Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4849/2021 για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος  4849/2021 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει σημαντικές διατάξεις όπως :

– Άρθρα 85 έως 93 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με:
– την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, το αντικείμενο εργασιών των εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών, τον τρόπο καθορισμού αμοιβής για τη διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων, τους κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου, την εγγραφή στο οικείο Μητρώο και τις συναφείς υποχρεώσεις κλπ
– τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ποινές και τα όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. Προβλέπεται ρητά ως περίπτωση κύρωσης η επιβολή χρηματικού προστίμου έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και αποδίδεται ως έσοδο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ, φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης)
Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για τη θέσπιση με υ.α. κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών καθώς επίσης και τον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αυτών.

Άρθρο 12 Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

(Υποχρεούνται όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο σε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και συνδεδεμένου στο Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών μέχρι τρεις (3) μήνες ανά έτος, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, και οι αναφερόμενοι παραγωγοί πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.)

Άρθρο 105 Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια


Δείτε ακολούθως το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ