Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέος νόμος 5005/2022 για την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημίσεων και το 2023 – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5005/2022 Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο νόμο περιέχονται, μεταξύ άλλων και διατάξεις όπως:

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023. Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 (άρθρο 39)

Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης -Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010 (άρθρο 40)

Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) -Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής (άρθρο 4)

Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ. (άρθρο 7)
1. Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβάλλει στο πλαίσιο του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της.
2. Κάθε μεταβίβαση επιχείρησης έντυπου τύπου που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή του στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.
3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ., καθώς και κάθε μεταβολή των λοιπών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Μ.Ε.Τ. γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.
4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων των παρ. 1,2 και 3, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση, αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε., η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.Τ., χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 5 και δεν επανεγγράφεται για το έτος που έπεται της διαγραφής της. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής (άρθρο 10)

Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου (άρθρο 22)

Source