Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μισθωμένα φορτηγά: Το Συμβούλιο εγκρίνει σαφέστερους και πιο ευέλικτους κανόνες

Με τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε αποσαφηνίζονται οι κανόνες, εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο και χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη χρησιμοποίηση των εν λόγω οχημάτων. Η αυξημένη ευελιξία στη μίσθωση οχημάτων θα καταστήσει αποτελεσματικότερες τις μεταφορές και θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερα, ασφαλέστερα και φιλικότερα για το περιβάλλον.

Jernej Vrtovec, Υπουργός Υποδομών της Σλοβενίας
Με την έγκριση της μεταρρύθμισης αυτής, ολοκληρώνεται η πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών θα έχουν πλέον πρόσβαση σε μεγαλύτερο στόλο μισθωμένων φορτηγών που θα τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις εποχιακές αιχμές και σε άλλες βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Η ευρύτερη χρήση αυτών των συχνά φιλικότερων για το περιβάλλον οχημάτων θα μας βοηθήσει επίσης να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα.

Πότε θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες;

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει τις νέες διατάξεις στην εθνική τους νομοθεσία 14 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Αυτό λαμβάνει υπόψη το χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από την πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Με τη σημερινή ψηφοφορία το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η νομική πράξη μένει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Οι διαπραγματευτές από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία επί της πρότασης στις 26 Οκτωβρίου 2021. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) ενέκρινε τη συμφωνία στις 12 Νοεμβρίου 2021.

Η μεταρρύθμιση για τα μισθωμένα οχήματα αποτελεί μέρος της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 για να καταστούν οι μεταφορές καθαρότερες, πιο ανταγωνιστικές και κοινωνικά δίκαιες. Το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση τον Ιούνιο του 2021.

Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές — Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές — Σκεπτικό του Συμβουλίου