Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μισθώσεις περιπτέρων, κυλικείων: Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής των ποσών στους δικαιούχους

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1058/2021 σχετικά με την διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος/ μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν/παραχωρούν κατόπιν συμβάσεως το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Το φυσικό πρόσωπο που εκμισθώνει/ παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο, τον εκμεταλλευτή α) το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή β) το δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείου.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι κληρονόμοι αυτού με τις υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά κατόπιν συμβάσεως με τον δικαιούχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου έναντι ανταλλάγματος/μισθώματος.

3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ/ΜΙΣΘΩΜΑ: Το ποσό που λαμβάνει ο δικαιούχος σε μηνιαία βάση και κατόπιν συμβάσεως με τον εκμεταλλευτή για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου-κυλικείου.

Άρθρο 3

Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»

1. Ο δικαιούχος είσπραξης ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος/μισθώματος, που λαμβάνει για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει κατ’ εξαίρεση και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη συνέχεια «Δήλωση Covid», για την μεταβολή του ποσού του ανταλλάγματος/ μισθώματος για την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» οι δικαιούχοι καταχωρούν, ανά πεδίο, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου, που από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττει μειωμένο αντάλλαγμα/μίσθωμα κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του εκμεταλλευτή.

γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται η «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» ή η « Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου», κατά περίπτωση και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και εκμεταλλευτή.

δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του περίπτερου ή του κυλικείου, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και του εκμεταλλευτή.

ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου ανταλλάγματος/μισθώματος.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μίσθιου – Επαγγελματική στέγη».

4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο της εν ισχύ σύμβασης/συμφωνίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ως άνω ποσού από κληρονόμους του δικαιούχου, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους

Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους καθώς και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου