Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μητρώο διαφάνειας: Το Συμβούλιο θεσπίζει νέους κανόνες για την υποχρεωτική καταχώριση των εκπροσώπων συμφερόντων

Το Συμβούλιο θέσπισε νέους κανόνες, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, για τη διαφανή και δεοντολογική εκπροσώπηση συμφερόντων

Σύμφωνα με το νέο κοινό πλαίσιο, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου μητρώου και η καταχώριση των εκπροσώπων συμφερόντων στο μητρώο διαφάνειας είναι πλέον προϋπόθεση για ορισμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από τη διοργανική συμφωνία, όπως εκείνες που προορίζονται να επηρεάσουν την πολιτική, τη νομοθεσία ή τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των σχέσεων με οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία έχουν ουσιώδη σημασία για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Ένωσης στη νομιμότητα της λήψης πολιτικών και νομοθετικών αποφάσεων στην Ένωση. Εντασσόμενο στο μητρώο διαφάνειας, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι σαφώς προσηλωμένο στις αξίες αυτές.
— Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας

Καθένα από τα υπογράφοντα θεσμικά όργανα δεσμεύεται να εφαρμόσει το κοινό πλαίσιο που καθορίζεται στη διοργανική συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο του, και θα είναι σε θέση να εγκρίνει συμπληρωματικά μέτρα διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη ρύθμιση των επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και των εκπροσώπων συμφερόντων, στο πλαίσιο της διαπραγματευθείσας δέσμης. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει νέους κανόνες, βάσει των οποίων η προηγούμενη εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων στο μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συνεδρίαση με ανώτερα στελέχη της Γραμματείας του Συμβουλίου, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε θεματικές ενημερώσεις και δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία και για την πρόσβασή τους στα κτίρια του Συμβουλίου.

Επόμενα στάδια

Στις 20 Μαΐου, τα τρία θεσμικά όργανα θα υπογράψουν τη διοργανική συμφωνία και τη συνοδευτική κοινή πολιτική δήλωση. Στη συνέχεια, τα κείμενα θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές Ιουλίου.

Ιστορικό

Το 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας για τους εκπροσώπους συμφερόντων που θα ισχύσει για το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Από το 2011, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή διαχειρίζονται από κοινού ένα δημόσιο μητρώο για τους εκπροσώπους συμφερόντων. Το Συμβούλιο είναι παρατηρητής από το 2014.

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας  
Πολιτική δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων  
Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη ρύθμιση των επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και εκπροσώπων συμφερόντων  
Μητρώο διαφάνειας  
Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης