Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέα τροπολογία για θέματα covid-19 και ενημέρωση πολιτών μέσω sms για τον εμβολιασμό

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την εποπτεία της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε . / φορέας εντός Γενικής Κυβέρνησης), με αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, υπό τους ειδικώς προβλεπόμενους όρους.

2. α. Συστήνονται Μητρώα εμβολιασμένων κατά του κορωνοϊού COVID-19 εξωτερικού και νοσησάντων εξωτερικού από κορωνοϊό COVID-19, τόσο για τις περιπτώσεις που υφίσταται ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό όσο και για αυτές που δεν υφίσταται.
β. Παρέχεται η δυνατότητα να καθορίζονται με κ.υ.α. τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω Μητρώων.

3. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4816/2021 (άρθρο 34 παρ. 7) και προβλέπεται η επιχορήγηση (πέραν του ορίου των 70 εκατ. ευρώ, το οποίο ισχύει σήμερα) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), για την εξυπηρέτηση του σκοπού παροχής της προβλεπόμενης οικονομικής διευκόλυνσης ύψους 150 ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 – 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στο πλαίσιο λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων.

4. Τροποποιείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χορήγησης προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [(Α.Μ.Κ.Α.), άρθρο 248 του ν.4782/2021] και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο να ζητήσει τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ο.τ.α α’ βαθμού, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. (Κατά τα ισχύοντα, ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. χορηγείται μόνο από τα Κ.Ε.Π. σε φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.)

5. Επαναφέρονται σε ισχύ, από 23.9.2020 (ημέρα δημοσίευσης του ν.4727/2020, με τον οποίο καταργήθηκαν εκ παραδρομής), συγκεκριμένες διατάξεις της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, οι οποίες αναφέρονται στην ισχύ και την αποδοχή της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

_________________________________
Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Αρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική υπηρεσία, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), με αντικείμενο την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ενημερωτικού ή υπενθυμιστικού χαρακτήρα στα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης ως προς ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας και την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.

Αρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται:
α) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και
β) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί, πλήρως ή μερικώς, σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργούνται:
α) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και
β) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, στα οποία καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν νοσήσει σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (ΑΊ18) ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης της οικονομικής διευκόλυνσης για τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 25 ετών, που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την πρώτη δόση εμβολιασμού (ή τη μία δόση στην περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου) μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Ειδικότερα, προβλέπεται πλέον, για λόγους ευελιξίας, ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης πραγματοποιείται με επιχορήγηση της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για τον έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων. Επιπλέον, προστίθεται στη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό των ειδικότερων κατηγοριών δικαιούμενων προσώπων και ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται καταργούμενη διάταξη του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ώστε να διορθωθεί η εκ παραδρομής κατάργηση όλου του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και να ισχύουν οι ρυθμίσεις των παρ. 4 έως 8 του ανωτέρω άρθρου που αφορούν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 1: Ενόψει της ιδιαίτερα επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τη δεδομένη χρονική στιγμή, απόρροια του ότι το επίπεδο ανοσίας του γενικού πληθυσμού ενάντια στον κορωνοϊό COVID-19 δεν έχει ανέλθει στα ιατρικώς επιβεβλημένα επίπεδα, δημιουργείται ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Ειδικότερα, με την περιγραφόμενη στη ρύθμιση ειδική υπηρεσία καθίσταται δυνατή η αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS), σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μέσω των οποίων ενημερώνεται, σε επικαιροποιημένη βάση, για τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 και λαμβάνει υπόμνηση σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου του, αλλά και τη σημασία που αυτή έχει ως προς την επίτευξη του επιθυμητού «τείχους ανοσίας» ενάντια στον κορωνοϊό COVID-19.

Άρθρα 2 και 3: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το κοινό πρόβλημα της απουσίας εθνικού μητρώου στο οποίο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει στο εξωτερικό και ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα καθίσταται δυνατή η καταχώριση. Με τον τρόπο αυτόν, διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που δύνανται να αιτούνται, μετά την καταχώρισή τους στα αντίστοιχα μητρώα, κατά περίπτωση: α) την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC), εφόσον τα πρόσωπα αυτά είτε διαθέτουν πιστοποιητικά ψηφιακά επαληθεύσιμα ως προς την εγκυρότητά τους είτε ολοκληρώσουν τουλάχιστον μία (1) δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, ή β) την έκδοση εγχώριας βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν πιστοποιητικά ψηφιακά επαληθεύσιμα.

Αρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η χρηματοδότηση της οικονομικής διευκόλυνσης για τα εμβολιασθέντα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 25 ετών να καταστεί πιο ευέλικτη και συμβατή με τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της αυξημένης συμμετοχής των δικαιούμενων προσώπων, ενόψει, εξάλλου, και της ανάγκης αύξησης των εμβολιασμών στις συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, δεδομένου ότι η ανοσία του πληθυσμού της χώρας δεν έχει ανέλθει, μέχρι στιγμής, στο επιθυμητό επίπεδο.

Άρθρο 5: Ενόψει της ανάγκης ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης, το ταχύτερο δυνατόν, του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται μια εναλλακτική δυνατότητα χορήγησης προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), με φυσική παρουσία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ωστόσο στερούνται των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπηρεσία emvolio.gov.gr. Με αυτόν τον τρόπο, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθίσταται πληρέστερο, καθώς τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθιερώνονται, πλέον, ως δίαυλος για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. για το σύνολο σχεδόν των φυσικών προσώπων και όχι, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Άρθρο 6: Δημιουργείται ασάφεια από την υφιστάμενη περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με την οποία καταργούνται ρυθμίσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 έως 8 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), οι οποίες ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού, ενώ η βούληση του νομοθέτη ήταν μόνο η κατάργηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται στα άρθρα 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Αφορά στο σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.
Άρθρα 2, 3: Αφορούν στο σύνολο των φυσικών προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID-19 σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 ετών και τα οποία έχουν λάβει ήδη, τουλάχιστον, την πρώτη δόση εμβολιασμού ή τη μονή δόση εμβολιασμού (μονοδοσικό εμβόλιο) κατά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία χρηματοδότησης του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης, και συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ Μ.Α.Ε..
Άρθρο 5: Αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και τα οποία επιθυμούν να τους χορηγηθεί προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δια φυσικής παρουσίας από τα Κ.Ε.Π., καθώς και στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης.
Άρθρο 6: Αφορά σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 4: Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’118).
Άρθρο 5: Η παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
Άρθρο 6: Η περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Ά 184).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης;
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

iii) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Η ενημέρωση και επίτευξη του ιατρικά επιβεβλημένου επιπέδου ανοσίας του γενικού πληθυσμού της χώρας μέσω του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρα 2 και 3: Η παροχή της δυνατότητας και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει στο εξωτερικό, να αιτηθούν την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης εγχώριας βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης στη χώρα μας, μετά την καταχώρισή τους στο σχετικό Μητρώο.
Άρθρα 4: Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την επιτυχή συνέχιση και ολοκλήρωση της εφαρμογής του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης των εμβολιασθέντων φυσικών προσώπων ηλικίας 18 – 25 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4816/2021.
Άρθρο 5: Η παροχή της δυνατότητας σε πρόσωπα που στερούνται των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, διαθέτουν, ωστόσο, τα απαιτούμενα ταυτοποιητικά στοιχεία ή έγγραφα, να αιτηθούν τη χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α, με φυσικό τρόπο, από τα Κ.Ε.Π..
Άρθρο 6: Η αποκατάσταση της βούλησης του νομοθέτη του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως προς την ορθή αποτύπωση των διατάξεων που καταργεί ο ν. 4727/2020.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Η καθολικότερη αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας.
Άρθρα 2 και 3: Η διαμόρφωση ενός υγειονομικά ασφαλούς περιβάλλοντος καθημερινότητας για τον γενικό πληθυσμό της χώρας, κατά την περίοδο της πανδημίας.
Άρθρο 4: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, λόγω της έκτακτης φύσης τους, στοχεύουν αποκλειστικά στην κάλυψη της άμεσης και πιεστικής ανάγκης του εμβολιασμού των ηλικιακών κατηγοριών τις οποίες αφορά το μέτρο και, ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στην επέλευση αποτελεσμάτων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, πλην, ασφαλώς, της καταπολέμησης της νόσου COVID-19.
Άρθρο 5: Η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και κατ’ επέκταση η καθολικότερη αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας.
Άρθρο 6: Η αποκατάσταση της βούλησης του νομοθέτη του ν. 4727/2020 ως προς την ορθή αποτύπωση των διατάξεων που καταργεί ο ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
i) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:
Αρθρο 1: Μέσω της περιγραφόμενης υπηρεσίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καθίσταται δυνατή η αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας και την πορεία του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρα 2 και 3: Μέσω της ειδικής πλατφόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), καθίσταται δυνατή η υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να καταχωρισθεί στα αντίστοιχα Μητρώα εμβολιασμένων ή νοσησάντων εξωτερικού.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού); ΝΑΙ
Εξηγήστε: Η ψηφιακή υπηρεσία του άρθρου 1 και η πλατφόρμα και τα Μητρώα των άρθρων 2 και 3 είναι συμβατά με τις βασικές αρχές, τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ
Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα συστήματα:
Άρθρο 1: Η περιγραφόμενη υπηρεσία αντλεί τα αναγκαία δεδομένα για των προσδιορισμό των φυσικών προσώπων – ληπτών των γραπτών μηνυμάτων (SMS) από την υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο – Στόχος

1 Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ενίσχυση της προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού μέσω της παροχής της δυνατότητας αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, τα οποία θα λειτουργούν ως υπόμνηση για το φυσικό πρόσωπο, σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα.

2 Σκοπείται η επέκταση της δυνατότητας χορήγησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης εγχώριας βεβαίωσης εμβολιασμού και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί στο εξωτερικό, τα οποία δύνανται πλέον, ανάλογα με το αν διαθέτουν ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά, να καταχωρίζονται στα αντίστοιχα Μητρώα, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος.

3 Κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 2, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται επέκταση της δυνατότητας χορήγησης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. ή της αντίστοιχης εγχώριας βεβαίωσης νόσησης και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν νοσήσει στο εξωτερικό, τα οποία δύνανται πλέον, ανάλογα με το αν διαθέτουν ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά, να καταχωρίζονται στα αντίστοιχα Μητρώα, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος.

4 Σκοπείται η παροχή της απαραίτητης ευελιξίας σε επίπεδο χρηματοδότησης του μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών υλοποίησής του, δεδομένης της ανάγκης αύξησης των εμβολιασμών στις ηλικιακές ομάδες – δικαιούχους της ανωτέρω διευκόλυνσης.

5 Σκοπείται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί που έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας στον κύκλο των δικαιούχων που δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση προσωρινού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Π.Α.Μ.Κ.Α.) από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με φυσική παρουσία. Επιπλέον, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 248 προστίθεται και ο Υπουργός Οικονομικών.

6 Επιδιώκεται η διόρθωση της περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) που καταργεί εκ παραδρομής όλο το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ώστε να καταργούνται μόνο οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού ογδόου, οι ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται στα άρθρα 24, 27 και 28 του ν. 4727/2020.
_________________________________

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για τους σκοπούς της πρόληψης και της αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, μέσω της επίτευξης επαρκούς επιπέδου ανοσίας στον γενικό πληθυσμό της χώρας, δύνανται να αποστέλλονται, μέσω ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», γραπτά μηνύματα (SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Τα ανωτέρω μηνύματα αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.

2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται την υπηρεσία της παρ. 1, ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία που ορίζεται στην παρ. 1 για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.). Στο πλαίσιο αυτό, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της υπηρεσίας της παρ. 1 και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων στη συγκεκριμένη υπηρεσία, και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, όπως από σκόπιμη ή τυχαία καταστροφή, απώλεια, άνευ αδείας κοινοποίηση ή προσπέλαση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α1 137).

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποιείται η υπηρεσία του παρόντος.

Άρθρο 2
Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020

Στον v. 4764/2020 (A’ 256) προστίθεται νέο άρθρο 55Α ως εξής:
«Αρθρο 55 Α Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού
1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της περ. (7) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ: α) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, μακροπρόθεσμης παραμονής και εργασίας στο έδαφος της ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφερομένων προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, υπό την έννοια του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211), τα οποία έχουν εκδοθεί είτε από άλλο κράτος μέλος της EE είτε από τρίτη χώρα.
2. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί: α) σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (EE) 2021/953, ή γ) σε τρίτη χώρα, για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α” 95), εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα.
3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο και των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιμη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν διενεργηθεί εκτός Ελλάδος με την επιφύλαξη της παρ. 2.
5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο. Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Μετά από την ολοκλήρωση της καταχώρισήςτου στα ανωτέρω Μητρώα το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εμβολιασμού του εντός της ελληνικής Επικράτειας, είτε πρόκειται για αναμνηστική δόση για τους ήδη εμβολιασθέντες σε άλλο κράτος μέλος της EE ή σε τρίτες χώρες, είτε πρόκειται για εμβολιασμό προσώπων που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό COVID-19, έχοντας νοσήσει σε άλλο κράτος μέλος της EE ή σε τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020. Ως προς α) το Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) το Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1 και τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 3 και 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η σύσταση ειδικής επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης, και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

Άρθρο 3
Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια της περ. (7) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ: α) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, μακροπρόθεσμης παραμονής και εργασίας στο έδαφος της ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφερομένων προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την έννοια του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211), τα οποία έχουν εκδοθεί είτε από άλλο κράτος μέλος της EE είτε από τρίτη χώρα.

2. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν λάβει χώρα: α) σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (EE) 2021/953, ή γ) σε τρίτη χώρα, για τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 ίου ν. 4806/2021 (Α’ 95), εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα.

3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις νόσησης που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο και των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά επαληθεύσιμη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

4. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των περιστατικών νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν λάβει χώρα εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο. Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τουλάχιστον μία (1) δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Μετά από την ολοκλήρωση της καταχώρισής του στα ανωτέρω Μητρώα το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εμβολιασμού του εντός της ελληνικής Επικράτειας, είτε πρόκειται για αναμνηστική δόση για τους ήδη εμβολιασθέντες σε άλλο κράτος μέλος της EE ή σε τρίτες χώρες είτε πρόκειται για εμβολιασμό προσώπων που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό COVID-19, έχοντας νοσήσει σε άλλο κράτος μέλος της EE ή σε τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζεται το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Για α) το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 3 έως 8 και 10 έως 12 του άρθρου εικοστού ενάτου του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1 και τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 3 και 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης των παρ. 3 και 5, η σύσταση ειδικής επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόνησης και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήφης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 34 ν. 4816/2021

Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), για την επιχορήγηση που καταβάλλειτο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.».

Άρθρο 5
Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) – Τροποποίηση παρ. 3 και παρ. 6 άρθρου 248 ν. 4782/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) α) τροποποιείται ως προς τον κύκλο των δικαιούμενων προσώπων για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κ.Ε.Π., β) διορθώνεται η παραπομπή στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως προς το ορθό, σε παραπομπή στην παρ. 2 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς,
γ) ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
δ) διαβατηρίου,
ε) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και
στ) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 2 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού, χωρίς απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων, καθώς και από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εκτός από αυτές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) προστίθεται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής απόφασης και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων για τα οποία χορηγείται προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα’Ενταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να καθορίζεται η διοικητική δομή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη, ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.».

Άρθρο 6
Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 – Αντικατάσταση περ. 14 άρθρου 108 ν.4727/2020

1. Στην περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται οι λέξεις «Οι παρ. 1, 2 και 3», διορθώνεται ο αριθμός ΦΕΚτης από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).»

2. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020.