Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4954/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τις αλλαγές στην εκλογική διαδικασία, τη ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά και τα νέα ψηφιακά εργαλεία του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4954/2022 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων ο νόμο περιέχει και διατάξεις για

→ Τα νέα ψηφιακά εργαλεία: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης σε εφαρμογή Wallet – Διόρθωση στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω gov.gr (άρθρα 80 έως 82)

Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς (άρθρο 83) .

→ Αδήλωτα τετραγωνικά: Δεκτές και οι δηλώσεις με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν από 1.1.2022 έως και 23.3.2022 (άρθρο 44).

Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αντικατάσταση παρ. 7Β άρθρου 80 ν. 3463/2006 (άρθρο 76).

→ Διατάξεις για την υπαίθρια διαφήμιση ( άρθρα 58,59,60).

Source