Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την περαιτέρω απλούστευση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Η προηγούμενη νομοθετική παρέμβαση ήταν ο νόμος 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Με το Μέρος Α’ ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την απλούστευση του πλαισίου άσκησης συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα:

→ Εντάσσονται συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες στο πεδίο εφαρμογής του ν.4442/2016, με τον οποίο ορίζεται απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας: επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων, σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμοι διαιτολογικών μονάδων, εργαστηρίων αισθητικής, τουριστικών γραφείων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας.
Καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές και το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας των προαναφερόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ σε περίπτωση που ορισθεί οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) ως αρμόδια αρχή για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση της άσκησης της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας, τα έσοδα από το εν λόγω παράβολο επιμερίζονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού και σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) υπέρ του προϋπολογισμού του οικείου ο.τ.α. (άρθρο 11 του ν.4442/2016).
Προσδιορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις (διοικητικό πρόστιμο), σε περίπτωση που ο φορέας δραστηριότητας παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης στοιχείων ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους.
Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση που ορισθεί ο.τ.α. ως αρμόδια αρχή για την επιβολή και την είσπραξη αυτών, τα σχετικά έσοδα επιμερίζονται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μεταξύ του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ο.τ.α. (άρθρο 15 του ν.4442/2016).
Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω προτεινομένων ρυθμίσεων και τίθενται οι μεταβατικές, οι καταργούμενες και οι μη εφαρμοζόμενες διατάξεις. (άρθρα 1-10)

→ Παρέχεται η δυνατότητα στα τουριστικά γραφεία και τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) να θέτουν σε κυκλοφορία Δημόσιας Χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία (Δ.Χ.Τ.Λ.), χωρίς να απαιτείται χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ. έγκρισης θέσης, όπως ισχύει σήμερα, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης αδείας κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων.
Μειώνεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής, την οποία Τ.Ε.Ο.Μ. οφείλει να καταθέτει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) σε εκατό (100) ευρώ, αντί χίλια (1.000) ευρώ, που ισχύει, για κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης μετά τα πρώτα δέκα (10) που θέτει σε κυκλοφορία.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι λεπτομέρειες της ως άνω διαδικασίας, το ύψος της εγγυητικής επιστολής, το παράβολο καταχώρησης των Δ.Χ.Τ.Λ. στο ισχύον μητρώο (υφίσταται και σήμερα) και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
(άρθρο 11)

→ Εκδίδεται από τις υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων κάθε νέα άδεια κυκλοφορίας Δ.Χ.Τ.Λ., σε αντικατάσταση της αρχικής, μετά από έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κατά τον χρόνο της αντικατάστασης συνδρομή των προϋποθέσεων αντικατάστασης από τις κατά τόπους αρμόδιες Π.Υ.Τ., χωρίς να απαιτείται χορήγηση από τον Ε.Ο.Τ. απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα, κ.λπ. (άρθρα 12-14)

Ανακαλείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων η άδεια κυκλοφορίας Δ.Χ.Τ.Α., μετά από διαπιστωτική πράξη (αντί μετά από έκδοση απόφασης, όπως ισχύει σήμερα) του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ., στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. (άρθρο 15)

→ Τίθενται καταργούμενες διατάξεις που αφορούν στη διάρκεια ισχύος έγκρισης θέσεως σε κυκλοφορία μέχρι την έκδοση άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ.Τ.Λ. και στην παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για τον προσδιορισμό των κατηγοριών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και τον καθορισμό των προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους. (άρθρα 16 και 24)

→ Καθίστανται διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, εφόσον ζητηθούν από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, τα στοιχεία της γνωστοποίησης για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας από φορέα άσκησής της. (άρθρο 17)

→ Επανακαθορίζεται το πεδίο των παρεχόμενων νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων και εργαστηρίων αισθητικής. (άρθρα 18 και 19)

→ Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με τη λειτουργία τουριστικών γραφείων (συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου) καθώς και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. (άρθρα 20- 23)

→ Αποσαφηνίζεται ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων, παγοδρομίων και δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων, σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων και σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ισχύει από τη 17η.4.2021. (άρθρο 25) 

Στο Μέρος Β’ περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής (Logistics), καθώς και την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Ειδικότερα:

1. Προστίθεται στην έννοια των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων η περίπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (Ε.Π.Μ.Μ.Μ.).
Ορίζεται επίσης ότι η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., εξαιρούνται της υπαγωγής σε ειδικές διατάξεις, σχετικές με την τήρηση αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές που βρίσκονται εκτός των χώρων αυτών.    (άρθρο 26)

2. Ορίζεται ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και τα Ε.ΓΙ.Μ.Μ.Μ. αναπτύσσονται σε χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα (άρθρο 41 παράγρ. 3 του ν. 3982/2011). (άρθρο 27)

3. Τροποποιούνται οι όροι δόμησης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων: ορίζεται ότι για την ανέγερση κτιρίων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής είναι δυνατή η υπέρβαση της επιτρεπόμενης κατΛ όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου αλλά και η καθ’ ύψος υπέρβαση, υπό τις ειδικώς αναφερόμενες προϋποθέσεις.    (άρθρο 28)

4. Επιτρέπεται η ίδρυση Ε.Π.Μ.Μ.Μ. σε περιοχές, όπου εγκαθίστανται μεμονωμένες μεγάλες μονάδες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική (Logistics). (άρθρο 29)

5. Τροποποιούνται τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. Η περίπτωση των δομημένων γαιών υψηλής παραγωγικότητας εντάσσεται στο εν λόγω επιχειρηματικό πάρκο (με τη ρητή εξαίρεση των αδόμητων γαιών υψηλής παραγωγικότητας), (άρθρο 30)

6. Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανίες – βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, αποθήκες, κτιριακές εγκαταστάσεις και εφεξής δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση για την εγκατάσταση αυτών εντός Επιχειρηματικών Πάρκων, αλλά αρκεί η χορήγηση βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχείρησης με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου, από την Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.). (άρθρο 31)

7. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση βιομηχανικών- βιοτεχνικών μονάδων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν.4014/2011 (έργα και δραστηριότητες του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος), στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Θωμά – ποταμού Ασωπού – σιδηροδρομικής γραμμής – όρους Πάρνηθος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εφόσον εγκαθίστανται σε βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και των οποίων η παραγωγική και οικονομική λειτουργία έχει διακοπεί. (άρθρο 32)

8. Δίδεται παράταση των προσωρινών αδειών λειτουργίας συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων (όπως αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και συνεργεία οχημάτων) έως την έγκριση του τροποποιημένου ή αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), των οικείων περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες. (άρθρο 33)

9. Περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ο καθορισμός ειδικότερων συναφών επαγγελματικών δραστηριοτήτων εντός των επιμέρους ειδικοτήτων και ομάδων, για την απόκτηση άδειας επαγγελματικής δραστηριότητας στα Μηχανήματα Έργου.
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών για τη χορήγηση αδειών τεχνικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. [Σε περίπτωση που ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.ΕΙΊ.) δεν ορίσει τον εκπρόσωπο του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στις Επιτροπές συμμετέχει εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)].
(άρθρα 34 – 36)

10. Διπλασιάζεται το προβλεπόμενο πρόστιμο σε περίπτωση δεύτερης παράβασης για εμπορία και διακίνηση απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), των οποίων προηγούμενη ιστοσελίδα διεγράφη, εξαιτίας της πρώτης παράβασης, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τα οποία λειτουργούν υπό νέα/διαφορετική διεύθυνση ιστοτόπου (url), εφόσον η πρώτη παράβαση έχει καταστεί τελεσίδικη.    (άρθρο 37)

11.α. Επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα στοιχεία για να θεωρηθεί έγκυρη κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων, Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
β. Απαγορεύεται και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η απαίτηση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εγκυρότητας των σχετικών πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης των προαναφερομένων φορέων από πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ. (άρθρα 38-41)

12. Ρυθμίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα:
α. Τα έργα ελληνικών επιχειρήσεων που αποτελούν τμήμα των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.), τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τηρουμένης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, υπό την ειδικότερα αναφερόμενη προϋπόθεση.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υ.α., ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. των προαναφερόμενων έργων καθώς και της διαδικασίας χρηματοδότησής τους. (άρθρα 42-43 )

13.α. Αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), οριζόμενος σε εννέα (9) από επτά (7) που είναι σήμερα.
β. Δεν αναζητούνται οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό του Ο.Β.Ι., οποιασδήποτε κατηγορίας και κατά το διάστημα από 2.11.2011 μέχρι τις 28.7.2016 (σήμερα το εν λόγω ευεργέτημα αφορά στη χρονική περίοδο από την 1η.1.2010 μέχρι και την 1η.11.2011).
Από τις 29.7.2016 και εφεξής, αναζητούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, (άρθρα 44 και 45)

14. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υ.α., ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, λειτουργίας της οριζόμενης πλατφόρμας, για την διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών οικοδομικών αδειών και σε κτίρια και εγκαταστάσεις πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 28 του ν.4495/2017. (άρθρο 46)

Με το Μέρος Γ’ ρυθμίζονται λοιπά θέματα επείγοντος χαρακτήρα και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

→ Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (30.06.2021) και έως την 30-09-2021 η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020, ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. (άρθρο 47)

→ Ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα (προθεσμίες συζήτησης αγωγών, έκδοση αποφάσεων κ.λπ.) σχετικά με την επίλυση διαφορών επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίες προκύπτουν κατά την εκτέλεση
επιμορφωτικών προγραμμάτων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με ελάχιστο ετήσιο προϋπολογισμό μεγαλύτερο των δέκα (10) εκατ. ευρώ. (άρθρο 48)

→ Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που αφορούν Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και προβλέπεται ότι αυτές διενεργούνται εφεξής με μόνη την έγκριση του αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα.
β. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές αναλήψεις πιστώσεων για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών Αρχών της εν λόγω Υπηρεσίας και διενεργήθηκαν από 28.2.2021 (έναρξη ισχύος του ν. 4781/2021) μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων δαπανών Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας έτους 2019, τα οποία δεν εκδόθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία (ανατροπή των σχετικών αποφάσεων ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης έτους 2019 και εκ νέου ανάληψη αυτών για το οικονομικό έτος 2020). (άρθρα 49 και 50)