Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο νομοσχέδιο με φορολογικές διατάξεις κατατέθηκε στη βουλή

Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης ΚαΖίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»   κατατέθηκε στη βουλή.

Οι αλλαγές συνολικά :

ΜΕΡΟΣ Α’

1.Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία και έχει ισχύ αναδρομικά από 1η.1.2022 η παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων, που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης εταιρειών των κρατών μελών.   (άρθρα 1 και 2)

2. Θεσπίζεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η υβριδική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και φορολογείται για το εισόδημά της, στο μέτρο που το εν λόγω εισόδημα δεν φορολογείται διαφορετικά δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, εάν μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και διατηρούν συνολικά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή και άνω των δικαιωμάτων ψήφου, των τόκων του κεφαλαίου ή του μεριδίου στα κέρδη μιας υβριδικής οντότητας που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, βρίσκονται σε δικαιοδοσία ή δικαιοδοσίες που αντιμετωπίζουν την υβριδική οντότητα ως υποκείμενη σε φόρο στην Ελλάδα.

Ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. (άρθρο 3)

ΜΕΡΟΣ Β

Κυρώνεται η από 8 Ιουνίου 2022 Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης ΚαΖίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) – (Παραχωρών) και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.») (Παραχωρησιούχος).

Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει ανάπτυξη:

– χώρου καζίνο 15.000 τ.μ.,

-ξενοδοχείου 5 αστέρων με δυναμικότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων 119.980 τ.μ.,

– συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια 23.722 τ.μ.,

– χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων 10.525.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της κυρούμενης Σύμβασης, προβλέπονται τα εξής, ενδεικτικά αναφερόμενα:

– Προσδιορίζεται η έννοια των όρων που αναφέρονται στη Σύμβαση για την εφαρμογή της. (όρος 1 της Σύμβασης)

– Καθορίζεται το αντικείμενο της Σύμβασης και η διάρκειά της. Η διάρκεια της άδειας για ανάπτυξη και λειτουργία ΕΚΑΖ ορίζεται σε τριάντα (30) έτη. (όροι 2 και 3 της Σύμβασης)

– Περιγράφεται το ακίνητο επί του οποίου παραχωρείται η άδεια λειτουργίας καΖίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων, όπως και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. (όροι 4 και 7 της Σύμβασης)

– Προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής τιμήματος προς το Ε.Δ. (αρχικό και ετήσιο τίμημα). Ως αρχικό τίμημα αναφέρεται το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (150.100.000 ευρώ). Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του ετήσιου τιμήματος ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει στον Παραχωρούντα τόκους υπερημερίας. (όρος 9 της Σύμβασης)

– Αναφέρονται οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών. (όροι 10 -15 και 17-20 της Σύμβασης)

– Παρατίθενται οι περιστάσεις, οι οποίες θεωρούνται Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου και Παραχωρούντος καθώς και οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όροι 22 και 23 της Σύμβασης)

– Ρυθμίζεται η περίπτωση αποζημίωσης από το Ε.Δ. προς τον Παραχωρησιούχο (όρος 26.3 της Σύμβασης).   (άρθρο 4)

ΜΕΡΟΣ Γ

Εισάγεται το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και συγκεκριμένα:

1. Προσδιορίζονται το αντικείμενο και ο σκοπός των υπό ψήφιση διατάξεων καθώς και τα επιδιωκόμενα οφέλη από την αξιοποίηση και εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων.  (άρθρο 5)

2. Προβλέπεται η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου για την αξιοποίηση των Ναυπηγείων στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης του ν. 4864/2021 περί στρατηγικών επενδύσεων.   (άρθρο 6)

3.α. Προβλέπεται η εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ναυπηγείων με τη μορφή προεδρικού διατάγματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο συνολικός χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός της επένδυσης για την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων.

β. Εξειδικεύονται με κ.υ.α. οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ναυπηγείων και καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   (άρθρα 7 και 8)

4. Προβλέπεται η υπαγωγή των αυθαιρέτων κτιρίων, κατασκευών και χρήσεων γης εντός της έκτασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στις διατάξεις περί τακτοποίησης και κατεδάφισης του ν. 4495/2017. Για όσες αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις υφίσταντο επί ακινήτων που βρίσκονταν στην κυριότητα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. έως τη μεταβίβασή τους στον φορέα υλοποίησης της επένδυσης είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 4495/2017, χωρίς την καταβολή παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου.
(άρθρο 9)

5. Καθορίζεται το πλαίσιο για την εκτέλεση όλων των οικοδομικών εργασιών εντός των Ναυπηγείων (διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, αρμόδια όργανα για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας κλπ.). (άρθρο 10)

6. Προβλέπονται:

– η χρονική προτεραιότητα έκδοσης όλων των αναγκαίων για την υλοποίηση της επένδυσης διοικητικών πράξεων,

– η υποβολή στην αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής ανασυγκρότησης των Ναυπηγείων,

– η δυνατότητα του φορέα υλοποίησης της επένδυσης για την επίσπευση

των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.(άρθρο 11)

7. Προβλέπεται:

– η υπαγωγή των τυχόν διαφορών από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για τη λειτουργία των Ναυπηγείων, στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας

– η δυνατότητα υπαγωγής σε διεθνή επενδυτική διαιτησία κάθε διαφοράς με το Ελληνικό Δημόσιο κ.λπ.(άρθρα 12 και 13)

ΜΕΡΟΣ Δ

Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001).

Εν προκειμένω:

– Μεταβάλλεται η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για δημόσια ωφέλεια.

– Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ορίζεται ότι εάν η εγγυητική επιστολή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα από τον φορέα υπέρ του οποίου είχε κηρυχθεί η απαλλοτρίωση, η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ανακαλείται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την κήρυξη αυτής.

– Περιλαμβάνονται υποχρεώσεις για τον υπέρ ου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αναφορικά με τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης και την τήρηση σχετικού αρχείου.

– Τροποποιείται i) ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά και ii) η προθεσμία για την ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

– Εισάγεται υποχρέωση για τον Πρόεδρο της Επιτροπής αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου να χορηγεί έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα αξιών σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.(άρθρα 14-21)

ΜΕΡΟΣ Ε’

Επικαιροποιείται ο Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ν. 4831/2021, ιδίως ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1. Αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ως προς το είδος των δικαστικών αρχών ενώπιον των οποίων το Ν.Σ.Κ. ενεργεί ως αντίκλητος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή νομικού προσώπου του Δημοσίου.

2. Επανακαθορίζεται η σύνθεση του Ν.Σ.Κ. κατά τη λειτουργία του σε Ολομέλεια και σε Τμήματα.

3. Διευρύνεται η αρμοδιότητα γνωμοδότησης της Τακτικής Ολομέλειας ή της Ολομέλειας Διακοπών του Ν.Σ.Κ. καθώς και η αρμοδιότητά του για τη νομική υποστήριξη του Δημοσίου σε διαφορές που υπάγονται σε εθνική ή διεθνή διαιτησία.

4. Ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης των Δικαστικών Γραφείων καθώς και της γραμματείας των Γραφείων του Ν.Σ.Κ.

5. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος ορισμού των λειτουργών του Ν.Σ.Κ. ως διαιτητών ή επιδιαιτητών σε εθνικές ή διεθνείς διαιτησίες καθώς και η ενίσχυση των ειδικών λογαριασμών του Ν.Σ.Κ. κ.λπ.

6. Παύει η δυνατότητα του Προέδρου να τάσσει προθεσμία για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την περαίωση της εκκρεμότητας σε λειτουργό του Ν.Σ.Κ., στον οποίο δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, με υπαιτιότητά του, δεν παρέχει υπηρεσία.

7. Ορίζεται ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους η Τακτική Ολομέλεια ή η Ολομέλεια Διακοπών του Ν.Σ.Κ., αντί της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., όπως ισχύει.

8. Δύναται και η παράλειψη, πέραν της πράξης λειτουργού του Ν.Σ.Κ., να χαρακτηρισθεί πειθαρχικό παράπτωμα.

9. Συντάσσεται, μέχρι τα τέλη Ιουνίου κάθε έτους, αντί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, όπως ισχύει, ετήσια Έκθεση του Ν.Σ.Κ., η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζεται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. (άρθρα 22-38)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Περιλαμβάνονται φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

1. Ορίζεται το διάστημα εφαρμογής καθεστώτος μειωμένων ή/και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. έως και τις 31.12.2022 για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως:

– μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορές προσώπων και αποσκευών τους καθώς και εστίαση,

– εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,

– παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια,

– παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού. (άρθρο 39)

2.Συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 αναφορικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα ορίζεται καταληκτική ημερομηνία συμψηφισμού του φόρου που προκύπτει, στην περίπτωση που βεβαιωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από τους αναφερόμενους. (άρθρο 40)

3.Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που αποκτώνται από ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Β. ή παραχωρούνται για χρήση στο Ε.Κ.Α.Β. Αν η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω οχημάτων στο Ε.Κ.Α.Β., λήξουν πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής, εισπράττεται το ποσό του τέλους ταξινόμησης που υπολείπεται, κατά τον χρόνο λήξης της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών για λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Β. ή λήξης της παραχώρησης της ως άνω χρήσης στο Ε.Κ.Α.Β. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 41)

ΜΕΡΟΣ Ζ’

1. Παρατείνεται για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και την 31η.12.2022, αντί της 30ής.6.2022, όπως ισχύει, η αναστολή της υποχρέωσης των ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του π.δ. 225/2000 να καταβάλουν στο Δημόσιο το πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν και τα τυχόν καταβληθέντα ποσά δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. (άρθρο 42)

2.α. Ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) ως αρμόδια για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2020.

β. Για τους ως άνω ελέγχους, που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται αποζημίωση με υ.α. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων (άρθρο 21 ν. 4354/2015).   (άρθρο 43)

3.Απαλλάσσονται της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975, όπως εκάστοτε ισχύει, τα πάσης φύσης δάνεια που χορηγούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.λπ.  (άρθρα 44 και 45)

4.Καταβάλλεται, αναδρομικά από 1η.6.2021, στον υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε., που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, η ειδική αμοιβή που αντιστοιχεί στον βαθμό της θέσης, στην περίπτωση που προϊστάμενοι οργανικών μονάδων απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του. Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ο προϊστάμενος που απουσιάζει λαμβάνει την ειδική αμοιβή του υψηλότερου βαθμού θέσης εργασίας υπαλλήλου που υφίσταται στην οργανική μονάδα που υπηρετεί.(άρθρο 46)

5. Επιβάλλεται υποχρέωση στα οριζόμενα ιδρύματα να αφιερώνουν επαρκές προσωπικό και οικονομικούς πόρους προκειμένου να διευκολύνουν την ανάληψη και άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) κ.λπ..   (άρθρα 47 και 48)

6
. Επανακαθορίζεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος πληρωμών. (άρθρο 49)

7. Περιορίζονται οι περιπτώσεις βάσει των οποίων διάφορα πρόσωπα καταλαμβάνονται από την έννοια του τρίτου, κατά την ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου. (άρθρο 50)

8. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στην Ακαδημία Αθηνών, στο οποίο δύναται εφεξής να προΐσταται και Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (άρθρο 51)

9.α.
Προβλέπεται, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και υπόκεινται σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, ότι εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλουν ολόκληρο το οριζόμενο κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β. Εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής το φορολογικό έτος 2021 και τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021 ανακαλούνται, εφόσον καταβάλλουν έως την οριζόμενη προθεσμία το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή το φορολογικό έτος 2021. (άρθρο 52)

Source