Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις

O ΟΟΣΑ δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες την έκδοση του 2022 των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Φορολογικές Διοικήσεις.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της «αρχής του πλήρους ανταγωνισμού», η οποία αντιπροσωπεύει τη διεθνή συναίνεση για την αποτίμηση, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα φορολογητέα κέρδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων δεν μεταφέρονται τεχνητά εκτός της δικαιοδοσίας τους και ότι η φορολογική βάση που αναφέρουν οι πολυεθνικές εταιρείες στη χώρα τους αντικατοπτρίζει την οικονομική δραστηριότητα που που ασκείται εκεί. Οι φορολογούμενοι χρειάζονται σαφή καθοδήγηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού.

Αυτή η τελευταία έκδοση ενοποιεί σε μια ενιαία, τις αλλαγές που έχουν γίνει μετά την έκδοση του 2017 και οι οποίες προκύπτουν από :

Την έκθεση για την αναθεωρημένη καθοδήγηση σχετικά με τη μέθοδο διαχωρισμού του συναλλακτικού κέρδους, που εγκρίθηκε από το πλαίσιο του ΟΟΣΑ/G20 για το BEPS στις 4 Ιουνίου 2018, και η οποία αντικατέστησε την καθοδήγηση στο Κεφάλαιο II, Ενότητα Γ (παράγραφοι 2.114-2.151) που βρέθηκαν στις Κατευθυντήριες γραμμές 2017 Transfer Pricing και τα παραρτήματα II και III του κεφαλαίου II.
-Την εκθεση για τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με την εφαρμογή της προσέγγισης άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν (Hard To Value Intangibles), που εγκρίθηκε από το πλαίσιο περιεκτικότητας του ΟΟΣΑ/G20 για το BEPS στις 4 Ιουνίου 2018, η οποία έχει ενσωματωθεί ως Παράρτημα II στο Κεφάλαιο VI·
– Την έκθεση Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions, η οποία εγκρίθηκε από το πλαίσιο του ΟΟΣΑ/G20 για το BEPS στις 20 Ιανουαρίου 2020 και η οποία έχει ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο I (νέα Ενότητα Δ.1.2.2) και σε ένα νέο Κεφάλαιο X.

Δείτε εδώ τις αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ

ή διαβάστε τις online εδώ