Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 – Η διάταξη του νέου νομοσχεδίου

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 5, καθορίζονται μόνιμα, από 1.1.2023, μειωμένα ποσοστά κρατήσεων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), για τους μισθωτούς εργαζόμενους. [Σήμερα το συγκεκριμένο ευεργέτημα αφορά αποκλειστικά τα έτη 2021 και 2022 (άρθρο 31 ν.4756/2020 και άρθρο 81 ν.4826/2021)]. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 5 Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) προβλέφθηκε η μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Με το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α. 235) προβλέφθηκε για το έτος 2021, η περαιτέρω μείωση κατά 3,00 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ενώ με το άρθρο 81 του ν. 4826/2021 (Α. 160) η μείωση αυτή παρατάθηκε και για το έτος 2022.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), για όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση διαμορφώνονται από 1ης.1.2023 και εφεξής, στο ύψος που αναφέρονται σε αυτή. Η απώλεια εσόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Δ.ΥΠ.Α. καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 5
Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί πόρων της Δ.ΥΠ.Α., σε ποσοστό 2,40% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο,
β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό 0,15% επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,
γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό 0,16% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον εργαζόμενο και
δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σε ποσοστό 0,35% επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζόμενου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π. Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α’ 246) και της περ. Γ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α’ 111).

Source