Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μειωμένες οι καταναλωτικές δαπάνες και το εισόδημα των νοικοκυριών το 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Οι ετήσιοι μη-χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), μη-χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA 2010 – Κανονισμός (ΕΕ) 549/2013). Πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών που αντικατοπτρίζεται στους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, παρέχονται στο δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στις 15/10/2021 και διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (2η εκτίμηση)

Τα στοιχεία για το έτος 2020 είναι προσωρινά και αντανακλούν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στο ΑΕΠ, κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα. Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της καθαρής χορήγησης/λήψης δανείων του συνόλου της οικονομίας από την αλλοδαπή κατά τα έτη 2010-2020. Ειδικότερα, το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019 (Πίνακας 1). Η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε το 2020 καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή (S.2) σε σύγκριση με το 2019 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2,0 δισ. ευρώ (Πίνακας 1).

Πίνακας 1:
Εξέλιξη καθαρής χορήγησης/καθαρής λήψης δανείων Συνόλου Οικονομίας (σε δισ. €)


*Μικρές αποκλίσεις στα αθροίσματα ή στους ρυθμούς μεταβολής οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
 
Διάγραμμα 1:
Καθαρή χορήγηση/καθαρή λήψη δανείων Συνόλου Οικονομίας (σε δισ. €)

Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (S.1M) για την περίοδο 2010-2020.

Ειδικότερα, το 2020 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα S.1M μειώθηκε κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2019, από 121,8 δισ. ευρώ σε 118,5 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 8,8% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ.

Διάγραμμα 2:
Εξέλιξη του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης των Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος)


 
Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ κατά την περίοδο 2010-2020, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα. Ειδικότερα, το 2020 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν 2,6% έναντι -3,8% το 2019.

Διάγραμμα 3:
Ποσοστό αποταμίευσης των Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη- χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019.

Διάγραμμα 4:
Ποσοστό επενδύσεων μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών


 
Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η εξέλιξη της καθαρής χορήγησης (+)/ καθαρής λήψης δανείων(-) του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) για την περίοδο 2010-2020.

Διάγραμμα 5:
Καθαρή χορήγηση(+)/καθαρή λήψη δανείων(-) Γενικής Κυβέρνησης (σε εκατ. €)