Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και το μεταφορικό ισοδύναμο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.7 του Συντάγματος ο ανωτέρω κώδικας νομοθεσίας, με τον οποίο συστηματοποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με:

α) την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και

β) τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης :

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    
Με βάση το άρθρο 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) συστάθηκε στην Προεδρία ιης Κυβέρνησης η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.). Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 εκδόθηκε η υπό στοιχεία Υ 21/4-5 2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης» (ΥΟΔΔ 340/2020) βάσει της οποίας ορίστηκαν τα μέλη της Κ.Ε.Κ..

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Κ.Ε.Κ. συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα κωδικοποίησης καί το παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, προκειμένου να ενταχθεί στο Ενοποιημένο Προσχέδιο Κυβερνητικού Έργου, το οποίο εγκρίνεται στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου.

Έτσι, στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ηζ Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα κωδικοποίησης, το οποίο, εν συνεχεία, εντάχθηκε στο Ενοποιημένο Σχέδιο της Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της 22ας Δεκεμβρίου 2020. Περαιτέρω, η Κ.Ε.Κ. συνέταξε και υπέβαλε προς τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αποτίμηση της προόδου των δράσεων κωδικοποίησης, καθώς και περαιτέρω προτάσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Το παρόν σχέδιο κώδικα, αποτελεί το πρώτο εκ των κωδίκων που εκπονούνται από την Κ.Ε.Κ. στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος κωδικοποίησης και. πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος.

Αναφορικά με τον εν λόγω Κώδικα, η αρχή της νησιωτικότητας κατοχυρώνεται στο άρθρο 101 του Συντάγματος, καθώς και στα άρθρα 170 και 174 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ωστόσο οι νομοθετικές πρωτοβουλίες-παρεμβάσεις υπήρξαν ελάχιστες και αποσπασματικές. Ρυθμίσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του πλαισίου νησιωτικής διοίκησης και διακυβέρνησης, άρθρο 33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), αλλά και στη θεσμοθέτηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, άρθρα 1 έως 11 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), αν και είναι σχετικά πρόσφατες, εντούτοις έχουν ήδη υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σ’ αυτές για τον εφαρμοστή του δικαίου, ο οποίος δεν είναι κατ’ ανάγκη ο έμπειρος νομικός, να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Με την παρούσα κωδικοποίηση επιτυγχάνεται η συστηματοποίηση του συνόλου του ρυθμιστικού πλαισίου της νησιωτικής πολιτικής, καθώς στον παρόντα Κώδικα, πέραν των προαναφερόμενων διάσπαρτων διατάξεων, εμπεριέχονται και τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 4770/2021 (Α’ 15) για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. Οι διατάξεις προσαρμόζονται ως προς τις αρμοδιότητες διοικητικών οργάνων, τις ονομασίες των αρμοδίων Υπουργείων και σε ελάχιστες περιπτώσεις αναδιατυπώνονται, ώστε να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια ή κάποιες καταργούνται, διότι έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.

Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα, τόσο στους πολίτες όσο και στα διοικητικά όργανα, να έχουν άμεση και ασφαλή γνώση της συνολικής νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα νησιωτικής πολιτικής.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Ρυθμίσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του πλαισίου νησιωτικής διοίκησης και διακυβέρνησης, όπως ρυθμίζονται στο άρθρο 33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), αλλά και στη θεσμοθέτηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου των άρθροτν 1 έως 11 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), αν και είναι σχετικά πρόσφατες, εντούτοις έχουν ήδη υποστεί πολλές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σ’ αυτές για τον εφαρμοστή του δικαίου, ο οποίος δεν είναι κατ’ ανάγκη ο έμπειρος νομικός, να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Η κωδικοποίηση και η αναμόρφωση του δικαίου αποτελούν πρακτικές καλής νομοθέτησης που συντείνουν στην πραγμάτωση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου, ως ειδικότερης έκφρασης της αρχής του κράτους δικαίου και. στην απλούστευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ως εκ τούτου, η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στον εκάστοτε εφαρμοστή του δικαίου και έμμεσα σε όλους τους πολίτες.