Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Κρατική αρωγή – Έντοκη η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ημερομηνία χορήγησής τους στον δικαιούχο

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή και συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”(Α’14)»,  τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κρατική αρωγή για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις [άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.08.2021 Π.Ν.Π. (πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα Ιουλίου/ Αυγούστου 2021), άρθρο εξηκοστό έκτο του ν.4839/2021 (αντιμετώπιση ζημιών εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης), κ.λπ.]

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησής τους στον δικαιούχο (πριν ίσχυε η έντοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του στο Ελληνικό Δημόσιο).

Αιτιολογική

Άρθρα 1 έως και 6

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις, αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης πρώτης αρωγής της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΑΊ56), του ν. 4839/2021 (Α’181), καθώς και προκαταβολής, επιχορήγησης και πρώτης αρωγής του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι έντοκη, από την ημερομηνία χορήγησης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στο άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’156), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, β) το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, με τη διαγραφή της φράσης «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό ενίσχυσης του δέκατου έως και δέκατου τρίτου άρθρου επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Ειδικά για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις του δέκατου και δωδέκατου άρθρου, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

2. Η ενίσχυση του άρθρου δέκατου συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αϊτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

3. Η ενίσχυση του άρθρου δωδέκατου συμψηφίζεται με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, σύμφωνα με το άρθρο δωδέκατο, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»

Άρθρο 2
Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4839/2021 (ΑΊ81), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, β) το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 και γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 με τη διαγραφή της φράσης «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση» και οι παρ. 1, 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής και εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α’90). Ειδικά για τις εφάπαξ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις έναντι στεγαστικής συνδρομής και προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
ϊ. καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

    2. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή ή ο αϊτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

    3. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών συμψηφίζεται με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α’66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.»

Άρθρο 3
Επιστροφή προκαταβολής επιχορήγησης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 8 του ν. 4797/2021

Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 (Α’66) διαγράφεται η φράση «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»

Άρθρο 4
Επιστροφή ποσών πρώτης αρωγής – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 9 του ν. 4797/2021

Στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4797/2021 (Α’66) διαγράφεται η φράση «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του» και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτημα ή πλήρης φάκελος ή διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχων ή διασταύρωσης στοιχείων, ότι η επιχείρηση ή ο φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση, ή το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι αποζημίωσης, τότε το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως, από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 ή την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το ποσό που χορηγήθηκε ως πρώτη αρωγή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.»

Άρθρο 5
Επιστροφή επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής -Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β του ν. 4797/2021

Στην παρ. 14 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α’ 66) διαγράφεται η φράση «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του» και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση των όρων του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C
Ιλ 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).»

Άρθρο 6
Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 24Β του ν. 4797/2021

Στο άρθρο 24Β του ν. 4797/2021 (Α’66), τροποποιούνται: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 και β) η παρ. 7 με τη διαγραφή της φράσης «και μέχρι την πραγματική επιστροφή του» και οι παρ. 6 και 7 διαμορφώνονται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και πλήρης φάκελος για τη χορήγηση κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής ή ο αϊτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό καθορίζεται από αυτήν, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, ως πρώτη αρωγή έναντι κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]). Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.

7. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 24Α ή για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής στεγαστικής συνδρομής, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται, το χορηγηθέν εφάπαξ ποσό πρώτης αρωγής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση επιχειρήσεων αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2008/C 14/02 ανακοίνωσή της, σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του ΚΕΔΕ.»