Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4947/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

24 Ιούνιου 2022

Νέος νόμος 4947/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4947/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Συνημμένα

Source