Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με ισχύ από σήμερα 1.7.2021, και σχετικά με την παράταση του Προγράμματος «Ηρακλής» και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις ν. 4738/2020».

Το Μέρος Α΄ του εν λόγω σχεδίου νόμου αφορά την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με ισχύ από σήμερα 1.7.2021.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και 2019/1995 του Συμβουλίου, οι οποίες ορίζουν νέο θεσμικό περιβάλλον για τον ΦΠΑ σε σχέση με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, τόσο για τις αποστολές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, με σαφή πλεονεκτήματα για τα δημόσια έσοδα και την επιχειρηματική κοινότητα.

Αναλυτικότερα:
1. Καθιερώνεται νέο, για όλη την Ε.Ε., κατώφλι 10.000 ευρώ, κάτω από το οποίο:
–    οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, καθώς και οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες (TBE), και
–    οι πωλήσεις από απόσταση εντός της Ε.Ε.,
θα φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του προμηθευτή.

2. Θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών προς τελικούς καταναλωτές να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε., στο οποίο αποδίδουν και τον φόρο με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα κράτη μέλη κατανάλωσης για:
–    όλες τις «διασυνοριακές» υπηρεσίες,
–    τις εντός Ε.Ε. πωλήσεις αγαθών από απόσταση, και
–    ορισμένες εγχώριες πωλήσεις αγαθών.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

3. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν online ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

4. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, από σήμερα 1.7.2021 επιβάλλεται ΦΠΑ στα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως της αξίας τους. Ως εκ τούτου, καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για μικροδέματα αξίας μέχρι 22 ευρώ που ίσχυε μέχρι και 30.6.2021.

5.
Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και οι επιχειρήσεις με ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιτρέπεται να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε., στο οποίο αποδίδουν τον ΦΠΑ που αφορά στα άλλα κράτη-μέλη για πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες αξίας μέχρι 150 ευρώ, και για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή φόρο κατανάλωσης. Επισημαίνεται ότι ο αναλογών ΦΠΑ προσδιορίζεται με τους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα κράτη-μέλη κατανάλωσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS) της ΑΑΔΕ.

6. Παρέχονται ειδικές ρυθμίσεις καταβολής του ΦΠΑ εισαγωγής ηλεκτρονικού εμπορίου για όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας μίας Στάσης (VAT OSS), σύμφωνα με τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται την 16η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της εισαγωγής, χωρίς άδεια και σύσταση εγγύησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της πλατφόρμας Icisnet της ΑΑΔΕ.

Το Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τις διατάξεις για την παράταση του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής» για τη μείωση του εναπομείναντος αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.
Η παράταση του σχήματος «Ηρακλής» σηματοδοτεί τη μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης.

 Ο «Ηρακλής» αποτελεί ένα Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού, μέσω της παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων, έναντι προμήθειας που λαμβάνει το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται σε όρους αγοράς. Πρόκειται για μία συστημική λύση για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, χωρίς κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο και με ευρύτερα οφέλη για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Στην πρώτη περίοδο του «Ηρακλή», από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2021, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων περίπου 32 δισ. ευρώ.

Στις 9 Απριλίου 2021, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα του «Ηρακλή» για τη δραστική μείωση των ΜΕΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της για την παράταση του προγράμματος για ακόμη 18 μήνες, και με προϋπολογισμό εγγύησης έως 12 δισ. ευρώ (όπως και στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του Σχήματος).

Με τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του «Ηρακλή» («Ηρακλής ΙΙ»), οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος θα συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ θα είναι πραγματικότητα για κάποιες τράπεζες ήδη από το τρέχον έτος.
Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στα επίπεδα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών στα τέλη του 2022, θα αποτελέσει τον καταλύτη για την κατάκτηση υψηλότερης επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα το 2023.

Ήδη, έχουν υποβληθεί οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής των τραπεζών με νέες τιτλοποιήσεις στον «Ηρακλή ΙΙ».
Ο εφαρμοστικός νόμος για τον «Ηρακλή ΙΙ» αποτυπώνει τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει δύο σημαντικές προσθήκες:
α) Παρέχεται η δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν έκτακτες καταστάσεις, να δίνεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παράταση στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019 για διάστημα 6 μηνών.
Πρόκειται για 6μηνη παράταση στην 24μηνη περίοδο που δίνεται στις εταιρείες διαχείρισης για την έναρξη της μέτρησης των επιδόσεών τους στις ανακτήσεις των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων. Με την παράταση αυτή παρέχεται η αναγκαία ευελιξία, ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή», παρά τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα, διασφαλίζεται και η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι εκτάκτων συνθηκών στο μέλλον που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κλυδωνισμούς στις αγορές, όπως ήταν η πρωτοφανής συνθήκη της πανδημικής κρίσης.

β) Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των «τιτλοποιήσεων απαιτήσεων», ώστε να περιλαμβάνεται η μεταβίβαση απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα.

Τα θετικά αποτελέσματα του «Ηρακλή» στις ελληνικές τράπεζες είναι ήδη ορατά με την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς ήδη δύο συστημικές τράπεζες.

Ο «Ηρακλής ΙΙ» θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση των θετικών προοπτικών του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας. Το θετικό του αποτύπωμα έχει ιδιαίτερη σημασία στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, όπου οι τράπεζες έχουν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο για τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και για την αξιολόγηση των μεγάλων και των μικρότερων επενδυτικών έργων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ του νομοσχεδίου, για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – τροποποιήσεις του νόμου 4738/2020, επιχειρείται, αφενός, η προσθήκη προβλέψεων για τη βελτίωση των εργαλείων της προληπτικής αναδιάρθρωσης και, αφετέρου, η αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν απασχολήσει τους εφαρμοστές της νομοθεσίας.

Ενδεικτικά:

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η ρύθμιση οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών.

Περαιτέρω, επέρχονται βελτιώσεις στις διατάξεις που αφορούν στην εξυγίανση οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Πλέον, μπορούν ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες να αποκτήσουν την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυγίανσης, συμβάλλοντας έτσι, έμπρακτα, στη διάσωση και αναδιάρθρωση των βιώσιμων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Ακόμη, αποτυπώνοντας τη βούληση του νομοθέτη, προβλέπεται ρητά, ότι το τεκμήριο παύσης πληρωμών του οφειλέτη στην πτώχευση είναι μαχητό.

Επίσης, στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διευκόλυνση και τη στήριξη των μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση της άρτιας και απρόσκοπτης λειτουργίας κοινωφελών ιδρυμάτων.


Αναλυτικά ανά άρθρο με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται τα ακόλουθα:


ΜΕΡΟΣ A

Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995, οι οποίες αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και συγκεκριμένα:

1.Εισάγονται οι όροι«ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» και «εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες» ως φορολογητέες πράξεις στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). (άρθρο 1)

2.Εισάγονται διατάξεις βάσει των οποίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση που διευκολύνει την παράδοση αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής (όπως αγοράς, πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων) θεωρείται από την άποψη του θεσμικού πλαισίου του Φ.Π.Α. ότι έχει παραλάβει και εν συνεχεία παραδώσει η ίδια τα αγαθά προς τον πελάτη, κατά την έννοια της «παράδοσης» ως φορολογητέας πράξης, δυνάμει του Κώδικα Φ.Π.Α. (άρθρο 2)

3.Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.ΙΙ.Α. σχετικά με τον θεωρούμενο ως τόπο παράδοσης i) στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και Η) στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. (άρθρο 3)

4.Εισάγεται ειδική ρύθμιση για τα όρια στο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται:
i) στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και
ii) στις διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εισάγεται ενιαίο όριο ύψους 10.000 ευρώ κατ’ έτος για τις εν λόγω συναλλαγές, χωρίς Φ.Π.Α.. ενώ παράλληλα απονέμεται στους εν λόγω υποκείμενους στον φόρο (επιχειρήσεις), το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών. (άρθρο 4)

5. α. Ρυθμίζεται ο χρόνος γέννησης φορολογικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών διενεργούνται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής.

β. Απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, η παράδοση αγαθών στον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος θεωρείται ότι έχει παραλάβει και παραδώσει αγαθά μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής. (άρθρο 5)

6.Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.ΙΙ.Α. σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων:

i) Εισάγεται απαλλαγή από τον φόρο κατά την εισαγωγή αγαθών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις

ii) Ρυθμίζεται το σχετικό δικαίωμα έκπτωσης φόρου για υποκείμενους στον φόρο που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς και στο καθεστώς εισαγωγής άλλων κρατών μελών.(άρθρο 6)

7.Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις υποκείμενες στον Φ.Π.Α. που διευκολύνουν, μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής, την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, να καταχωρούν τις σχετικές πράξεις στα λογιστικά βιβλία που τηρούν, κ λπ.(άρθρα 7 και 8)

8.Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τους ορισμούς που άπτονται της λειτουργίας ειδικού καθεστώτος για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο, μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι οποίοι παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο εντός της Ε.Ε. (άρθρο 9)

9.Τροποποιούνται διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 47γ του ν. 2859/2000, το οποίο εφαρμόζεται, εφεξής, για τις: (α) ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, (β) παραδόσεις αγαθών εντός κράτους – μέλους που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις εν λόγω παραδόσεις και (γ) υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ε.Ε. αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος – μέλος κατανάλωσης.

Τίθενται, μεταξύ άλλων, οι αναγκαίοι ορισμοί, καθορίζονται οι υποκείμενοι που δύνανται να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς καθώς και οι υποχρεώσεις τους, ορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α από τον υποκείμενο στον φόρο και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με απόφαση, θεμάτων εφαρμογής των ανωτέρω. (άρθρο 10)

10.α. Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, στο οποίο υπάγονται, εφεξής, εισαγωγές αγαθών σε δέματα αξίας έως του ποσού των εκατό πενήντα (150) ευρώ, με κατάργηση του υφιστάμενου καθεστώτος για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή δεμάτων χαμηλής αξίας έως είκοσι δύο (22) ευρώ (άρθρα 20 και 21 ν. 1684/1987).

β. Ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι υποκείμενοι στον φόρο που δύνανται να χρησιμοποιούν το ανωτέρω καθεστώς, οι όροι και οι διαδικασίες εγγραφής, διαγραφής ή εξαίρεσης από το σχετικό μητρώο, η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου, το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τρόπος πληρωμής του φόρου κ.λπ. (άρθρα 11 και 18)

11. Τίθενται ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και ειδικότερα τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής σε δέματα αξίας έως του ποσού των εκατό πενήντα (150) ευρώ, όταν δεν τυγχάνει εφαρμογής το προαναφερθέν ειδικό καθεστώς εισαγωγής. Προσδιορίζεται ο υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που καταβάλλεται εντός της προθεσμίας καταβολής που εφαρμόζεται για την καταβολή των εισαγωγικών δασμών. (άρθρο 12)

12. Τίθενται ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά που υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν.2960/2001). Ειδικότερα, ορίζεται ότι, στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις των πωλήσεων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης που προβλέπονται στις μνημονευόμενες διατάξεις.

Επίσης, καθορίζονται οι εφαρμοζόμενες διατάξεις σχετικά με:

τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. για τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας,
τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., για τα προϊόντα που υπόκεινται, στο πλαίσιο των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών, σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας, (άρθρο 13)

13. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. και προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ο υπόχρεος του φόρου, όταν ο υποκείμενος στον φόρο icon διευκολύνει την παράδοση των αγαθών δεν είναι υπόχρεος για την καταβολή του.(άρθρο 14)

14. Ρυθμίζονται:

θέματα σχετικά με την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων φορολόγησης σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
ζητήματα έκδοσης ή μη τιμολογίου για σκοπούς Φ.Π.Α. αναφορικά με τις συναλλαγές στο πλαίσιο των ανωτέρω περιγραφόμενων ειδικών καθεστώτων καθώς και θέματα προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. στο πλαίσιο αυτών.(άρθρα 15-17)

ΜΕΡΟΣ Β

Τροποποιούνται βασικά σημεία του προγράμματος παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό τη μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ» και παρατείνεται η διάρκεια αυτού κατα δεκαοκτώ (18) μήνες. Συγκεκριμένα:

1.Προσαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο (ν.4649/2019), ώστε να καταλαμβάνει και την μνημονευόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («απόφαση παράτασης»), με την οποία χορηγήθηκε παράταση στο πρόγραμμα «Ηρακλής».(άρθρο 19)

2.Προστίθεται στην έννοια του όρου «τιτλοποιήσεις απαιτήσεων» η περίπτωση μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). (άρθρο 20)

3.Τροποποιούνται: ί) οι όροι που πρέπει να περιέχονται στα συμβατικά έγγραφα, ειδικά ως προς την αναβολή πληρωμών που αφορούν την αμοιβή του διαχειριστή από τη σύμβαση διαχείρισης των απαιτήσεων ή τις απαιτήσεις των ομολογιούχων μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας για την καταβολή τόκου και Η) οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων. (άρθρα 21 και 26)

4.Μετατίθεται η προθεσμία υποβολής αιτήματος για παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον Απρίλιο του 2021 για τον Οκτώβριο του 2022. (άρθρο 22)

5.Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού και εξειδίκευσης του περιεχομένου (στοιχεία, τρόπος, είδος της απαιτούμενης πληροφόρησης) του Παραρτήματος Δ’ του ν.4649/2019 (Πίνακας απεικόνισης των προϋπολογισθεισών χρηματορροών της τιτλοποίησης απαιτήσεων) με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. (άρθρο 25)

6.Αποσαφηνίζεται ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα των ομολογιούχων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα καταβληθέντα στους ομολογιούχους ποσά, μαζί με τους νόμιμους τόκους και έξοδα είσπραξης από τον αποκτώντα σε εφαρμογή της αρχικής [από 10.10.2019 C (2019) 7309] απόφασης, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και της απόφασης παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.(άρθρο 27)

7.Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας τι ς Ελλάδος με την οποία δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία, ο τρόπος, η συχνότητα, οι ημερομηνίες υποβολής της αναφοράς, το είδος της απαιτούμενης πληροφόρησης, την οποία οφείλει ο διαχειριστής να αποστέλλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες. (άρθρο 28)

8.Αποσαφηνίζεται ότι η παρασχεθείσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παύει να ισχύει όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων τροποποιηθούν κατά τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν.4649/2019 ή με τις μνημονευόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (άρθρο 29)

9.Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της λειτουργούσας στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων. (άρθρο 30)

10. Αυξάνεται ο προβλεπόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ του ν.4649/2019
«Προσαρμοσμένος Αναλογικός Συντελεστής Επιτοκιακών Περιθωρίων», που διαμορφώνει την Προμήθεια προ Προσαρμογής που εισπράττει ως αποζημίωση το Ελληνικό Δημόσιο, από 50%σε 56,9% για τη νέα 18μηνη διάρκεια του Προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση παράτασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.(άρθρα 31-33)

ΜΕΡΟΣ Γ

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο (ν.4738/2020), περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας των φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα:

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τιην πρόληψη της αφερεγγυότητας (Βιβλίο Πρώτο ν.473 8/2020), στα εξής κατά βάση σιημεία:

α. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών και εισάγονται επιπλέον κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους, η διαγραφή βασικής οφειλής που ενδεχομένως προκόψει από την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 75% επί της συνολικής βασικής οφειλής (στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι βασικές οφειλές από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές, που δεν υπόκεινται σε διαγραφή). Στην περίπτωση οφειλής προς το Δημόσιο από αυτοτελή πρόστιμα της φορολογικής διοίκησης, δεν μπορεί να διαγράφει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 75% της βασικής οφειλής.

β. Μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις λήψης της επιδότησης καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή δανείων κύριας κατοικίας, όπου στη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων λαμβάνονται υπόψη, εφεξής, οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των οφειλετών αντί του μέσου μικτού μηνιαίου μισθού, που ισχύει σήμερα.

γ. Παρέχεται το δικαίωμα σε χρηματοδοτικούς φορείς να ρυθμίζουν δάνεια οποιουδήποτε είδους προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία τους έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ως προς όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτών. Ανεξάρτητα από την εν λόγω ρύθμιση, οι κατά τα ανωτέρω παρασχεθείσες υπέρ των χρηματοδοτικών φορέων εγγυήσεις διατηρούν την ισχύ τους στο σύνολό τους, χωρίς να επέρχεται ποσοτική αύξηση της εγγυητικής ευθύνης, ενώ αιτήματα κατάπτωσης υποβληθέντα έως την μνημονευόμενη ημερομηνία, επίδικα ή μη, παραμένουν ισχυρά.

δ. Επαναπροσδιορίζονται ο ορισμός και ο σκοπός της εξυγίανσης, ιδίως ως προς την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, κυρίως όσον αφορά στους μη συναινούντες πιστωτές, με τα μνημονευόμενα χαρακτηριστικά, ε. Π επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές, που συγκεντρώνουν το ποσοστό της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις αυτών, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή, εφεξής, μόνο εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών, καταργουμένων όλων των λοιπών προβλεπόμενων δυνατοτήτων.

στ. Η προβλεπόμενη εξαίρεση στη συναίνεση του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., δημοσίων επιχειρήσεων και Φ.Κ.Α. καταλαμβάνει και την περίπτωση που λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης οι ως άνω φορείς θα περιέρχονταν σε χειρότερη θέση ως προς τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης σε σχέση με τη θέση στην οποία θα περιέρχονταν ως προς τις απαιτήσεις αυτές σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη (κατά τα ισχύοντα η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τις βεβαιωμένες απαιτήσεις).

ζ. Ορίζεται ότι. δεν θίγονται τα δικαιώματα από χρηματοδοτικές μισθώσεις (ν. 1665/1986 ) λόγω της αυτοδίκαιης αναστολής ή των προληπτικών μέτρων, που αφορούν στη συμφωνία εξυγίανσης.

η. Οι απαιτήσεις πιστωτών των οποίων η συναίνεση συνάγεται συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών κατά τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το δικαστήριο.

θ. Ορίζεται ότι, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας των ακινήτων της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, βάσει της οποίας καθορίζονται οι δόσεις του τελικού ποσού αποπληρωμής καθώς και η χρονική περίοδος αποπληρωμής ανά καταλαμβανόμενο πιστωτή, όπως αυτές προσδιορίζονται από το υπολογιστικό εργαλείο που μπορούν, με υπουργική απόφαση, να χρησιμοποιούν οι χρηματοδοτικοί φορείς.

ι. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν χρηματοδοτικοί φορείς, προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις για την αποδοχή δεσμευτικότητας της συμφωνίας και ως προς τους μη συναινούντες συμμετέχοντες πιστωτές που είναι χρηματοδοτικοί φορείς. (άρθρο 34)

2. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στην πτώχευση (Βιβλίο Δεύτερο ν.4738/2020) και ιδίως:

α. Δεν θεωρείται πολύ μικρή οντότητα, κατά τα κριτήρια του άρθρου 2 του ν.4308/2014, η περίπτωση των νομικών προσώπων, στα οποία το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

β. Καταργούνται εξαιρέσεις ως προς την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη, που ισχύουν σήμερα, εάν η απόφαση που κηρύσσε. την πτώχευση προβλέπει την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής γ. Ικανοποιούνται ως ομαδικά πιστώματα οι απαιτήσεις μισθωτού, που πραγματικά συνεχίζει να παρέχει την εργασία του μετά την κήρυξη της πτώχευσης, οι οποίες γεννώνται από τυχόν μεταγενέστερη καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

δ. Υποχρεούται ο πλειοδότης να καταθέσει, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εγγυοδοσία ίση προς το τίμημα που προσέφερε και σε αντίθετη περίπτωση, ο σύνδικος καταρτίζει νέα έκθεση, στην οποία αναφέρεται ως πλειοδότης όποιος προσέφερε την πλησιέστερη κατά αξία προσφορά προς αυτή του αρχικού πλειοδότη, εφόσον υφίσταται και ακολουθείται ως προς τον νέο πλειοδότη η προβλεπόμενη διαδικασία.

ε. Διασαφηνίζεται ότι, η απαλλαγή του οφειλέτη, σύμφωνα με τα άρθρα 193 ή 195 του ν.4738/2020, κατά περίπτωση, συνεπάγεται την άμεση και αυτοδίκαιη κατάργηση κάθε τυχόν εκκρεμούς διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ή άλλης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών φυσικών προσώπων ή εκπροσώπων και διοικούντων νομικών προσώπων, αντιστοίχως. Με την επιφύλαξη του άρθρου 195, η απαλλαγή του οφειλέτη εκ της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δ;τν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας.

στ. Διώκεται αυτεπαγγέλτως κάθε παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων ή άλλων πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας από τον σύνδικο ή από πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της πτώχευσης και τιμωρείται κατά τις διατάξεις περί υπεξαίρεσης του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 375 επ.). (άρθρο 35)

3. Tροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας-ρήτρες παρακολούθησης-ευάλωτους οφειλέτες, τους διαχειριστές αφερεγγυότητας κ.λπ. (Βιβλία Τρίτο-Πέμπτο ν. 4738/2020), στα εξής κατά βάση σημεία:

Καθορίζονται, με κ.υ.α., η διαδικασία τήρησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, τα δικαιώματα, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό, τα δικαιολογητικά αιτήσεων και άλλων τρόπων επικοινωνίας, η διασύνδεσή του με το πληροφοριακό σύστημα ευθύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ.λπ.

Προβλέπεται με κ.υ.α. αντί με υ.α που ισχύει σήμερα:
i) η συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των διαχειριστών αφερεγγυότητας του άρθρου 248 του ν.4738/2020,
ii) ο ορισμός του Προέδρου και των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 249 του ιδίου νόμου.

Καταργείται η δυνατότητα συγκρότησης δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 260 του ανωτέρω νόμου.

Υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 192-194 και 196 (πλήρης απαλλαγή κάθε οφειλής προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, κ.λπ.) και οι οφειλέτες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.3588/2007 πριν τη θέση σε ισχύ του υπό ψήφιση νόμου αλλά μετά την 1η.1.2019.

Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος των τροποποιούμενων άρθρων του ν.4738/2020. ‘(άρθρα 36-38)

4.Προσδιορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των επιμέρους σταδίων της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (άρθρο 1 ν.4224/2013), αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται και λειτουργεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 39)

5.Συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη διαδικασία μεταγραφής ακινήτων και εμπράγματων δικαιωμάτων κατά τη συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων. (άρθρο 40)

6.Ρυθμίζονται ζητήματα διοικητών ιδρυμάτων σε περίπτωση ορισμού τους χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στη συστατική πράξη. (άρθρο 41)

Δείτε ακολούθως την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης και το σχέδιο νόμου