Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέα τροπολογία για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων και παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφάνειας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καταργείται, εφεξής, η υποχρεωτική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, για κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 4412/2016, που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα (άρθρο 59 παρ.3 του ν.4495/2017).

2. Παρατείνονται διάφορες πολεοδομικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

α. Παρατείνονται μέχρι 31.12.2022:

i) η προθεσμία έκδοσης της σχετικής πράξης έγκρισης (έληξε 3.3.2021), για την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),

ii) η προθεσμία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν.2508/1997 (λήγει 31.12.2021),

iii) η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου καθώς και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, και επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης (έληξε 31.12.2020).

β. Παρατείνονται, επίσης, μέχρι 30.6.2021:

i) η καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους υπόχρεους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, με υπουργική απόφαση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

ii) ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών στις δικαιοπραξίες για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021.

3. α. Συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4759/2020 (άρθρο 14) όσον αφορά στα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στα οποία προστίθενται και τα προγράμματα αναγνώρισης οδών.

Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με υπουργική απόφαση, της αναθέτουσας αρχής εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των προαναφερόμενων Προγραμμάτων καθώς και ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και παραλαβής των μελετών και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών. Μπορεί δε να ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Παράλληλα, καταργούνται οι προβλεπόμενες εξουσιοδοτήσεις, για τον καθορισμό με υπουργικές αποφάσεις, της αναθέτουσας αρχής ως προς τις σχετικές μελέτες, για τη σύνταξη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.).

β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα καθορισμού, με κ.υ.α, ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη στελέχωση, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας Συντονιστή καθώς και την εν γένει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή υλοποίησης των προαναφερόμενων Προγραμμάτων.

4. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, κατ’ άρθρο 32 του ν. 4067/2012, για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση πριν τις 9.12.2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4759/2020 και κατάργησης των εν λόγω διατάξεων).

β. Καταργείται το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, οι αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται, εφεξής, από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΙΙΟ.Θ.Α.), του οποίου τα μέλη αυξάνονται κατά τρία (3).

5
.Επιτρέπεται η επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.998/1979.

6. α. Παρατείνεται, από τη λήξη της και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), κατά τη διάρκεια των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και τη λήψη της σχετικής απόφασης (δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).

γ. Με κ.υ.α., μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων και να παρατείνονται οι προαναφερόμενες προθεσμίες,εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού C0VID-19.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59
Έντυπα

1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτιρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού εντύπου.

2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.»

2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.»

3. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.

Άρθρο 2
Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων

1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 1.62) ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:

«5α Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.12.2022.».

2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής: «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ..

Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..

Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:

«6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997».

4. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ως προς τον χρόνο εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30η.6.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να παρατείνεται και πέραν της 30ης.5.2021 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του ιδίως, τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και την υφιστάμενη ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων Ο.Τ.Α., όπως στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ, καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε:

αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,

αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,

αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδίως στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές,

αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο,

β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο,

δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα.

ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18. Στα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ,

στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19.»

5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’157) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30η.6.2021.

6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη η υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των ειδικών διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση των συγκεκριμένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του Γ.Π.Σ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παράκλησης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου. Η προθεσμία του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτηριακής επέκτασης.

Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’241) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2022.

Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτιριακής επέκτασης.».

Άρθρο 3
Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«7.α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη ΤΠΣ γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ΤΠΣ υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.».

2. Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.»

3. Στο άρθρο 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), προστίθενται περ. δ) στην παρ. 1 παρ. 7 και 8, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Συντονιστής

1. Προς τον σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της χώρας καταρτίζονται:

α. προγράμματα εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων,

β. προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων,

γ. προγράμματα Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης,

δ. προγράμματα αναγνώρισης οδών.

Τα Προγράμματα αυτά καταρτίζονται και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης υλοποίησης των Προγραμμάτων της παρ. 1, συστήνεται θέση Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός εάν οι σχετικές αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβασθεί σε Υφυπουργό. Ειδικότερα, ο Συντονιστής είναι αρμόδιος για τον συντονισμό:

α. της κατάρτισης των Προγραμμάτων της παρ. 1,

β. των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των προγραμμάτων της παρ. 1 και

γ. της κατάρτισης των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων σε εφαρμογή του παρόντος νόμου για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

3. Ο Συντονιστής συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και με κάθε υπηρεσία του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου του, οι οποίες υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

4. Η θητεία του Συντονιστή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού της παρ. 1. Η θέση του Συντονιστή μπορεί να καλυφθεί είτε με διορισμό σε θέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στον στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόσπαση με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής αντίθετης διάταξης. Σε περίπτωση διορισμού, οι αποδοχές του Συντονιστή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη του ορίου του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε περίπτωση απόσπασης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής οι αποδοχές της Κοινής Απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικώς σε περίπτωση απόσπασης από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το όργανο αυτό δεν αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής οι αποδοχές της κοινής απόφασης του τέταρτου εδαφίου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η θητεία του Συντονιστή δύναται να λήξει και πριν την ολοκλήρωση του έργου. Ομοίως, δύναται να αρθεί και πριν την ολοκλήρωση του έργου η τυχόν απόσπαση με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης.

5. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή συστήνεται Τεχνική Γραμματεία. Έργο της Τεχνικής Γραμματείας είναι η υποστήριξη του Συντονιστή στην υλοποίηση του έργου του. Τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας διατίθενται σε αυτήν από υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από αίτημα του Συντονιστή. Η διάρκεια της διάθεσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα και κατά το διάστημα αυτό τα στελέχη διατηρούν την αρχική τους θέση. Για την εκτέλεση του έργου της, η Τεχνική Γραμματεία υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του Συντονιστή, το οποίο απευθύνεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος υποχρεούται να το εγκρίνει.

6. Προς υποστήριξη του έργου του ο Συντονιστής δύναται να συστήνει και να συγκροτεί με απόφασή του άμισθες ομάδες εργασίας ή επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ως μέλη των ομάδων ή των επιτροπών μπορούν να ορίζονται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή ειδικές γνώσεις συναφείς με τα

ανωτέρω θέματα. Ειδικά στην περίπτωση υποψηφίων μελών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται πρόταση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αναθέτουσα αρχή εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των προγραμμάτων της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και παραλαβής των μελετών, τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος μεριμνούν για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων προς την αναθέτουσα αρχή για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον απαιτηθεί, και τη συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορούν στη στελέχωση, οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας, καθώς και την εν γένει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης κατ’ άρθρο 32 του ν. 4067/2012 (Α’79), για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση πριν την 9η.12.2020 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4057/2012 ως ίσχυε προ της κατάργησής του.

2. Το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται εφεξής από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών προστίθεται στα μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ένα μέλος οριζόμενο από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ένα μέλος οριζόμενο από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και ένα μέλος οριζόμενο από την Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα του θέματος που εξετάζεται.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού διαβιβάζονται προς εξέταση στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..

4. Προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α’ 241) αναφορικά με τη συγκρότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. έως τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. που προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας αντικαθίστανται, μόλις λήξει η θητεία τους στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Έως τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να συγκροτείται χωρίς τα μέλη των περ. δ και θ της παρ. 1.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και Περιφερειών, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργών και Περιφερειαρχών εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπρόσωποι αυτών των περιπτώσεων, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. συγκροτείται από τα λοιπά μέλη και λειτουργεί κανονικά μέχρι την υπόδειξη και τον διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων.»

Άρθρο 5
Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Χιονοδρομικά κέντρα, υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, καθώς και ανεξάρτητες μηχανικές εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, όπως κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σχοινοσιδηρόδρομοι και παρεμφερή μέσα, που βρίσκονται σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και δεν έχουν την προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση, ακόμη και εάν δεν λειτουργούν, λαμβάνουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος την έγκριση της παρ. 2 ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις εκτάσεις της κατηγορίας α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Στις ως άνω εκτάσεις επιτρέπεται και η επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων και των εγκαταστάσεων που περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’289). Κατά την διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που έχουν εκδοθεί πριν την προβλεπόμενη από την δασική νομοθεσία έγκριση. Εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική υπηρεσία έγκριση, ή πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις παύουν να ισχύουν.».

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση θητείας ΔΣ ΟΕΒ

1. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), εφόσον έχει λήξει ή λήγει κατά την περίοδο από 3.11.2020 έως 31.5.2021, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών και των λοιπών διαδικασιών για την ανάδειξη νέων ΔΣ και στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να παραταθεί από την ημερομηνία λήξης της μέχρι την ανάδειξη των νέων ΔΣ και το αργότερο έως την 30η.6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της θητείας των ΔΣ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα του πρώτου εδαφίου. Οι Ο.Ε.Β. και οι εποπτεύουσες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας μεριμνούν αμελλητί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης νέων ΔΣ, όταν είναι δυνατή η ασφαλής πραγματοποίησή τους βάσει των υφιστάμενων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με την ανάδειξη των νέων ΔΣ λήγει αυτοδικαίως η παραταθείσα θητεία των ΔΣ του πρώτου εδαφίου.

2. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση της τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σύμφωνα με το άρθρο 20 του από 13.9.1959 β.δ. (Α’ 243), η λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Τ.Ο.Ε.Β. μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος και, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες και να τροποποιούνται οι ημερομηνίες του παρόντος.