Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ – Πρόταση νόμου από το ΕΚ αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο για τη διασφάλιση επαρκών αποδοχών

Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται πρόταση νόμου που στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι κατώτατοι μισθοί παρέχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην ΕΕ.

Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη διασφάλισης δίκαιων κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί εργαζόμενοι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, όπως νοσηλευτές και παιδαγωγοί αμείβονται μόνο με τον κατώτατο μισθό. Περίπου το 60% των αμειβόμενων με κατώτατο μισθό είναι γυναίκες.

Μάθετε πώς η ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας.

Ανάγκη για έναν δίκαιο κατώτατο μισθό

Ο κατώτατος μισθός είναι η χαμηλότερη αμοιβή που οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους. Παρότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν κάποιο είδος κατώτατου μισθού, συχνά δεν καλύπτουν όλα τα έξοδα διαβίωσης. Περίπου επτά στους 10 εργαζομένους που λαμβάνουν τον ελάχιστο μισθό στην ΕΕ δυσκολεύτηκαν να βγάλουν τα προς τα ζην το 2018.

Περίπου το 10% των Ευρωπαίων εργαζομένων αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας

     
Κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ

Οι μηνιαίοι κατώτατοι μισθοί στις χώρες της ΕΕ κυμαίνονται από 312 ευρώ στη Βουλγαρία έως 2.142 ευρώ στο Λουξεμβούργο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο κόστος διαβίωσης ανά κράτος μέλος.

Ανακαλύψτε περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς στις χώρες της ΕΕ.

Υπάρχουν δύο είδη κατώτατων μισθών στην ΕΕ:

Νόμιμος κατώτατος μισθός: Ο μισθός που καθορίζεται βάσει νόμου και υφίσταται σα περισσότερα κράτη μέλη

Μισθός βάσει συλλογικής σύμβασης: σε έξι κράτη μέλη (Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία) η προστασία του κατώτατου μισθού παρέχεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών.

Τι κάνει το ΕΚ για να διασφαλίσει επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ

Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από κοινού τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δίκαιους μισθούς.

Τον Οκτώβριο του 2019, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό μέσο το οποίο θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση διαθέτει έναν ελάχιστο μισθό.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η οδηγία για επαρκείς μισθούς οφείλει να συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων και στην προαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιους μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
6η αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

     
Το 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων αλλά και στον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, στην ενίσχυση των κινήτρων για εργασία και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ενιαία Αγορά.

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις εθνικές αρμοδιότητες και τη συμβατική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, και δεν ορίζει το επίπεδο των κατώτατων μισθών.

Η οδηγία θέλει να προάγει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μισθών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όσον αφορά τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς, στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε επαρκές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και τις περιφερειακές και τομεακές διαφορές.

Μάθετε πώς οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταπολεμήσουν την φτώχεια των εργαζομένων στην ΕΕ.

Η επιτροπή απασχόλησης του Κοινοβουλίου εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής και αναμένεται να την ψηφίσει τον Σεπτέμβριο του 2021.

Μάθετε τι κάνει η ΕΕ για να βελτιώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων:

Το ΕΚ θέλει να κατοχυρωθεί το “δικαίωμα στην αποσύνδεση” από την εργασία
Νέοι κανόνες για την εξισορρόπηση επαγγελματικής – προσωπικής ζωής
Νέοι κανόνες προστασίας για τους εργαζομένους της “gig economy” (γράφημα)