Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέα οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και από φυσικές καταστροφές – Οικονομική ενίσχυση σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων

Τροπολογία του υπ. Οικονομικών κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της Ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και κατά βάση τα εξής:

α. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την οριοθέτηση, με κ,υ.α., πληγεισών από θεομηνίες περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν εντάσσονται σε ήδη οριοθετημένες, μέσω σχετικών κ.υ.α., καθώς και για τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών και τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

β. Τροποποιούνται διατάξεις (ν. 4797/2021) αναφορικά με τη διαδικασία διαχείρισης από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών εκκρεμών υποθέσεων για την επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω θεομηνιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Θεσπίζεται:

i. Προσωρινό μέτρο για τη δυνατότητα ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και βάσει διαδικασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (καθορισμός δικαιούχων, προϋποθέσεων χορήγησης και καταβολής της ενίσχυσης, διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ.)

ii. Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του μνημονευόμενου κανονισμού ΕΕ και τα τιθέμενα ανώτατα όρια της ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

Εξειδικεύονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης και προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για τον καθορισμό θεμάτων εφαρμογής του παρόντος (συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, τρόπος διανομής μεταξύ δικαιούχων, προϋποθέσεις χορήγησης κ.λπ.).

Τα ποσά των ανωτέρω επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες κ.λπ. δρομώνων ίππων, αντίστοιχα, διέπονται από τα οριζόμενα φορολογικά προνόμια έναντι του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των ο.τ.α. και των νομικών τους προσώπων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων.

δ. Συμπληρώνεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κ.υ.α. που ρυθμίζει θέματα επιστροφής ποσών που χορηγήθηκαν με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.


Αιτιολογική

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται άρθρο 12Α στο κεφάλαιο Γ του μέρους Α’ του ν. 4797/2021 (Α’ 66), ώστε να ρυθμιστούν θέματα οριοθέτησης περιοχών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μετά από θεομηνίες. Μετά την επέλευση θεομηνίας, ol πληγείσες περιοχές οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο και καταγραφή πληγέντων κτιρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’25). Σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, για περιοχές που έχουν πληγεί από θεομηνία αλλά δεν δύναται να οριοθετηθούν με την ως άνω κοινή απόφαση, λόγω έλλειψης πληγέντων κτιρίων, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και περιπτώσεων περιοχών που περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν δύναται να οριοθετηθούν με τις προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της νεοσύστατης Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτή και τη διεκπεραίωση εκκρεμών και νέων υποθέσεων επιχορήγησης.

Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω οικονομική στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς οικονομικές συνέπειες των ανωτέρω γεγονότων στις επιχειρήσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσής τους μέσω του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), ώστε στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα εκδοθεί να δύνανται να συμπεριληφθούν και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, του ελέγχου και βεβαίωσης των προς επιστροφή ποσών, καθώς και της βεβαίωσης και ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, στο πλαίσιο του κανονισμού de minimis 1407/2013, προς αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών που επέφερε η αναστολή των
ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση προσδιορίζεται με βάση τα απολεσθέντα έπαθλα των χρονικών διαστημάτων εντός του έτους 2020, κατά τα οποία δεν διεξήχθη αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% των επάθλων αυτών.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρα 1 και 2

Οι ρυθμίσεις αφορούν τους δικαιούχους επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας, διότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται ο διοικητικός μηχανισμός, ως προς την ικανότητα άμεσης και ταχείας απόκρισής του για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών σε έκτακτες συνθήκες και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Άρθρο 3

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 συνδυαστικά με τις επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021.

Άρθρο 4

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενισχυθεί στο πλαίσιο του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη διάταξη επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο των ιπποδρομιακών τάξεων (ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές, αναβάτες, ιπποπαραγωγοί, κτηνίατροι, παραγωγοί και προμηθευτές ζωοτροφών και λοιπών ιπποδρομιακών προϊόντων, το προσωπικό που απασχολείται στη διοργάνωση των ιπποδρομιών και του στοιχηματισμού κ.λπ.), αλλά και το σύνολο των πολιτών που συμμετέχουν στην εν λόγω ιπποδρομιακή δραστηριότητα μέσω του στοιχηματισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων- Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4797/2021

Στον ν. 4797/2021 (Α’66), προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α

Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής και στην περίπτωση που οι πληγείσες από θεομηνίες περιοχές περιλαμβάνουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και δεν δύναται να οριοθετηθούν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Εσωτερικών κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’25), δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13, να ρυθμίζονται τα θέματα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Το παρόν ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020».

Άρθρο 2
Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης – Τροποποίηση παρ. 1,3 και 5 άρθρου 24 ν. 4797/2021

Στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον χρονικό προσδιορισμό των θεομηνιών που έχουν πλήξει τη χώρα, β) στην παρ. 3 προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια, γ) στην παρ. 5 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την προσθήκη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και οι παρ. 1, 3 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 19, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διαβιβάζονται σε αυτήν από υπηρεσίες και φορείς οι υποθέσεις για επιχορήγηση επιχειρήσεων, καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της ανωτέρω διεύθυνσης, που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας απάτην 1η Ιουνίου 2020 και μετά.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα, σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 οι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την 1η Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, οι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά, ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Μετά τις 30 Ιουνίου 2022, οι αρμοδιότητες του παρόντος ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής συστήνονται ομάδες έργου αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α’133), με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά περίπτωση. Αποστολή των ομάδων έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων του πρώτου εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδομών και Μεταφορών και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 3

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοίού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές, δύναται να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 και την υπό στοιχεία 2020/C 91 1/01 της 20ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 4

Επιστροφή ποσών από το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής-Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), η παρ. 3 τροποποιείται ως προς την προσθήκη στην εξουσιοδοτική διάταξη των διαδικασιών, των οργάνων ελέγχου, της διαδικασίας και των οργάνων ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων ποσών και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία και τα όργανα ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 5
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης του προβλεπόμενου από τον ως άνω κανονισμό ανώτατου ορίου, η χορηγούμενη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί των απολεσθέντων επάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020 κατά τις οποίες δεν διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοίού COVID-19.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες δρομώνων ίππων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και συνδέονται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, με ίππους που α) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.), που συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 και σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1175/17.1.1997 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 66) και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020.

3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Ατού ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2021 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών kol του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ο τρόπος διανομής του ανά δρόμωνα ίππο, ο τρόπος και τα ποσοστά περαιτέρω επιμερισμού, σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες αντιστοίχως, του αναλογούντος σε κάθε δρόμωνα ίππο ποσού, ο τρόπος υπολογισμού του ακριβούς διανεμητέου ποσού ανά κατηγορία δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021