Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία – Από 09.08 οι αιτήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020

Χορήγηση μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ίσο με:

– 500 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Α
– 1.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β1
– 3.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β2
– 5.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β3

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περίοδος υποβολής

από 9/8/2021 έως 25/9/2021 (ώρα 15:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000