Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4812/2021 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις ρυθμίσεις για τα φαρμακεία, τη ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback, τον κατ΄οίκον εμβολιασμό τα self test και άλλα θέματα σχετικά με τον covid-19

Δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4812/2021 “Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.”

Υπενθιμίζουμε ότι το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που αφορούν :


➤ Άρθρο δέκατο τρίτο – Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), που αφορά τη διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), που αφορά την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

4. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

5. Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), που αφορά τη διάθεση άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και τις 7.6.2021, η δε ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020, που αφορά τη διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας (Β’ 802), που αφορά την παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140) και παρατάθηκε η ισχύς της με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1821), δύναται να παρατείνεται από τη λήξη της με όμοια απόφαση.

Η ισχύς της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ΓΠ10257/22.3.2021 (Β’ 1118) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, που αφορά τη διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύναται να πα-ρατείνεται από τη λήξη της με όμοια απόφαση.

7. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), που αφορά την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και παρό-χων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

8. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), που αφορά τη θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών, πα-ρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

10. Η ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), που αφορά την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

11. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), που αφορά στη διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.

➤  Άρθρο τριακοστό πέμπτο – Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2021.

➤ Άρθρο πεντηκοστό τρίτο – Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021, για τον καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

➤  Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο – Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021.

Άρθρο πεντηκοστό έκτο – Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Η ισχύς του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ως προς τις υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021.

➤  Άρθρο πεντηκοστό έβδομο – Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.

Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ως προς τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021.

➤  Άρθρο εξηκοστό τρίτο – Κατ’ οίκον εμβολιασμός

Στον ν. 4764/2020 (Α’ 256) προστίθεται νέο άρθρο 52Α ως εξής:
«Άρθρο 52Α
1. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κο-ρωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του πληθυσμού εντάσσονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας. Οι ιδιώτες ιατροί συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή. Οι ιδιώτες ιατροί δύνανται να διενεργούν εμβολιασμούς στους πολίτες είτε στο ιατρείο τους είτε κατ’ οίκον.
2. Ο εμβολιασμός κατ’ οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κο-ρωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον των δικαιούχων πολιτών και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, φορείς υλοποίησης ορίζονται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), οι οποίοι δηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στον κατ’ οίκον εμβολιασμό και συμβάλλονται σχετικώς. Οι ιδιώτες ιατροί και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 διενεργούν με ευθύνη τους τους εμβολιασμούς και καταχωρούν τα στοιχεία των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.

3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους είκοσι ευρώ (20€). Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους τριών ευρώ (3€). Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησά-ντων εμβολιασμούς κατά τα ανωτέρω και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021, τις υποχρεώσεις τους, το συμβατικό περιεχόμενο συνεργασίας τους, τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων προς τους ιατρούς και τους φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που διενεργούν τον εμβολιασμό, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο καταγραφής του διενεργηθέντος εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.».

➤  Άρθρο εξηκοστό πέμπτο – Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου

1. Για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορωνοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων αντιγόνων έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά.

2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους τρίτων χωρών δύνανται να διενεργούνται σε όλη την Επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Στην περίπτωση αυτή η λήψη του δείγματος δύναται να διενεργείται από κινητά κλιμάκια ή από συνεργαζόμενους επαγγελ-ματίες υγείας της παρ. 1. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, όπου απαιτείται, και η ανάλυση των αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο. Οι διενεργούντες τον έλεγχο οφείλουν να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στο εξεταζόμενο φυσικό πρόσωπο ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.

3. Οι άνω φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid test, PCR) αποκτούν πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID -19 τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό). Σε περίπτωση μη καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να ρυθμίζονται κάθε διαδικασία διενέργειας των διαγνωστικών ελέγχων και καταχώρησης των δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€).

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρ. 5 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Άρθρο εξηκοστό έβδομο – Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμβολιασμών ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να λογίζεται το φυσικό πρόσωπο ως πλήρως εμβολιασμένο. Στο πλαίσιο της απόφασης του πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα κριτήρια διαφοροποίησης του αριθμού των ενδεδειγμένων δόσεων εμβολιασμού, με αναφορά σε κριτήρια, όπως η προηγούμενη νόσηση, η ένταξη σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

➤  Άρθρο εξηκοστό όγδοο – Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

1. Η διάθεση στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, οι οποίες προορίζονται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς τους από επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), δύναται να διενεργείται έως την 30ή.9.2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, εκτός από φαρμακεία και από επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και, όπου οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι αρνούνται τη συμμετοχή τους, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως: α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία. Η διάθεση διενερ-γείται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και κάθε άλλη συναφής ρύθμιση εθνικού δικαίου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας δύνα-νται να καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων και η κυκλοφορία, διάθεση και διανομή των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών σε αυτούς, οι περιοχές εφαρμογής της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

➤  Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο – Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται τέσσερα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους ή/και του επόμενου έτους, προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.

Από το έτος 2021 και εφεξής, βάσει των ορίων δαπανών που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προεισπράττει σε μηνιαία βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των παρόχων της παρ. 1 και μέχρι τον χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης των παρόχων. Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά των προεισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό οφειλόμενο ποσό clawback εισπράττεται σε δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατόπιν σχετικής εισήγησης των συναρμόδιων Διευθύνσεων του, καθορίζονται οι όροι της ρύθμισης, η διαδικασία είσπραξής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.».

➤  Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο – Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019

Στο άρθρο 10 του v. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback
Οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120) μετά από αίτηση των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 από ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2020 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

➤  Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο – Ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό

1.α) Οι συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό επί τριετία.

β) Οι χειρόγραφες συνταγές που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’- Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί τριετία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας είτε σε φυσικό αρχείο.

γ) To βιβλίο αντιγραφής συνταγών (Συνταγολόγιο) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 312/1992 (Α’ 157), στο οποίο αναγράφονταν οι δίγραμμες συνταγές ναρκωτικών, τηρείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό και καταχωρίζονται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007.

Οι ανωτέρω συνταγές που καταχωρίζονται ηλεκτρονι-κώς, αποθηκεύονται απευθείας στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής από τον φαρμακοποιό.

Στις περιπτώσεις χειρόγραφων συνταγών που αφορούν στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να καταχωρήσει αυθημερόν στο Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών τα στοιχεία της εν λόγω συνταγής (ημερομηνία, όνομα ιατρού, ονομασία ιδιοσκευάσματος ή σκευάσματος, είδος συσκευασίας, περιεκτικότητα, όνομα ασθενούς), έχοντας είτε αποθηκεύσει τη συνταγή αυτή με τη μορφή αρχείου εικόνας στο ηλεκτρονικό αρχείο είτε διατηρήσει την εν λόγω συνταγή σε φυσικό αρχείο, όπως ορίζεται στην περ. β).

δ) Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η.7.2021.

➤    Άρθρο ογδοηκοστό – Ειδικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιδιωτικών φαρμακείων

1. Κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, δύ-νανται τα ιδιωτικά φαρμακεία να εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως και την 31η.7.2021. Το πρώτο εδάφιο καταλαμβάνει και συνταγές που εκτελέστηκαν από 1.4.2021 έως και την δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται τα έκτακτα μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19, δύνα-ται η παραπάνω προθεσμία να παρατείνεται.

2. Η περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Από 1.7.2017 τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμακεία αποστέλλουν, μέσω των οικείων ΠΕ.ΔΙ., τις μηνιαίες υποβολές λογαριασμών τους στο Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Συνταγών (ΤΕΕΣ) της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στην περίπτωση διανεμητικού λογαριασμού την ευθύνη της συλλογής των λογαριασμών την έχει ο αρμόδιος κατά τόπο φαρμακευτικός σύλλογος του διανεμητικού λογαριασμού, προκειμένου στη συνέχεια να αποσταλούν στο ΤΕΕΣ. Οι υποβολές των φαρμακείων θα ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στα εδάφια α’ και β’ της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). Το Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των συνταγών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού διαβιβάζονται από το ΤΕΕΣ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την έκδοση πράξης εκκαθάρισης.».

➤   Άρθρο εκατοστό έκτο – Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων

➤   Άρθρο εκατοστό πέμπτο – Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

➤   Άρθρο ενενηκοστό Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.6.2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρε-ούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος.

4. H Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου υπο-χρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.

Άρθρο εκατοστό έβδομο – Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

➤  Άρθρο εκατοστό δέκατο έκτο – Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρισμών, όπως αυτή προ-βλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.10.2021.

2. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.10.2021 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.

➤   Άρθρο εκατοστό δέκατο έβδομο – Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών -Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31η.10.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021, παρα-τείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».