Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια

Με το άρθρο 3 νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται το επιτρεπτό του μετασχηματισμού εταιρειών με αρνητική καθαρή θέση (αρνητικά ίδια κεφάλαια), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνεται η εξυγίανση εταιρειών μέσω της συγχώνευσης ή διάσπασης επιχειρήσεων με απορρόφηση, και δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή επενδυτών στη διαδικασία εταιρικών μετασχηματισμών, ακόμα και σε περιπτώσεις εταιρειών που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η αποκατάσταση της καθαρής θέσης της απορροφώσας εταιρείας.

Με την προτεινόμενη παρ. 1 προβλέπονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συγχώνευση ή η διάσπαση επιχειρήσεων με απορρόφηση, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιριών που μετέχουν στον εν λόγω μετασχηματισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια κεφάλαια, άλλως αρνητική καθαρή θέση. Πιο συγκεκριμένα, με την περ. α’ της παρ. 1, η προβλεπόμενη προϋπόθεση εξασφαλίζει ότι η κατ’ εξαίρεση συγχώνευση ή διάσπαση, με απορρόφηση, εταιρειών με αρνητική ή αρνητικές καθαρές θέσεις, επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της εν γένει εξυγίανσης των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή. Με την περ. β’ της παρ. 1, η προβλεπόμενη προϋπόθεση εξασφαλίζει ότι η κατ’ εξαίρεση συγχώνευση ή διάσπαση εταιρειών με αρνητική ή αρνητικές καθαρές θέσεις επιτρέπεται μόνο εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις από μετόχους ή τρίτο επενδυτή για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που προκύπτει από αυτόν τον μετασχηματισμό. Τέλος, στην παρ. 2 προβλέπεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), στην περίπτωση μη τήρησης των παρεχόμενων εγγυήσεων.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 3

Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια

1. Επιτρέπεται ο μετασχηματισμός εταιρειών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (Α’ 44) ή και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιριών που μετέχουν στον μετασχηματισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), εφόσον:

α) ο μετασχηματισμός γίνεται στο πλαίσιο της εν γένει αναδιάρθρωσης των εταιρειών που μετέχουν σε αυτόν, και

β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή ή επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και ήδη μέτοχοι κάποιας εκ των εταιρειών που μετέχουν στον μετασχηματισμό ή μέτοχοι των μετόχων αυτών, με τις οποίες αναλαμβάνουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης του μετασχηματισμού, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4601/2019.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων, δεν επηρεάζεται το κύρος του μετασχηματισμού, αλλά εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).