Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 441 εκ. από φορολογικές οφειλές προστέθηκε τον Οκτώβριο

ΑΑΔΕ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ TAX ADMINISTRATION MONITOR ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Οκτωβρίου 2022 για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΜΤΒΛ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 113.163.394.505 113.027.055.133,00 0,12%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.261.019.253 26.202.725.351,70 0,22%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 86.902.375.253 86.824.329.781,30 0,09%
Πλήθος οφειλετών 4.176.249 4.240.749 -1,52%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2021 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 4.292.632 αυξημένο κατά 2,71% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2022.
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 282.331.673
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 263.827.917
ΜΑΡΤΙΟΣ 271.780.105
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 220.442.514
ΜΑΪΟΣ 225.395.645
ΙΟΥΝΙΟΣ 224.615.345
ΙΟΥΛΙΟΣ 209.897.409
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 175.221.409
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182.134.888
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 176.072.957
10ΜΗΝΟ 2.231.719.863

 

    ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 282.331.673 16,42%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 263.827.917 33,71%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 186.095.014 271.780.105 46,04%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 187.351.198 220.442.514 17,66%
ΜΑΪΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 187.368.260 225.395.645 20,30%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 208.855.544 224.615.345 7,55%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 198.739.717 209.897.409 5,61%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 182.430.799 159.804.219 197.028.361 164.116.122 175.221.409 6,77%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 172.807.572 225.137.578 183.715.951 174.782.479 182.134.888 4,21%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 167.832.032 224.601.082 160.727.689 176.188.868 176.072.957 -0,07%
10ΜΗΝΟ 2.569.478.832 2.478.462.359 2.164.734.630 1.923.324.231 2.231.719.863 16,03%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για τον μήνα αναφοράς (Οκτώβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 480 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 713 εκ. (μείωση κατά 33%).

Το 96 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 20.105.079 32.151.123 59,9%
Εισόδημα 444.357.412 172.330.693 -61,2%
Φόροι στην Περιουσία 9.225.813 52.745.440 471,7%
Πρόστιμα  Άμεσοι 6.399.191 7.873.983 23,0%
Φ.Π.Α. 107.294.917 142.677.670 33,0%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 3.130.003 2.256.865 -27,9%
Δικαστικά έξοδα 5.392.914 4.448.850 -17,5%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 1.643.063 1.116.388 -32,1%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 6.065.758 6.066.574 0,0%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 12.772.875 7.878.889 -38,3%
Δάνεια 68.244.542 12.714.743 -81,4%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά 12.650.493 14.442.046 14,2%
Καταλογισμοί 2.358.779 4.892.390 107,4%
ΣΥΝΟΛΟ 699.640.838 461.595.655 -34,0%

Υποσημείωση: Η σύγκριση των ποσών ληξιπροθέσμου που προέρχονται από το εισόδημα είναι ανόμοια, καθώς το 2021 η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 17η Σεπτεμβρίου (οπότε το ληξιπρόθεσμο που προερχόταν από τη μη καταβολή των δύο δόσεων εμφανίστηκε τον Οκτώβριο 2021), ενώ το 2022, η προθεσμία καταβολής των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 31η Αυγούστου (συνεπώς το ληξιπρόθεσμο που προέρχεται από το εισόδημα εμφανίζεται το Σεπτέμβριο).

Για το 10 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,763 δις , ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 4,872 δις (αυξημένο κατά 38,8%).

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 10 μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για τον μήνα αναφοράς (Οκτώβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 441 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 627 εκ. (μείωση κατά 30%).

Για το 10 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,228 δις , ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 4,385 δις (αύξηση κατά 42%).

Ομοίως και εδώ υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 10 μηνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δις και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκ. € στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Οκτωβρίου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφθασαν τα 307 εκ. € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφθασαν τα 257 εκ € (αύξηση κατά 20%).

To 95,1 % περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 16.006.726 24.096.605 51%
Εισόδημα 150.687.449 90.517.317 -40%
Φόροι στην Περιουσία 11.366.624 29.639.315 161%
Φ.Π.Α. 64.898.231 149.025.963 130%
ΣΥΝΟΛΟ 242.959.030 293.279.199 21%

Σε ό,τι αφορά το 10μηνο, οι εισπράξεις έφθασαν τα 1,982 δις € το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφθασαν τα 1,472 δις € (αύξηση κατά 34,6%).

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 334.892.778 350.033.149 4,5%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129 392.099.598 449.849.880 14,7%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 350.572.787 478.129.209 36,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 299.378.691 377.095.826 26,0%
ΜΑΪΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 315.814.377 399.866.652 26,6%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480 342.437.303 391.438.816 14,3%
ΙΟΥΛΙΟΣ 405.839.583 432.322.900 355.334.408 324.301.548 422.235.040 30,2%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 418.236.648 395.472.071 300.499.032 296.595.563 376.884.092 27,1%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 420.777.064 476.793.696 393.192.369 392.335.667 521.043.353 32,8%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 513.335.826 571.697.751 363.034.734 395.262.675 492.425.267 24,6%
10ΜΗΝΟ 4.507.591.549 4.258.561.580 3.327.544.427 3.443.690.987 4.259.001.284 23,7%

Source