιώκεται η απόλυτη εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (L 211/94). Συγκεκριμένα καταργείται η υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού στην περίπτωση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις νομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 5, θεσπίζονται έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, με τη μη εφαρμογή της χρέωσης ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023.

Με το προτεινόμενο άρθρο 6 καταργούνται τα άρθρα 80ΣΤ και 80Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί πιστοποίησης των Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και των υφισταμένων συμμετοχών και δικαιωμάτων.

2.Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Τα προτεινόμενα άρθρα 1-4 διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις νομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής που αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ και, παράλληλα, με την απάλειψη της υποχρέωσης για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, επιτυγχάνουν και την αποσυμφόρηση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας περί πιστοποίησης ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Το προτεινόμενο άρθρο 5 προβλέπει τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση των καταναλωτών καθώς η τρέχουσα ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Με το προτεινόμενο άρθρο 5 προβλέπονται η μη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής επί των λογαριασμών κατανάλωσης πελατών ol οποίοι έχουν συνάψει, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής, η διάρκεια του μέτρου και η δυνατότητα σύντμησης ή παράτασης της διάρκειας αυτής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνάρτηση με την ισχύ του προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185). Με την παρ. 2 προβλέπεται η διαδικασία ανακοίνωσης χρεώσεων προμήθειας από τους προμηθευτές, η μετάπτωση των μικρών πελατών στο προτεινόμενο τιμολόγιο προμήθειας κυμαινόμενης χρέωσης, η δυνατότητα μετάπτωσης και των μεγάλων πελατών, καθώς και όσων μικρών πελατών έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας με τιμολόγια προμήθειας σταθερής τιμής. Στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα του πελάτη για την αλλαγή προμηθευτή, καθώς και αλλαγή

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    
Τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο Μέρος ΣΤ’ του σχεδίου νόμου, αναριθμούμενων των άρθρων και των σχετικών εσωτερικών αναφορών τους, προστίθεται Κεφάλαιο Δ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1 Υπολειμματική αξία – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011

Στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί Αδειών Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής, προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Εάν οποτεδήποτε και γιοι οποιονδήποτε λόγο η σχετική Άδεια δεν είναι πλέον στη διάθεση της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), που προέκυψε σύμφωνα με το άρθρο 80Α, τότε νέος Διαχειριστής πρέπει να αποκτήσει την ιδιοκτησία των παγίων και να καταβάλει στην ΕΔΑ, εντός δώδεκα (12) μηνών, την υπολειμματική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, η οποία είναι ίση με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, εκείνη τη στιγμή, η οποία προσαυξάνεται («premium») τουλάχιστον κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%).».

Άρθρο 2

Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού Αερίου – Αντικατάσταση άρθρου 80Δ ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Δ του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80Δ

Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου είναι κάθε επιχείρηση που έχει στην ιδιοκτησία της ή είναι υπεύθυνη για Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τεκμηριωμένα αιτήματα για τη διανομή αερίου και είναι υπεύθυνος για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού δικτύου στην περιοχή του, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση, αποφεύγοντας κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος, ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 27 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου kol του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (L 211) και σύμφωνα με τον παρόντα, ιδίως δε τα άρθρα 80 και 80Θ.».
Άρθρο 3
Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου – Αντικατάσταση άρθρου 80Ε ν. 4001/2011

Το άρθρο 80Ε του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80Ε

Ανεξάρτητοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού Αερίου

Αν ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τουλάχιστον από άποψη νομικής μορφής, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται με τη διανομή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80. Το πρώτο εδάφιο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση διαχωρισμού του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιακών στοιχείων του συστήματος διανομής από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση».
Άρθρο 4
Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου – Τροποποίηση άρθρου 80Η ν. 4001/2011

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 80Η του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί απόκτησης ελέγχου ή αύξησης συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, καταργούνται, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αφαιρείται η αναφορά στην περίπτωση μη έγκρισης της απόκτησης ή αύξησης υφιστάμενης συμμετοχής και το άρθρο 80Η διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80Η

Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που σκοπεύει να αποκτήσει, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλα πρόσωπα, συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να ενημερώσει προηγουμένως τη Ρ.Α.Ε. και να κοινοποιήσει σε αυτήν το ποσοστό της συμμετοχής του. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάμενη συμμετοχή, ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχει ένα πρόσωπο στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α* 104) μπορεί να εξομοιωθούν με κατοχή δικαιωμάτων ψήφου από το ίδιο πρόσωπο, να φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του είκοσι (20%), τριάντα τρία (33%) ή πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου να καθίσταται θυγατρική του προσώπου που αποκτά τη συμμετοχή.

2. Για τις συμμετοχές που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα, η Ρ.Α.Ε. μπορεί να:

α) ζητεί πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα που προτίθενται να αυξήσουν ή να αποκτήσουν συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,

β) επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή στην ταυτότητα αυτών των φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. (Καταργείται)

4. (Καταργείται)

5. Αν αποκτηθεί η συμμετοχή ή αυξηθεί η ήδη υφιστάμενη συμμετοχή χωρίς να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στη Ρ.Α.Ε. ή αν δεν γνωστοποιηθεί στη Ρ.Α.Ε. η μεταβολή της ταυτότητας του φυσικού ή νομικού προσώπου που ελέγχει νομικό πρόσωπο με συμμετοχή σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του προσώπου. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της απόκτησης ή της αύξησης ήδη υφιστάμενης συμμετοχής, η Ρ.Α.Ε. επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.».

Άρθρο 5
Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).

2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1.

3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, αν δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ.

4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του;

(α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.

(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 10Π Ιουλίου 2022.

(γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο kol με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022.

(δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) διακριτά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).

(ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον του τελικού πληρωτέου ποσού.

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 80ΣΤ και 80Ζτου ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί πιστοποίησης των Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και των υφισταμένων συμμετοχών και δικαιωμάτων, αντίστοιχα καταργούνται.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποφάσεις και ρυθμίσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 80ΣΤτου ν. 4001/2011 καταργούνται.»

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Source