Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 4984/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΣΑΔΦ Ελλάδας Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4984/2022 “Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.”

Σημειώνεται ότι  από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης που κυρώνεται, παύει να ισχύει η «Σύμβασις μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον επί του εισοδήματος», η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Αυγούστου 1963 και το κυρωτικό αυτής νομοθετικό διάταγμα 4386/1964 (Α ́ 192) καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 αυτής το οποίο αναφέρει :

ΑΡΘΡΟ 29
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

1. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη γνωστοποιεί στο άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της τελευταίας από αυτές τις γνωστοποιήσεις.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται και για τα δύο Κράτη:

α) αναφορικά με φόρους εισοδήματος που παρακρατούνται στην πηγή για ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται, όταν η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση· και

β) αναφορικά με φόρους εισοδήματος που δεν παρακρατούνται στην πηγή, για φόρους που επιβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή φορολογικό έτος ή λογιστική περίοδο που αρχίζει μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.

γ) αναφορικά με άλλους φόρους, για την επιβολή φόρου όταν η γενεσιουργός αιτία επιβολής του θα επέλθει μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.

3. Η Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και τη θέσπιση κανόνων για αμοιβαία διοικητική συνδρομή αναφορικά με φόρους επί του εισοδήματος, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1963, λήγει και παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους που καλύπτονται από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.

Source