Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4842/2021 – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις ρυθμίσεις για τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2 και την παράταση στην επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων

“Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.”

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

Άρθρο 99: Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 100: Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 101: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020

Άρθρο 102: Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021

Άρθρο 103: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021

Άρθρο 104: Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010

Δημοσιεύθηκε στην Ενημέρωση και Νέα