Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4964/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την παράταση των δηλώσεων και την έκπτωση του 3% κ.ά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος …./2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις

Με το νέο αυτό «πολυνομοσχέδιο», εισάγονται ρυθμίσεις των Υπουργείων:
– Οικονομικών,
– Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
– Εξωτερικών,
– Εθνικής Άμυνας,
– Παιδείας και Θρησκευμάτων,
– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
– Υγείας,
– Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
– Εσωτερικών,
– Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
– Τουρισμού.

Το νέο νομοθέτημα περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που κατατέθηκαν ως τροπολογίες.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των δηλώσεων

Με τις εν λόγω διατάξεις εκτός από την παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έως την 30.8.2022, ρυθμίζεται και το θέμα της έκπτωσης 3%, η οποία θα ισχύσει και για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, έως την 31η Αυγούστου 2022.

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις εν λόγω δηλώσεις.

Απαιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και ρύθμιση του χρόνου καταβολής των δόσεων για τις εν λόγω δηλώσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ

Άρθρο 182

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/ νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2021 -Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 77 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυ-γούστου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.».

2. Στην παρ. 78 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 78 διαμορφώνεται ως εξής:

«78. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.».

3. Η παρ. 79 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου και η παρ. 79 διαμορφώνεται ως εξής:

«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 29η.7.2022.


→ Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος (άρθρο 5Α ΚΦΕ)

Τροποποιούνται οι διατάξεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για τα έτη 2022 και επόμενα.
Συγκεκριμένα, τάσσεται ως προθεσμία στη Φορολογική Διοίκηση για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος και για την έκδοση σχετικής απόφασης η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης εκ μέρους του φυσικού προσώπου [αντί της ισχύουσας προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης]

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία εξέτασης, εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης, της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) διαπιστώθηκε ότι η προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, για την εξέταση και την έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου αυτού, δεν είναι επαρκής. Ειδικότερα, λόγω του πλήθους των αιτήσεων και του όγκου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, καθώς και της συναρμοδιότητας διαφόρων υπηρεσιών η προβλεπόμενη στην παρ. 3 προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος να ματαιωθεί ο σκοπός της διάταξης.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ


Άρθρο 184

Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς την προθεσμία εξέτασης της αίτησης υπαγωγής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ’ του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.».

2. Η παρ. 1 ισχύει για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα.

→ Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Αναγνωρίζονται ειδικά φορολογικά και άλλα προνόμια για το ποσό επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4Β του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Άρθρο 183

Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επίσης δείτε τις διατάξεις :

Άρθρο 113

Ευθύνη των οργάνων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 ν. 4664/2020 – Τροποποίηση περ. β’ και προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 4224/2013

Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, προστίθεται περ. γ’ και οι περ. β’ και γ’ διαμορφώνονται ως εξής:

«β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Διαχειριστή ή οι μέτοχοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων ή δικαιωμάτων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της άνω εταιρείας ή στην υπαγωγή της σε λύση και εκκαθάριση ή σε πτωχευτική ή προπτωχευ-τική διαδικασία. Επίσης, δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως αυτών. Χρέη και οφειλές της διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 που έχουν προκύψει κατά τον χρόνο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων ληξιπρόθεσμων ευρωπαϊκών ή εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητας της ανωτέρω εταιρείας, ικανοποιούνται μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, της διοίκησης της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Διαχειριστή, καθώς και των στελεχών και εργαζομένων της, που έχει προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπέχει αδιαίρετα και αποκλειστικά η ως άνω εταιρεία. Κατά των προσώπων του πρώτου εδαφίου δεν λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για αξιώσεις που αφορούν στην αστική ευθύνη της εταιρείας, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 φέρει και την υποχρέωση πληρωμής των βεβαιωμένων από τα ποινικά δικαστήρια, σε βάρος των ως άνω προσώπων, μετατραπεισών ποινών, χρηματικών ποινών και δικαστικών εξόδων.».


Άρθρο 118

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1. α) Από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.6.2022 τους

79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και

79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξι-διών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και μείωση στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023. Επιπλέον, από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.6.2022 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 14.20 (Κατασκευή γούνινων ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 (Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χον-δράδων (αποκομμάτων) γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023.

β) Όσα ορίζονται στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από όποιον έχει δικαίωμα ή υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έναρξης ισχύος του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΑΕ», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η αναστολή των προθεσμιών της περ. α’. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας, τα πιστωτικά ιδρύματα δύ-νανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

γ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα που οφείλονται από επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα από την 24η.2.2022 έως και την 31η.7.2022, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρή-θηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραφα με προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής που αναστέλλονται δυνάμει της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023.

2.α) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. παρατείνονται ως εξής:

αα) Μέχρι και την 31η.1.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.8.2022 έως και 31η.12.2022,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή πρόκειται να βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30ή.9.2022 έως και την 31η.12.2022, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2022 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ια-νουαρίου 2023, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2023, αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν έως την 31η.5.2023, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 24η.2.2022 έως και την 31η.12.2022. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την Α.Α.Δ.Ε. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.

β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. α’ γίνεται απευθείας από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της εταιρείας «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).

Άρθρο 123

Παράταση έναρξης εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) στις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 15 π.δ. 54/2018

Στο άρθρο 15 του π.δ. 54/2018 (Α’ 103) τροποποιούνται α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, αα) ο χρόνος που τίθενται σε εφαρμογή οι εξαιρέσεις της παρ. 1 και αβ) η αντικατάσταση της προθεσμίας λήξης των λογιστικών πολιτικών από αίρεση πλήρους εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης, β) η παρ. 4, βα) ως προς την προθεσμία πλήρους εφαρμογής του άρθρου από τις λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, βγ) με τη διαγραφή της αναφοράς σε προθεσμία πλήρους εφαρμογής του άρθρου και σε έκδοση προεδρικού διατάγματος, ως μελλοντικού γεγονότος, γ) η παρ. 4 με την προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου, δ) η παρ. 5 με την παράταση της ισχύος όσων πδ αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιό της και οι παρ. 2, 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφαρμόζονται από 1.1.2025.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται οι λογιστικές πολιτικές, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, που εφαρμόζονται κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.».

«4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ, υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος από 1.1.2025.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δύναται να παρασχεθεί σε οντότητες αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής Διοίκησης), η δυνατότητα συμμετοχής σε πιλοτικό πρόγραμμα αναδιατύπωσης (restatement) των χρηματοοικονομικών τους αναφορών, βάσει του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης δύναται να παρασχεθεί σε οντότητες αναφοράς της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός της Κεντρικής Διοίκησης), η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής σε τρέχουσα βάση (day-to-day operation), του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης.».

«5. Το π.δ. 15/2011 (Α’ 30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης», παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 (Α’ 68) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 205/1998 (Α’ 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 146/2003 (Α’ 122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας» και 315/1999 (Α’ 302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2024.».

Source