Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4965/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την παράταση γενικών συνελεύσεων, την κατάργηση καταχώρισης και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για προσωπικές εταιρείες κ.ά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 162/02-09-2022 ο νέος νόμος 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Στο εν λόγω νομοθέτημα περιέχονται σημαντικές φορολογικές αλλά και αναπτυξιακού χαρακτήρα διατάξεις που θα παραθέσουμε παρακάτω.

→ Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπτωτικών περιόδων στην αγορά. Επιλέγεται η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων με την παράλληλη άρση της απαγόρευσης της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.
Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης αλλά και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στους εμπόρους και τους καταναλωτές. Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, στερείται οικονομικής λογικής, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει, αδικαιολόγητα, την κοινωνική ευημερία.

Διάταξη

Άρθρο 6
Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013

Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), α) τροποποιείται η παρ. 1, με την κατάργηση των προβλέψεων για ενδιάμεσες εκπτώσεις και τη διάκριση μεταξύ χειμερινών και θερινών εκπτώσεων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η παραπεμπόμενη διάταξη ως προς την έννοια των προσφορών και καταργείται το τρίτο εδάφιο περί των περιορισμών επί του ποσοστού των ειδών ενός καταστήματος που μπορούν να διατίθενται ως προσφορές με μειωμένες τιμές, γ), προστίθεται παρ. 2β, δ) καταργείται η παρ. 3 και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15
Εκπτώσεις – Προσφορές (άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
1. Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:
α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουάριου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και
β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
2β. Η παρ. 2α δεν εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, και ιδίως όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του ν. 4492/2017 (Α’ 156).
3. Καταργείται.
4. (Έχει καταργηθεί).
5. (Έχει καταργηθεί).
6. (Έχει καταργηθεί).
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.
».

→ Καταργείται στις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 8).

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 8
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνει χώρα νομοτεχνική διόρθωση στην περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), προκειμένου να αρθούν δυσανάλογες για τις μικρές επιχειρήσεις υποχρεώσεις δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, με δεδομένο ότι η επιβολή των υποχρεώσεων αυτών δεν αποτέλεσε ποτέ την αληθή βούληση του νομοθέτη.
Η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά νομοτεχνική διόρθωση της υφιστάμενης διάταξης της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), στην οποία εμφιλοχώρησε από σφάλμα η αναφορά στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Με την υφιστάμενη μορφή του άρθρου υποχρεούνται σε καταχώριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κάθε ετερόρρυθμη και ομόρρυθμη εταιρία, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις.

Διάταξη

Άρθρο 8
Νομοτεχνική διόρθωση – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4919/2022

Στην περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) οι λέξεις «των περ. β) και γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περ. β)» και η περ. ια’ διαμορφώνεται ως εξής:
«ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων,».

Σημείωση Taxheaven:
Υπενθυμίζουμε ότι οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 των ΕΛΠ είναι:
2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:  
α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  
β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.  
γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.  
δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980 (Α’ 283).
ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του Π.Δ. 1123/1980.

→ Παράταση μέχρι την 31η.12.2022 των πιστωτικών σημειωμάτων που χορηγήθηκαν από τις τουριστικές επιχειρήσεις στους πελάτες και αφορούν συμβάσεις που καταγγέλθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουάριου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τροποποιούνται οι ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, που έχουν εκδοθεί από τουριστικές επιχειρήσεις, αντί της επιστροφής χρημάτων που έχουν καταβληθεί ως προκαταβολή, εγγύηση, κ.λπ. για την εκτέλεση της σύμβασης, στο πλαίσιο των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα. (άρθρο 10)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 10

Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της παράτασης μέχρι την 31η.12.2022 των τουριστικών σημειωμάτων που χορηγήθηκαν από τις τουριστικές επιχειρήσεις στους πελάτες και αφορούν συμβάσεις που καταγγέλθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουάριου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν ζητήματα βιωσιμότητας που οφείλονται στην αρνητική οικονομική επίδραση της πανδημίας του COVID-19

Διάταξη

Άρθρο 10
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέφει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 30η.6.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2022».

→ Υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Επικαιροποιείται και η διαδικασία αναφορικά με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) (άρθρο 12).

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 12

Υφίσταται υπερσυσσώρευση αιτημάτων από εταιρείες προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας για πιστοποίηση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, καθώς μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία προέβαινε στον έλεγχο τόσο του οικονομικού αντικειμένου των αιτημάτων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, όσο και στη διερεύνηση του αν οι σχετικές δαπάνες είναι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται η υποχρεωτικότητα ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που τελούν εταιρείες, άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Με την ως άνω πρόβλεψη δίδεται η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας ελέγχου των σχετικών αιτημάτων, μέσω της ταχύτερης έκδοσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας των σχετικών βεβαιώσεων, προκειμένου αυτές να αποστέλλονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, εντός διαστήματος έξι (6) μηνών.
Επιπλέον, προβλέπεται η αύξηση του δειγματοληπτικού ελέγχου από ποσοστό 5% σε 15% επί του συνόλου των υποβληθέντων αιτημάτων εκάστης περιόδου ελέγχου, με την οποία διασφαλίζεται περαιτέρω η τήρηση από τις εταιρείες των προβλεπομένων διαδικασιών και της ακρίβειας της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 προβλέπεται ότι για το φορολογικό έτος 2021, οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών γίνονται αποδεκτές από τη Γενική ΓραμματείαΈρευνας και Καινοτομίας μέχρι την 30η .9.2022, προκειμένου οι αλλαγές που επέρχονται με την παρ. 1 να τύχουν εφαρμογής και για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών που αφορούν στο φορολογικό έτος 2021.

Διάταξη

Άρθρο 12
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), α) οι περ. α’, β’ και γ’ αντικαθίστανται, β) το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ τροποποιείται ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων σε εκθέσεις ελέγχου της περ. α’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. α) Για αιτούμενο ύψος δαπανών άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση ελέγχου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης», για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών. Η Έκθεση Διασφάλισης υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
β) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οιπραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τον ν. 4449/2017, για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
»

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

→ Αναπτυξιακός – Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022

1.  Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους επιλέγονται τα μέλη των θεσμοθετημένων Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022 καθώς και των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής.
2.  Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022.
3. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής από το Ελληνικό Δημόσιο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021.
4.  Συμπεριλαμβάνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021.
5.  Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις δαπάνες αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και λοιπών λειτουργικών αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 13 και 14: Με τα άρθρα 1 και 2 που είναι κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα αποσαφηνίζεται και αντιμετωπίζεται συγχρόνως το ζήτημα της προέλευσης των μελών των ήδη θεσμοθετημένων Επιτροπών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν. 4887/2022, ΑΊ6) και για την αξιολόγηση των τροποποιήσεων των αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους.
Άρθρο 15: Την αποσυμφόρηση της Διοίκησης αναφορικά με την αρμοδιότητα νια την ολοκλήρωση των επενδύσεων.
Άρθρο 16: Την μη καταβολή μετοχικού κεφαλαίου έως σήμερα στην ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ν. 4872/2021 (Α’ 247).
Άρθρο 17: Τη δυνατότητα να ασκεί αρμοδιότητες επιτελικής δομής η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).
Άρθρο 18: Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).

Διατάξεις

Άρθρο 13
Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται με την προσθήκη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών και το άρθρο 118 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 118
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης, ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).
Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117 ή από τους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.
Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
».

Άρθρο 14
Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου 123 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α 16) τροποποιείται με την προσθήκη φορέων προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ. 1 του άρθρου 123 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την εξέταση:
α. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α’ 117), ν. 3908/2011 (Α’ 8) και ν. 3299/2004 (Α’ 261),
β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και
γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωσης παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων.
Στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).
Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει εισηγητές που προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία.
».

Άρθρο 15
Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022-Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 από τα οικεία όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής απόφασης ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.
».

Άρθρο 16
Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4872/2021

Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 3 της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 (Α’247) τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός δέκα (10) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.».

Άρθρο 17
Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4914/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθεται η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247) ως προς τη δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).».

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022

Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθενται περ. γ), δ) και ε), ως εξής:
«γ) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης διατάκτη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουμένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α1 176). Η σχετική αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται από τη «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
δ) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδομα του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α1 62) και λοιπές παροχές του προσωπικού της περ. γ) εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
ε) Οι δαπάνες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εγγράφονται στο ίδιο ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της περ. δ) και δύναται να καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
».

→ Η τροπολογία για την παράταση στη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων

Παρατείνονται για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα οι προθεσμίες:
α) για τη σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των μνημονευόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη νομικών προσώπων για το έτος 2022,
β) για την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 21

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α’104), 69 του ν. 4072/2012 (Α’86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α’91) για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Διάταξη

Άρθρο 21
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

→ Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 27

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται η μεταβατική διάταξη της παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προκειμένου να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, και να μην παρακρατείται φόρος εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ενδοομιλικά μερίσματα των κρατών μελών της Ε.Ε. δυνάμει της διάταξης του άρθρου 63 ΚΦΕ που εφαρμόζει την Οδηγία 2011/96/Ε.Ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη χειροτέρευσης της μεταχείρισης των ως άνω ενδοομιλικών μερισμάτων εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2021, δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η ισχύουσα ΣΑΔΦ (Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 2732/1953 (Α’ 329) «Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος καί Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας καί αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος» χρονολογείται από το 1953.

Διάταξη

Άρθρο 27
Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ.82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται παρ. 82 ως εξής:
«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021:
α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, εφόσον αυτό κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
».
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.

→ Τροποποίηση των διατάξεων για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή

Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4849/2021 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή. Συγκεκριμένα, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με:
-την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών,
-την αντικατάσταση του όρου «Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου» από τον όρο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» και τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών αρμοδιοτήτων,
-τον θεσπιζόμενο κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρα 29 έως 33

Οι προτεινόμενες διατάξεις καλύπτουν κενά και ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού ελεγκτή.
Με τις αξιολογούμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί στο Κεφάλαιο Ε’ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ του ν. 4849/2021, όπως η προσθήκη της παρ. 8 στο άρθρο 86 που προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών των φυσικών προσώπων μη κατόχων πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης που εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Άρθρο 29
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου – Άσκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του ν. 4849/2021

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και εκτελείται βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του νομοθετικού πλαισίου που εκάστοτε εφαρμόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρόντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314)».

Άρθρο 30
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών – Τροποποίηση άρθρου 86 του ν.4849/2021

Στο άρθρο 86 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς τον χρόνο έναρξης άσκησης επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, β) στην παρ. 2 βα) το δεύτερο εδάφιο της περ. β’ ως προς την προσθήκη των τυπικών προσόντων και τον ορισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αρμόδιας αρχής, ββ) η περ. δ’ ως προς την προσθήκη αναφοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βγ) η περ. η’ ως προς τη διόρθωση του αγγλικού αρκτικόλεξου της πιστοποίησης «ACA» και την προσθήκη της πιστοποίησης «QIAL», βδ), βδ) η περ. ια’ ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της φορολογικής ενημερότητας, βε) η περ. ιβ’ ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας και την εφαρμογή της περίπτωσης σε μη μισθωτούς, γ) η παρ. 4 ως προς τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης Επαγγελματικής Ταυτότητας Εσωτερικού Ελεγκτή, δ) η παρ. 5 με τη συμπλήρωση της αναφοράς στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη διόρθωση της παραπομπής στο άρθρο 93 του ίδιου νόμου, ε) αντικαθίσταται η περ. ι’ της παρ. 2, στ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την αναγγελία έναρξής του στην αρμόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή του εσωτερικού ελεγκτή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών. Το αντίστοιχο Μητρώο τηρείται στην αρμόδια διοικητική αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.
2. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση έγκρισης, που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Ο αϊτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.
δ. Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
στ. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), της Πιστοποίησης ACA (Associate Chartered Accountant), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), της επαγγελματικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Management Assurance), της Πιστοποίησης QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
θ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.
ι. Βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του ως εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.
ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.
ιβ. Ως προς τους μη μισθωτούς, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.
3. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αναγγελίας, να μη συνηγορήσει στην έναρξη του επαγγέλματος, εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτήν, η αρμόδια διοικητική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.
4. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αρμόδια διοικητική αρχή εντός δύο (2) μηνών εκδίδει την Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.
5. Για τους μη έχοντες την προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών με χορήγηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει τις ενότητες που προσδιορίζονται στην απόφαση της περ. β) του άρθρου 93.
6. Οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθμίζονται σε Εσωτερικοί Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, με αίτησή τους, εντός τριών (3) μηνών από την προσκόμιση της τεκμηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.
7. Για την υποβολή της αναγγελίας απαιτείται η καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (Α’ 295).
8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σωρευτικώς:
α) εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές,
β) είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η’ της παρ. 2, και
γ) έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί
».

Άρθρο 31
Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου -Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 87 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), τροποποιούνται α) το εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου, με την αντικατάσταση της λέξης «Υπηρεσία» από τη λέξη «Μονάδα» και την εξειδίκευση εφαρμογής προτύπων κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, β) η περ. α’ με την αφαίρεση του δειγματοληπτικού ελέγχου, γ) η περ. β’ με την προσθήκη των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, δ) η περ. ε’ με την προσθήκη του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, ε) η περ. στ’ ως προς τις δράσεις της μονάδας, στ) η περ. ζ’ με την προσθήκη της παροχής συστάσεων, ζ) η περ. η’ με την εξειδίκευση των προτύπων με τα οποία εναρμονίζονται οι πολιτικές και τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, η) η περ. γ’ αντικαθίσταται, και το άρθρο 87 διαμορφώνεται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται ειδικές αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και περιεχόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, σύμφωνα με τα πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε:
α) Διενέργεια προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και υποβολή σχετικής αναφοράς -έκθεσης ελέγχου στα αρμόδια όργανα,
β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ως προς λειτουργίες και διαδικασίες,
γ) έλεγχο οικονομικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό, συμμόρφωσης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσωπικών δεδομένων, φήμης, και κάθε είδους έλεγχο ανάλογα προς τις ελεγκτικές ανάγκες του φορέα με σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συμφωνία με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών,
δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισμού, στις αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισμό,
ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία, προσωπικό, εγκαταστάσεις και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου,
στ) σχεδίασμά και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σύνταξη αναφορών κάθε τρεις (3) μήνες με τα σημαντικότερα θέματα και τις προτάσεις της και υποβολή τους στα αρμόδια όργανα,
ζ) αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, μέσω των ελεγκτικών έργων και παροχή συμβουλών και συστάσεων προς τα αρμόδια όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόμενους για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,
η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, σε εναρμόνιση προς τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών-ΙΙΑ,
θ) παροχή προστιθέμενης αξίας στις ελεγχόμενες λειτουργίες και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας της επιχείρησης,
ι) συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο του ιδιωτικού τομέα
».

Άρθρο 32
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4849/2021

Το άρθρο 89 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς τον εκδότη του Κώδικα Δεοντολογίας και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως εξής:
«Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συντάσσουν τις αναφορές εσωτερικού ελέγχου τους, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -IΙΑ)».

Άρθρο 33
Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών – Τροποποίηση περ. α’ άρθρου 93 του ν. 4849/2021

Η περ. α) του άρθρου 93 του ν. 4849/2021 (Α’207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη πρόβλεψης ότι ο θεσπιζόμενος κώδικας υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: α) θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών, ο οποίος υιοθετεί πλήρως τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -IIA), β) καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του εσωτερικού ελεγκτή».

Source