Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο μέσο για σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέγραψαν σήμερα τον κανονισμό για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Το νέο μέσο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι τελωνειακές αρχές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για την ομαλή λειτουργία της τελωνειακής ένωσης.

Το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων θα στηρίξει την αγορά, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διενέργεια αποδοτικών και αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στοιχείων όπως σαρωτές ακτίνων Χ, ανιχνευτές ακτινοβολίας, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας και κινητά εργαστήρια για την ανάλυση δειγμάτων εμπορευμάτων.

Το μέσο αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και διαθέτει χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους περίπου 1 δισ. €. Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί στο πλαίσιο αυτού του μέσου θα χρησιμοποιείται κυρίως για τελωνειακούς ελέγχους, αν και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται περιστασιακά για πρόσθετους σκοπούς, όπως η υποστήριξη των εθνικών αρχών διαχείρισης των συνόρων κατά τη διενέργεια ελέγχων προσώπων.

Ιστορικό

Η τελωνειακή ένωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος μπορούν στη συνέχεια να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ένωσης. Το μέσο θα συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών χωρίς να παρεμποδίζεται το νόμιμο εμπόριο με τρίτες χώρες.

Οι τελωνειακοί δασμοί αντιστοιχούν στο 13 % των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα θα βοηθήσει τις τελωνειακές αρχές να προστατεύουν τα δημοσιονομικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών και να προστατεύουν την Ένωση από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, όπως η παραποίηση αγαθών.

Ο κανονισμός αυτός, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων, συνιστά στέρεη βάση για τη συνεχή ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027. Το πρόγραμμα «Τελωνεία», που εγκρίθηκε τον Μάρτιο, στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση και επιτρέπει την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία πανευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠ.

Ο κανονισμός θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τελικό συμβιβαστικό κείμενο του κανονισμού για τη θέσπιση του μέσου για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων