Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε) στον ΟΑΕΔ για την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας – Λοιπές ρυθμίσεις ΟΑΕΔ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο  «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, ζητήματα λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). και ειδικότερα:

1.α. Ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ., για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.Δ. να συνάπτει για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται απο τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

γ. Σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης, ο στόχος του έργου και οι αρμοδιότητες αυτού.

δ. Προβλέπεται ότι οι άνεργοι κατόπιν εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, που έχει σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι ανωτέρω έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. και ορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός αυτών.

ε. Ορίζονται οι κατηγορίες προσώπων, που μπορούν να επιλεγούν ως Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

στ. Συνιστάται στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Προβλέπονται τα κριτήρια επιλογής του επικεφαλής της ανωτέρω Μονάδας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.

    

Αιτιολογική έκθεση :

Άρθρου 1
    

Με τη προτεινόμενη διάταξη προσδιορίζονται το γενικό περίγραμμα καθηκόντων των Εργασιακών Συμβούλων του Ο.Α.Ε.Δ., οι διακρίσεις τους σε συμβούλους αναζητούντων εργασία και συμβούλους εργοδοτών, καθώς και οι αρμοδιότητες με τις οποίες αυτοί είναι επιφορτισμένοι.

Η ιδιότητα του Εργασιακού Συμβούλου είναι απολύτως κρίσιμη και συνυφασμένη με την ίδια την υπόσταση του Ο.Α.Ε.Δ. ως βασικού φορέα διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών αντιστοίχισης ή σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Οι σύμβουλοι αναζητούντων εργασία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην προετοιμασία και την υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς καί στην αντιστοίχιση ή σύζευξη του προφίλ του αναζητούντα εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας.

Επιπλέον, φέρουν την ευθύνη για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης, και οι αρμοδιότητές τους σχετίζονται ιδίως με τη διερεύνηση του προφίλ των ανέργων και την αναθεώρηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας ταξινόμησης των αναζητούντων εργασία (ανάλυση προφίλ – Profiling), την πραγματοποίηση συνέντευξης με το ενδιαφερόμενο άτομο και την από κοινού σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) του, την παρακολούθηση της πορείας του ανέργου και του Α.Σ.Δ. του και την τακτική τροποποίηση του τελευταίου, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Αναφορικά με τους συμβούλους εργοδοτών, αυτοί παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες αναζήτησης προσωπικού στις επιχειρήσεις που απευθύνονται στα Κ.Π.Α.2, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας και αποτελούν τα βασικά πρόσωπα επαφής και συνεργασίας των επιχειρήσεων και του Ο.Α.Ε.Δ.. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν ιδίως την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους εργοδότες, ώστε να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, τον εντοπισμό των κενών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, την καταχώρησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ., και την αποτύπωση του προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας, τη μέριμνα για την ταχεία κάλυψη των κενών θέσεων με εργαζόμενους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, και την παρακολούθηση της πορείας της εκάστοτε τοποθέτησης.

Άρθρου  2
    

Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου των εργασιακών συμβούλων, λαμβάνεται μέριμνα σχετικά με την ύπαρξη επαρκούς αριθμού Εργασιακών Συμβούλων ανά Κ.Π.Α.2, ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Οργανισμού.

Ενόψει αυτού, στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται η δράση “3.1.-3 Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Μετασχηματισμός” και ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Δ. το έργο “Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων”, το οποίο αφορά την πρόσληψη των αναγκαίων εργασιακών συμβούλων.

Οι συγκεκριμένοι εργασιακοί σύμβουλοι θα συνδράμουν στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 στην αγορά εργασίας, που πλήττεται λόγω των δυσχερειών που προκλήθηκαν στην ελληνική οικονομία. Το ανωτέρω πολύτιμο έργο καλύπτει μια εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία και στην κοινωνία, ώστε να διασφαλιστεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Άρθρου  3
    

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζεται ότι σε κάθε Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ., ανατίθενται με απόφαση Διοικητή, καθήκοντα επικεφαλής μέσου διοικητικού επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.) σε υπάλληλο του Οργανισμού. Επιπλέον, καθορίζεται ο ρόλος του επικεφαλής μέσου διοικητικού επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), ο οποίος είναι ιδιαίτερα κρίσιμος στην έγκαιρη διάγνωση των προβληματικών στοιχείων του Κ.Π.Α.2 και στην άμεση επίλυσή τους. 0 ρόλος του έγκειται στην ανάλυση των τοπικών δεδομένων της αγοράς εργασίας και στη μέτρηση των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2, βάσει στοχοθεσίας, στην παρακολούθηση των βασικών διεργασιών του Κ.Π.Α.2, και ιδίως της διαδικασίας αντιστοίχισης ή σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς της αγοράς εργασίας, στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και στην ορθή τήρηση των νέων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών και τέλος στην ενημέρωση και επικοινωνία των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2 στα ανώτερα επίπεδα της Διοίκησης αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Άρθρου 4
    

Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται η διαδικασία και ol στόχοι της εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία ακολουθείται στον Ο.Α.Ε.Δ.. Πρόκειται για μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία, η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Η διερεύνηση αυτών των στοιχείων, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια των Εργασιακών Συμβούλων, καθώς και η από κοινού σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των εγγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

Άρθρου 5
    

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση περιγράφονται οι παρεχόμενες ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι δράσεις συμβουλευτικής υλοποιούνται συμπληρωματικά προς την εξατομικευμένη συμβουλευτική και δρουν ενισχυτικά προς τον αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει διαπιστωθεί από την εξατομικευμένη συμβουλευτική ότι χρήζει περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης, δεδομένου ότι σήμερα η αναζήτηση εργασίας είναι δυσχερής και πολύπλοκη και απαιτεί αυξημένες δεξιότητες από τους αναζητούντες. Αυτό επιτυγχάνεται διότι οι ωφελούμενοι που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις ομαδικής συμβουλευτικής αποκτούν επίγνωση των δυνατοτήτων τους και του επαγγελματικού τους προφίλ και παράλληλα ενισχύονται με γνώσεις και δεξιότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και ο συνεχής εμπλουτισμός τους συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού μέσω της επιτυχούς σύζευξης των αναζητούντων εργασία με τις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις εργασίας.

Άρθρου 6
    

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι στη θέση του διευθυντή των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.με.Α. Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. Α.με.Α. Θεσσαλονίκης) έχει τη δυνατότητα να επιλεγεί είτε δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, κατ’ αναλογίαν του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), το οποίο αφορά στα όργανα διοίκησης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντίστοιχα, διευθυντής των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.), μπορεί να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης και ελλείψει αυτού δημόσιος υπάλληλος. Ακολούθως, στην προτεινόμενη παράγραφο 3, προσδιορίζεται – για το σύνολο των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. – το περίγραμμα της θέσης του Διευθυντή, το οποίο θέτει ως απαραίτητο πλαίσιο αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας, ενώ παράλληλα συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

Άρθρου 7
    

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζεται ότι στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.), η οποία έχει ως βασική αποστολή την ανάπτυξη μίας αμφίδρομης, σταθερής και διαρκούς σχέσης συνεργασίας με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω και της δικτύωσης των υπηρεσιών του Οργανισμού με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής των αποκεντρωμένων δομών. Η Μονάδα αυτή, της οποίας η ανάγκη ίδρυσης αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αναδιοργάνωση του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» (Reengineering) που υλοποιήθηκε στο διάστημα των ετών 2014-2018, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναβαθμίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Οργανισμού στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Συγκεκριμένα, η Μονάδα αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2014 ως Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων, και μετά από πληθώρα συνεργασιών, εξελίχθηκε και ενισχύθηκε ιδιαιτέρως, εξυπηρετώντας όλες τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, δεδομένου ότι οι τελευταίες αποτελούν μία πολύ σημαντική ομάδα στόχο για τον Οργανισμό ως βασικοί παράγοντες, ανάπτυξης, δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 1

Εργασιακοί σύμβουλοι στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης

1. Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξηςτης ζήτησης και της προσφοράς ερνασίας.

2. Καθήκοντα εργασιακού συμβούλου ανατίθενται σε υπαλλήλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, του Ο.Α.Ε.Δ., κατηγορίας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου δύναται να ανατίθενται και αμέσως μετά από την πρόσληψη ή τη μετάταξη του υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ.. Τα καθήκοντα ανατίθενται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία προσδιορίζεται εάν ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα εργασιακού συμβούλου για το σύνολο ή μέρος του ωραρίου του. Σε κάθε περίπτωση, τα λοιπά καθήκοντα του υπαλλήλου πρέπει να είναι συναφή με τα καθήκοντα του εργασιακού συμβούλου στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Π.Α.2.

3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι δίακρίνονται σε συμβούλους αναζητούντων εργασία και σε συμβούλους εργοδοτών και μπορούν να εξειδικεύονται σε επιμέρους ομάδες – στόχους μεταξύ των αναζητούντων εργασία, όπως και μεταξύ των εργοδοτών, αντίστοιχα.

4. Βασικός στόχος του έργου που επιτελεί ο σύμβουλος αναζητούντων εργασία είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντος εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι αναζητούντων εργασίας ασκούν τα εξής καθήκοντα:

α) τη διερεύνηση του προφίλ των ανέργων και την αναθεώρηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας ταξινόμησης των αναζητούντων εργασία (ανάλυση προφίλ – profiling),

β) την πραγματοποίηση συνέντευξης με το ενδιαφερόμενο άτομο και την από κοινού σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) του, κατόπιν συμφωνίας,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του ανέργου και του Α.Σ.Δ. του και την τακτική τροποποίηση του τελευταίου, όποτε κρίνεται αναγκαίο,

δ) την εφαρμογή της διαδικασίας αντιστοίχίσης ή σύζευξης αναζητούντων εργασία και κενών θέσεων εργασίας, η οποία περιλαμβάνει την επαρκή αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας, την αναλυτική ενημέρωση του προσώπου που αναζητεί εργασία και την υπόδειξη σε αυτό της κατάλληλης θέσης εργασίας, ε) την υλοποίηση δράσεων ομαδικής συμβουλευτικής,

στ) την οργάνωση δράσεων ορθής και συνεχούς πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αναζητούντων εργασία,

ζ) την παροχή διαρκούς υποστήριξης στους ανέργους που αναζητούν τρόπους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία αποτελεί βασική ευθύνη των συμβούλων,

η) τη διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους εργοδοτών της παρ. 5 και τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.)του Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελούν τους κύριους διαύλους επικοινωνίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

5. Οι σύμβουλοι εργοδοτών αποτελούν τα βασικά πρόσωπα επαφής και συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ., και ιδίως των Κ.Π.Α.2, με τις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε αυτά, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα αναζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για την εκπλήρωση του στόχου τους, οι σύμβουλοι εργοδοτών, ασκούν τα εξής καθήκοντα:

α) την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δομές του Ο.Α.Ε.Δ.,

β) την πραγματοποίηση επισκέψεων και συναντήσεων προσέγγισης με τους εργοδότες, ώστε να πληροφορούνται, να καταγράφουν και να αναλύουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και να τους ενημερώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.,

γ) την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης και την προετοιμασία για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,

δ) τον εντοπισμό των κενών θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων, την καταχώρησή τους στα αντίστοιχα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και την αποτύπωση του περιγράμματος της προσφερόμενης θέσης εργασίας, κατόπιν συνεργασίας με τον εκάστοτε εργοδότη,

ε) τη μέριμνα για την ταχεία κάλυψη των κενών θέσεων με άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, και την παρακολούθηση της πορείας της εκάστοτε τοποθέτησης,

στ) τη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων της περιοχής τοπικής αρμοδιότητας του κάθε Κ.Π.Α.2, την ταξινόμηση των επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος, τον κλάδο και το είδος της απασχόλησης, την κατηγοριοποίηση του κάθε κλάδου σε κύριο ή δευτερεύοντα και τη δημιουργία της αντίστοιχης λίστας ταξινόμησης των επιχειρήσεων,

ζ) την οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης των εργοδοτών,

η) τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων, μέσω ολοκληρωμένων και τυποποιημένων διαδικασιών προσέγγισης, καθώς και μέσω στοχοθετημένων επιχειρησιακών δράσεων,

θ) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τους συμβούλους αναζητούντων ερνασία, της παρ. 4, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων για τις προσφερόμενες κενές θέσεις εργασίας,

ι) την ενημέρωση και διαρκή συνεργασία με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των εκπαιδευτικών δομών του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων φορέων, με σκοπό την αναζήτηση κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των αναζητούντων εργασία,

ια) τη διαρκή συνεργασία με τη Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ., που αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας με τις ανάγκες των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων,

ιβ) τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν ωφελούμενες στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.


Άρθρο 2
Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δύναται, για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να συνάπτει ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης και μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνταί ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ μετά από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) κατά το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Στην προκήρυξη αναφέρονται, ιδίως, ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και η διαδικασία.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, απορριπτέων καιπροσληπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά τις οικείες διατάξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ..

4. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων και ενημερώνει εν συνεχεία τον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου αυτός να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων εφαρμοζομένων αναλόγως και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 41 του ν. 4765/2021 (Α’6).

5. Ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 135) και απαγορεύεται η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

6. Το κόστος σύναψης των συμβάσεων αυτών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ. και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 3
Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης

1. Στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.) σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., συνεκτιμώντας την επαγγελματική ή διοικητική εμπειρία του υπαλλήλου ή και τις δεξιότητες διαχείρισης έργων.

2. Βασικός στόχος του έργου που επιτελείο Ε.Μ.Δ.Ε. είναι: α) η ανάλυση των τοπικών δεδομένων της αγοράς εργασίας και η μέτρηση των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2 βάσει στοχοθεσίας, β) η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών του Κ.Π.Α.2, και, ιδίως, της διαδικασίας αντιστοίχισης/σύζευξηςτης ζήτησης και της προσφοράς της αγοράς εργασίας, γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και η ορθή τήρηση των νέων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών και δ) η ενημέρωση και η επικοινωνία των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2 στα ανώτερα επίπεδα της Διοίκησης, αλλά και στην τοπική κοινωνία.

3. Για την εκπλήρωση του στόχου του, ο Ε.Μ.Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) τη διαρκή και ομαλή συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Κ.Π.Α.2, τον οποίο συνεπικουρεί ως προς την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Κ.Π.Α.2,

β) τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την αποτίμηση των τακτικών ή έκτακτων εσωτερικών συναντήσεων του Κ.Π.Α.2, μεταξύ των υπαλλήλων και του Προϊσταμένου, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητούνται αφενός η επίδοση της υπηρεσίας και αφετέρου τα σημεία δυνητικής βελτίωσης,

γ) τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της τοπικής αγοράς εργασίας και τη μέτρηση των επιδόσεων του Κ.Π.Α.2,

δ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και την ορθή τήρηση των νέων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών,

ε) τη συλλογή και την κωδικοποίηση των κανονιστικών πράξεων και της νομοθεσίας που αφορούν στη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ.,

στ) την καθιέρωση ως ενιαίου σημείου επαφής του Κ.Π.Α.2 με τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κοινά της υπηρεσίας για ζητήματα ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημοσιότητας.

Άρθρο 4
Εξατομικευμένη προσέγγιση

1. Κατόπιν της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι άνεργοι συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, με σκοπό τη διερεύνηση των βιογραφικών τους στοιχείων, την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (προφίλ) και εν τέλει τη σύνταξη του Ατομικού τους Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.), με την οποία ολοκληρώνεται η ανωτέρω διαδικασία και η οποία έχει ως σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας («εξατομικευμένη προσέγγιση»),

2. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης επικεντρώνεται ιδίως:

α) στον καθορισμό του επαγγελματικού στόχου του ατόμου,

β) στη διερεύνηση και ανάλυση του προφίλ του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του,

γ) στην (από κοινού) σύνταξη του Α.Σ.Δ., το οποίο ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του εργασιακού συμβούλου και του ατόμου,

δ) στην πρόταση για συμμετοχή του ατόμου σε δράσεις ή προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης,

ε) στην επιτυχή σύζευξη και σύνδεση του επαγγελματικού προφίλ του ατόμου με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

στ) στην επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο.

3. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης διενεργείται μέσω των εργασιακών συμβούλων, οι οποίοι αξιοποιούν τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε ενδιαφερομένου, καταρτίζουν το Α.Σ.Δ. του, τον ενημερώνουν για διαθέσιμες δράσεις και προγράμματα και του προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση για την ένταξη ή την επανένταξή του στην αγορά εργασίας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 5
Ομαδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

1. Οι άνεργοί που συμμετέχουν στη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρώνουν τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.) έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών

Α.

συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

2. Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στηρίζονται σε σύγχρονες αρχές της επαγγελματικής συμβουλευτικής και αφορούν ενδεικτικά:

α) στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού,

β) στη συμβουλευτική τεχνικών αναζήτησης εργασίας και

γ) στη συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να εμπλουτίζονται και να εξειδικεύονται σύμφωνα με τις νέες διαπιστωμένες ανάγκες των αναζητούντων εργασία, καθώς επίσης και με τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας.

3. Σκοπός των ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των μελών της ομάδας, ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό, ιδίως μέσω της ενίσχυσης στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της στοχευμένης πληροφόρησης σχετικά με τις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας, τους τρόπους αναζήτησης εργασίας, τις μεθόδους προσέγγισης των επιχειρήσεων με στόχο την επιτυχή διεκδίκηση θέσης εργασίας και τους τρόπους υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας σε επιχειρηματικό σχέδιο με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμης επιχείρησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανταινα καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτείται να διαθέτουν οι εργασιακοί σύμβουλοι για να παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του παρόντος, οι λεπτομέρειες σχετικά με την πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 6
Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

1. Ο Διευθυντής των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.με.Α. Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. Α.με.Α. Θεσσαλονίκης), δύναται να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή Ι.Δ.Α.Χ. ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

2. Ο Διευθυντής των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (Π.ΕΠΑ.Σ.) μπορεί να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης και, ελλείψει αυτού, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή Ι.Δ.Α.Χ..

3. Ο Διευθυντής των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) των παρ. 1 και 2 πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση, εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας. Συνεκτιμώνται συναφείς με την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. των παρ. 1 και 2, εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, τα αρμόδια όργανα και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Άρθρο 7
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων

1. Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης μίας αμφίδρομης, σταθερής και διαρκούς σχέσης συνεργασίας και παροχής προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

2.  Καθήκοντα επικεφαλής της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως κλάδου, ο οποίος διαθέτει επαγγελματική πείρα ή ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την αποστολή της Μ.Ε.Μ.Μ.Ε.. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. σε πρόσωπο διαφορετικό από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Μ.Ε.Μ.Μ.Ε. βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα Κ.Π.Α.2 σε όλη τη χώρα και τους εργασιακούς συμβούλους αναζητούντων εργασία και εργασιακούς συμβούλους εργοδοτών και:

α) προωθεί την εδραίωση μιας σταθερής σχέσης συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τη δικτύωση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., μέσω αποκεντρωμένων επιχειρησιακών συνεργασιών με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της περιοχής τους,

β) παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε θέματα απασχόλησης του εργατικού δυναμικού,

γ) συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους,

δ) προάγει τη διαφάνεια στην προβολή των θέσεων εργασίας, προβάλλει το έργο της και μεριμνά για την καθιέρωσή της ως σταθερό σημείο αναφοράς των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό,

ε) αξιοποιεί το σύνολο των δεδομένων που διαχειρίζεται, ιδίως σχετικά με τα βιογραφικά των ανέργων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις και συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτες στ) προσφέρει στις επιχειρήσεις προσαρμοσμένες και ποιοτικές υπηρεσίες εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν, ιδίως, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας στην εκάστοτε επιχείρηση και τη διερεύνηση κατάλληλων υποψηφίων που αντιστοιχούν σε αυτές, την προεπιλογή υποψηφίων μέσω στοχευμένων συνεντεύξεων και τη συμμετοχή τους σε ημερίδες σταδιοδρομίας και άλλες εκδηλώσεις τις οποίες δίοργανώνει,

ζ) παρακολουθεί τις τελικές επιλογές και τοποθετήσεις που πραγματοποιούνται, ανταλλάσσει δεδομένα και προβαίνει σε αξιολόγηση και απολογισμό της διαδικασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύζευξης.