Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μειώθηκαν οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του έτους

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Β’ τρίμηνο 2022.

Μεταβολή του πλήθους των νέων εγγραφών επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) και των πτωχεύσεων

> Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 25.341, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.370 και μείωση 7,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2022 που είχαν ανέλθει σε 27.301.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Β’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (36,3%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (22,5%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (15,2%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (13,7%).

> Για το Β’ τρίμηνο 2022, τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων δεν δημοσιεύονται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων. Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 4.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, Β’ τρίμηνο 2022

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:
• Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(*), με 1.081 εγγραφές σε σύνολο 6.311.
• Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(*), με 1.220 εγγραφές σε σύνολο 5.691.
• Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.930 εγγραφές σε σύνολο 9.933.
• Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 663 εγγραφές σε σύνολο 3.406.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης. Β’ τρίμηνο 2022

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:
• Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(*), με 3.093 εγγραφές σε σύνολο 16.889.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 648 εγγραφές σε σύνολο 2.804.
• Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 125 εγγραφές σε σύνολο 463.
• Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.002 εγγραφές σε σύνολο 5.185.

*Σημειώνεται ότι στα στοιχεία που καταγράφονται για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία περιλαμβάνονται οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς (ΦΠΑ), δηλαδή οι αγρότες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο αγροτών, έχοντας σωρευτικά λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και έχοντας πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ίδιας παραγωγής και παροχές αγροτικών υπηρεσιών κατώτερης των 15.000 ευρώ προς οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες στο συνημμένο δελτίο τύπου

Source