Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μετατίθεται για την 30η.06.2021 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής από τα Επιμελητήρια των οικονομικών καταστάσεων προηγουμένων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 2019

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, μετατίθεται για τις 30-6-2021 (έληξε στις 31-12-2020), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών καταστάσεων προηγουμένων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 2019, των Επιμελητηρίων του ν.4497/2017.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 5
Οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε-Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4712/2020

Το άρθρο 28 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) τροποποιείται και έχει ως εξής:
«Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα Επιμελητήρια δεν έχουν υποβάλει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, έως και τη χρήση του 2019, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), υποχρεούνται να τις υποβάλλουν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της 30ης Ιουνίου 2021.
»