Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού και τη ρύθμιση των εθελοντικών οργανώσεων, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π.

Νέο σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή  «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ A

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων και δίδονται οι έννοιες των όρων για την εφαρμογή αυτών. Μεταξύ άλλων:

α. Ρυθμίζονται ενιαία θέματα σχετικά με:
i) την καταχώρηση, εγγραφή και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό και
ii) την εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδας, άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.

β. Προβλέπεται η δημιουργία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), για την καταχώρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εθελοντικών οργανώσεων κοινωφελούς σκοπού που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα.

γ. Συστήνεται, επίσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με π.δ. (άρθρο 20 ν.4622/2019), Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτής (αρχική καταχώρηση στην προαναφερόμενη δημόσια βάση δεδομένων και αρχική εγγραφή και ανανέωση στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π. και διασύνδεση μεταξύ αυτών, συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία κ.α.).

δ. Καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά [ηλεκτρονική αίτηση, παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους είκοσι (20), διακοσίων (200) και πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α., κ.λπ.], για: i) την αρχική καταχώρηση μιας Ο.Κοι.Π. στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π., ii) την αρχική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. και iii) την ετήσια ανανέωση εγγραφής σε αυτό.

Ορίζεται ότι, τα κοινωφελή ιδρύματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών (άρθρο 12 του ν.4182/2013), εγγράφονται αυτομάτως χωρίς άλλη διατύπωση στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., ενώ οι επιτροπές εράνων του άρθρου 112 ΑΚ, τα κοινωφελή ιδρύματα του ν.4182/2013 καθώς και αυτά που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο εγγράφονται στο εν λόγω Μητρώο μετά από αίτησή τους.

ε. Προσδιορίζονται τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζονται οι προαναφερόμενες βάσεις δεδομένων και προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης αυτών με το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και με άλλα ειδικά μητρώα και αρχεία δημόσιων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν στοιχεία των κοινωφελών φορέων. (άρθρα 1 – 9 και 25 παρ.2)

2. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την χρηματοδότηση των κοινωφελών φορέων Ο.Κοι.Π., τις υποχρεώσεις αυτών και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις στις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π., σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους. Ειδικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων Ο.Κοι.Π.: i) ύψους έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ κατ’ έτος, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π. και ii) άνευ περιορισμού ποσού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. (Εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π.).

β. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι ανωτέρω φορείς [i) τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα), της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας κ.λπ., ii) τήρηση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και ιδιαίτερης λογιστικής μερίδας και ιδιαίτερου προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό πρόγραμμα κ.λπ.].

γ. Προσδιορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π., κατά την οριζόμενη διαδικασία, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους [αναστολή εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων (κρατική χρηματοδότηση, δωρεές, εκπτώσεις δαπανών, φορολογικές απαλλαγές κ.λπ.), διαγραφή από το Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνακόλουθα διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης με επιστροφή στο Δημόσιο τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών]. (άρθρα 10 – 12)

3.α. Εισάγονται ρυθμίσεις για την εθελοντική απασχόληση, η οποία περιλαμβάνει την προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών σε δράσεις, έργα ή προγράμματα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης από εθελοντές, άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος. Οι χρηματικές παροχές προς εθελοντές αποκλειστικά για κάλυψη οδοιπορικών ή εξόδων διαμονής και διατροφής, ειδών εξοπλισμού και λοιπών δωρεάν υπηρεσιών σχετικά με την εθελοντική τους απασχόληση δεν αποτελούν αντάλλαγμα.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι, η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του e – ΕΦΚΑ ούτε συνιστά μορφή εξαρτημένης εργασίας, μη εφαρμοζόμενων σε αυτή των διατάξεων του εργατικού δικαίου. Επίσης, δεν αποτελεί εθελοντική απασχόληση η απασχόληση στα προγράμματα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης, εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

β. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης, υπό την οριζόμενη έννοια (κρατικοί φορείς, ν.π.δ.δ., ο.τ.α.), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

–   η λήψη μέτρων προστασίας των απασχολούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,

–   η αναγγελία των εθελοντών στο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   η αποζημίωση τρίτων για ζημίες που προξενεί ο εθελοντής από αμέλεια,

–   η κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπανών για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή σχετικά με την εθελοντική απασχόλησή του στον φορέα έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

–   η κάλυψη: i) των εξόδων ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επαναπατρισμού εθελοντή που απασχολείται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες και ii) δαπανών διαμονής, μετακίνησης, διατροφής ή άλλων δαπανών που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα του φορέα.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ανωτέρω φορείς παροχής εθελοντικής απασχόλησης άνευ αμοιβής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 4 παρ.1.γ. και 13 – 15)

4.Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. (σύνταξη υποχρεωτικά χρηματοοικονομικών καταστάσεων για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν από την 1η.1.2023, έλεγχος των καταστάσεων αυτών από ορκωτούς ελεγκτές, διενέργεια υποχρεωτικά απογραφής των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. δεν θα έχουν συντάξει έως την 31η.12.2022 χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λπ.).(άρθρο 16)

5.Επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας (ν.4172/2013, ν.4223/2013, ν.2961/2001, ν.2859/2000, ν.3091/2002) και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το ποσό του φόρου επί των δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π.

– Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τον παραχωρούντα, για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων μέχρι τριακόσια (300) τ.μ. σε κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π.

– Καταργούνται ορισμένες περιπτώσεις εκπιπτόμενων δαπανών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους από ακίνητη περιουσία.

– Εκπίπτουν ως δαπάνη, για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στα ακίνητα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ.) σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και λοιπές δαπάνες από επιχειρηματική δραστηριότητα. (σήμερα, προβλέπεται πλήρης έκπτωση), με επέκταση εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και για τις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό έκπτωσης των προαναφερόμενων δαπανών του πρώτου εδαφίου που αφορούν την ακίνητη περιουσία ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό (100%).

β. Επίσης, τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. απαλλάσσονται από:

– τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί δικαιωμάτων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τους τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους,

– τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για μέχρι τέσσερις (4) κατ’ έτος εκδηλώσεις που οργανώνονται με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον το όριο των σχετικών συναλλαγών δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά έτος και η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,

– τον ειδικό φόρο ακινήτων,

– τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης, ανεξαρτήτως βάρους και κυβικών, τα οποία έχουν αποκτηθεί κατόπιν αγοράς, δωρεάς ή χορηγίας ή χρησιμοποιούνται κατόπιν σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). (άρθρα 17 – 24)

6.α. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με υπουργικές αποφάσεις ή κ.υ.α. κατά περίπτωση, ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.

β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των ειδικών μητρώων κοινωφελών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που τηρούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μετά τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 25 – 27)

ΜΕΡΟΣ 1Γ

Εισάγονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:

1.α. Προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους γραμματείς των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η οποία καθορίζεται με κ.υ.α., ιδίως με βάση τον αριθμό των συνεδριάσεων που μετείχαν και τον αριθμό των προκηρύξεων που ολοκληρώθηκαν.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων καθώς και λειτουργίας των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του ν.3528/2007.

γ. Καθορίζεται ειδική διαδικασία για την κάλυψη προσωρινών αναγκών νέων υπηρεσιών οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων (μόνιμων και ι.δ.α.χ.) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ, ν.4440/2016).

δ. Επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ο.τ.α α’ βαθμού καθώς και η ιδιότητα των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

ε. Επεκτείνεται το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/1994) και στους συζύγους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου / Αυγούστου 2021. (Σήμερα, το δικαίωμα αυτό ισχύει για πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%).

Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται όλα τα συναφή θέματα (φορείς υποδοχής, σειρά προτεραιότητας δικαιούχων, δικαιολογητικά κ.λπ.).

στ. Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα προβλέπονται:

–   ο ορισμός προϊσταμένων διευθύνσεων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

–   η δυνατότητα τοποθέτησης σε θέση ευθύνης υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί ή αποσπασθεί στον αναπτυξιακό οργανισμό από φορείς Γενικής Κυβέρνησης,

–   η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης από τον οικείο δήμο, σε

περίπτωση που ορισθεί, ως φορέας καταβολής των αποδοχών των μετακινουμένων υπαλλήλων.(άρθρα 28 – 35)

2. Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004) και συγκεκριμένα:

α. Καταργείται από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, η απαίτηση που αφορά στην ικανότητα του αλλοδαπού να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, ενώ επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πολιτογράφησης.

β. Προβλέπεται η διενέργεια της προφορικής συνέντευξης ενώπιον τριμελούς ομάδας, μόνο σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή ή μη της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος (ενώ σήμερα, η προφορική συνέντευξη είναι υποχρεωτική).

γ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία, όσον φορά στους ομογενείς (απαιτούμενος τίτλος διαμονής, απαλλαγή από τη διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων, δυνητική διενέργεια προφορικής συνέντευξης, όταν αμφισβητείται η ομογενειακή ιδιότητα).

δ. Ορίζεται ότι το νέο πλαίσιο πολιτογράφησης καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις, ενώ θεωρούνται αυτοδικαίως απορριπτέες εκείνες για τις οποίες δεν υπάρχει ανταπόκριση των αιτούντων. (άρθρα 37 – 39)

3.α.
Ρυθμίζονται θέματα προϋπολογισμού των δήμων και συγκεκριμένα:

– Παρατείνεται από τη λήξη της (30.9.2021), για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και το αργότερο έως 31.3.2022, η ισχύς των διατάξεων που προβλέπουν τη χρησιμοποίηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων.

– Επιτρέπεται η μεταφορά ανειδίκευτων πιστώσεων για τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

β. Προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 παρ.3 του ν.4325/2015 περί κάλυψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού των δήμων, ανεξάρτητα από το εάν η αδυναμία ισοσκέλισης οφείλεται σε χρέη ή πραγματοποίηση επενδύσεων.

γ. Ορίζεται ότι η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια χορηγηθέντα σε δήμους, περιφέρειες και ΦΟΔΣΑ αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2022, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2023. (άρθρα 40 – 41)

4.α. Θεωρούνται κανονικές οι δαπάνες που πληρώθηκαν από δήμους από την 1η.1.2020 έως και τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του π.δ. 80/2016, οι σχετικές όμως αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν πριν την πληρωμή τους.

β. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του δήμου, ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε δήμους για παραβάσεις της νομοθεσίας για τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (άρθρο 17 του π.δ. 71/2020).

Περαιτέρω, διαγράφονται τα προαναφερόμενα πρόστιμα, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ υπαιτιότητας των δήμων.

γ. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τυχόν ποσά για χρονοεπιδόματα που καταβλήθηκαν μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ).

δ. Επανακαθορίζονται τα όρια της εκτιμώμενη αξίας συμβάσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών προμηθειών και προγραμματικών συμβάσεων ο.τ.α., για την υποχρεωτική υπαγωγή τους στον έλεγχο νομιμότητας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α.. Το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες συμβάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρών ο.τ.α. (άρθρα 42 – 45)

5. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

– την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων δήμων,

– τη λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών δήμων στην ιστορική τους έδρα,

– την ηλεκτρονική επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης,

– την εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

– την ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις,

– τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

– την εκλογή δημοτικών αρχών στις μνημονευόμενες Δημοτικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας. (άρθρα 46 – 52 και 54)

6.α. Προβλέπεται η περιέλευση αυτοδίκαια της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)» στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως δημοτική κοινωφελής επιχείρηση [περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006)], με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.)».

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, το προσωπικό ι.δ.α.χ. της διαδημοτικής επιχείρησης και την ισχύ των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. και έργου. Επιπλέον, ορίζεται ότι τυχόν οφειλές των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας προς την επιχείρηση από κάθε αιτία διαγράφονται οριστικά. (άρθρο 53)

7. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις και ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά περίπτωση. (άρθρα 55, 56)