Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή – Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο : Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ A

Περιλαμβάνονται διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας και, σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο, εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:

1.α. Επανακαθορίζονται και συστηματοποιούνται σε τρεις κατηγορίες οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τη δημοτική αστυνομία.

β. Η άσκηση των ανά κατηγορία ή του συνόλου των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων συναρτάται με τον πληθυσμό του οικείου δήμου, όπως αυτός αποτυπώνεται στην τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, βάσει του οποίου προσδιορίζεται και η στελέχωση της υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας με το αντίστοιχο ειδικό ένστολο προσωπικό.

Ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια και τις ασκούμενες αρμοδιότητες προβλέπεται:

– στελέχωση με έως πέντε (5) ή έως δέκα (10) άτομα, στελέχωση με δώδεκα (12) κατ’ ελάχιστον άτομα που μπορεί να προσαυξάνονται, για δε τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης εισάγεται ειδικός τρόπος υπολογισμού του απαιτούμενου αριθμού προσωπικού,

– λειτουργία των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας σε εικοσιτετράωρη βάση.

[Κατά τα ισχύοντα, η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων εξαρτάται από τη στελέχωση των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας με προσωπικό άνω ή κάτω των πενήντα (50) θέσεων, η δε εικοσιτετράωρη λειτουργία προβλέπεται κατά γενικό τρόπο].

γ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρα 1 – 6)

2.α. Συστήνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών δύο (2) Τμήματα, με αρμοδιότητα την εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση και τη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας.

β. Επαναλαμβάνονται κατά βάση οι ισχύουσες διατάξεις, για τη δυνατότητα σύστασης, με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας στους δήμους και για τη ρύθμιση των συναφών ζητημάτων (οργανωτική διάρθρωση, κλάδοι προσωπικού κ.λπ.). (άρθρα 7 – 8)

3.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ή με σειρά προτεραιότητας μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα. [Σήμερα, η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) ανά δήμο, με προκήρυξη και διαδικασία της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης].

β. Ορίζεται ότι η εισαγωγική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας) του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας παρέχεται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με δαπάνες του οικείου δήμου.

[Κατά τα ισχύοντα, ο διορισμός προϋποθέτει εκπαίδευση στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες δεν συστάθηκαν και δεν λειτούργησαν ποτέ]. γ. Σε περίπτωση παραίτησης υπαλλήλου της δημοτικής αστυνομίας πριν από την παρέλευση δεκαετίας από τον διορισμό του, αυτός υποχρεούται να καταβάλει στον οικείο δήμο την οριζόμενη αποζημίωση καθώς και τη δαπάνη που καταβλήθηκε για την εκπαίδευσή του.

δ. Ομοίως, οι δαπάνες επιμόρφωσης του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν τους οικείους δήμους. (άρθρα 9 – 14)

4.α.
Ορίζονται οι βαθμοί του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας ως ακολούθως:

– Δημοτικός Αστυνόμος Β’ έως Α’ και

– Δημοτικός Αστυνομικός Γ’ έως Α’.

[Κατά τα ισχύοντα, το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας ακολουθεί τη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων].

β. Καθορίζονται:

– ο εισαγωγικός βαθμός, ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης, η ιεραρχία του προσωπικού ανάλογα με την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της δημοτικής αστυνομίας, οι κανόνες για το προβάδισμα μεταξύ του προσωπικού, οι προϋποθέσεις εξέλιξης στους βαθμούς και η διαδικασία προαγωγών,

– οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής [μόρια, δομημένη συνέντευξη, σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας (Σ.Ε.Π.Δ.Δ.Α.) κ.λπ.].

γ. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, στα μέλη του οποίου καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(άρθρα 15 – 25)

5.α. Ρυθμίζονται λοιπά θέματα που αφορούν στους δημοτικούς αστυνομικούς (νομική υποστήριξη, κινητικότητα κ.λπ.)., εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις και παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων.

β. Καταργούνται οι υφιστάμενες υποδιευθύνσεις σε υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας, παρατίθενται δε και λοιπές καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρα 26 – 37)

ΜΕΡΟΣ 1Γ

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα:

1. α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται ο εκσυγχρονισμός και η εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων λαϊκών αγορών, με τη σύσταση φορέων λειτουργίας τους («Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής» και «Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης», αντίστοιχα), ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.

β. Καθορίζονται:

–   το όργανο διοίκησης των ανωτέρω φορέων [δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)], η σύνθεσή του, οι αρμοδιότητες αυτού και τα καθήκοντα του Προέδρου του,

–   οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία λαϊκών αγορών εντός των γεωγραφικών τους ορίων,

-το περιεχόμενο, ενδεικτικά, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για έκαστο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών.

γ. Προβλέπεται η καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Καταβάλλεται επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση. Το ύψος των εξόδων παράστασης και της αποζημίωσης καθορίζεται με κ.υ.α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρα 38 – 45 και 49)

2.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των ανωτέρω φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών [προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (ν. 4765/2021), αποσπάσεις ή μετατάξεις στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016)].

Προβλέπεται δε η δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και για όσο χρόνο διαρκούν τα έργα αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 87 του ν. 4605/2019). (άρθρο 46)

3. Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνιστώμενων φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Μεταβιβάζονται υποχρεωτικά στους προαναφερόμενους φορείς και συνιστούν περιουσιακό στοιχείο αυτών τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία προέρχονται από την είσπραξη του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που έχει καταβληθεί από τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.

β. Η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας στους νέους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών διενεργείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία (καταγραφή της από τριμελή επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη), χωρίς την τήρηση κάποιου τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διατάξεων περί δωρεών, κτηματολογικών εγγραφών κ.λπ.

γ. Προβλέπεται η μη καταβολή φόρου, εισφοράς ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, η οποία διενεργείται με την καταχώριση ατελώς της απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής και του αποσπάσματος της έκθεσης απογραφής στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. (άρθρο 47)

4.α. Προσδιορίζονται οι πόροι των συνιστώμενων φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών (ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ., χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις από οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.).

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προαναφερόμενου ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, εισπράττεται, εφεξής από τον οικείο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών (αντί από την οικεία περιφέρεια που προβλέπεται), και από αυτό ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εξακολουθεί να αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού για τη συντήρηση του Ο.Π.Σ.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 23 του ν. 4849/2021), το υπόλοιπο 50% αποδίδεται στον οικείο δήμο, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές].

β. Περαιτέρω, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω φορέων από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κ.λπ.
(άρθρο 48)

5. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία των συνιστώμενων φορέων, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η απόσπαση αυτοδικαίως του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους προαναφερόμενους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών, αντίστοιχα, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου το προσωπικό μπορεί να ζητήσει την μετάταξή του στον οικείο φορέα.

Η απόσπαση και η μετάταξη διενεργούνται με τις προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016.

Περαιτέρω ρυθμίζεται το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει το αποσπασμένο προσωπικό, το οποίο δύναται να μετατάσσεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, σε κενές θέσεις κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, άλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση των υπαλλήλων.

β. Εκκρεμείς δίκες και έργα, δράσεις ή προγράμματα που έχουν αναληφθεί από την οικεία περιφέρεια, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται από τους συνιστώμενους φορείς. (άρθρο 50)

ΜΕΡΟΣ Γ

Εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.Προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» των αποφάσεων: i) ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου (με αντίστοιχη κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και ii) τροποποίησης των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. των εργαζομένων σε ο.τ.α α’ και β’ βαθμού και στα ν.π.δ.δ. αυτών, με εξαίρεση αυτών που απασχολούνται σε προγράμματα ΕΣΠΑ.  (άρθρα 51 – 54)

2.Ανατίθεται στην οικονομική επιτροπή των ο.τ.α. (αντί της αποκεντρωμένης διοίκησης) η έγκριση: i) της κίνησης εκτός των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας των υπηρεσιακών οχημάτων του οικείου ο.τ.α. και των νομικών προσώπων αυτού και ii) των προγραμμάτων δράσης συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση που αιτούνται χρηματική επιχορήγηση από τους δήμους.  (άρθρα 55, 56)

3.Ορίζεται αποκλειστική προθεσμία για την έγκριση από το αρμόδιο όργανο της αποκεντρωμένης διοίκησης, άλλως τεκμαίρεται η χορήγησή της: i) της αγοράς, θέσης και παύσης σε κυκλοφορία, μίσθωσης ιδιωτικών οχημάτων δημόσιας χρήσης από τους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ii) της αποδοχής δωρεάς και έγκρισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων προς τα κάθε μορφής ν.π.δ.δ. και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και iii) των αποφάσεων του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας.  (άρθρα 57 – 60)


ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίζονται λοιπά ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, στη λειτουργία των ο.τ.α. και στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Ειδικότερα:

1. Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα:

α. στη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς σε άλλη εργάσιμη ημέρα, για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, στις οριζόμενες περιπτώσεις,

β. στη διαδικασία καθορισμού του ωραρίου εισόδου (γενικού ή/και ειδικού) των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες και των ωρών εξυπηρέτησής τους,

γ. στη θέσπιση χορήγησης άδειας σε υπαλλήλους που κυοφορούν, χωρίς περικοπή αποδοχών, για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

δ. στην παροχή διευκολύνσεων σε υπαλλήλους των ο.τ.α α’ βαθμού, που είναι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία,

ε. στη διατήρηση της ιδιότητας δημοσίου υπαλλήλου των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που την αποκτούν μετά την εισαγωγή τους στην εν λόγω Σχολή.       (άρθρα 61-68)

2.Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κινητικότητα υπαλλήλων στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ / ν.4440/2016) και μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με κ.υ.α., μεγαλύτερου, από το προβλεπόμενο, ποσοστού κάλυψης θέσεων για συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες.

β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις μετάταξης των υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών και προβλέπεται η τοποθέτηση των υπαλλήλων του κλάδου αυτού σε θέση προϊσταμένων συγκεκριμένων υπηρεσιών καθώς και η υποχρεωτική μετάταξη στον κλάδο αυτό των υπαλλήλων που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το πρόγραμμα πιστοποίησης του κλάδου επιτελικών στελεχών. Σε περίπτωση δε, που δεν ολοκληρωθεί, η μετάταξή τους στον κλάδο αυτό, υποχρεούνται στην επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, των αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος πιστοποίησης.

γ. Εξειδικεύονται θέματα μετακίνησης υπαλλήλων για λόγους υγείας και ειδικά για την εξέταση σχετικού αιτήματος δόκιμων υπαλλήλων.

δ. Απαγορεύεται, πλην των οριζόμενων εξαιρέσεων, η συμμετοχή σε διαδικασίες κινητικότητας του προσωπικού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, που τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  (άρθρα 69-74)

3. α. Προβλέπεται η τοποθέτηση των μη μονιμοποιητέων υπαλλήλων των δικαστηρίων, εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, που μεταφέρονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των ο.τ.α., των ν.π.δ.δ., καθώς και των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, σε κενή οργανική θέση ι.δ.α.χ. και εφόσον δεν υπάρχει σε συνιστώμενη προσωποπαγή με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού ή ι.δ.α.χ., η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση.

β. Ρυθμίζονται θέματα μοριοδότησης για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων. (άρθρα 75, 76)

4.α. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΠτΚ) και συγκεκριμένα:

i) Επιτρέπεται η κάλυψη των θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μόνιμου και με σχέση ι.δ.α.χ. προσωπικού, με μετάταξη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και προβλέπεται διατήρηση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος αυτών, καθώς και της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

ii) Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση προσωπικού της ΠτΚ σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τα οριζόμενα, με ειδική αναφορά για το προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ δημοσιογράφων και το αποσπασμένο σε βουλευτικά γραφεία και γραφεία μελών της Κυβέρνησης κ.λπ. προσωπικό.

iii) Οι λοιπές αποσπάσεις λήγουν αυτοδίκαια εντός της τασσόμενης προθεσμίας, εκτός εάν εντός αυτής οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στον φορέα όπου είναι αποσπασμένοι, με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.

iv) Συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της ΠτΚ (Σ.Ε.Π. ΠτΚ), με την οριζόμενη σύνθεση.

β. Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δημοσίου, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ο.τ.α.. β’ βαθμού και ν.π.δ.δ., καθώς και ανεξάρτητων αρχών.  (άρθρα 77, 78)

5.Καταργείται η δυνατότητα συμμετοχής του προσωπικού του πρώην Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) Α.Ε., στις διαδικασίες μετακίνησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί κινητικότητας διατάξεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται εκκρεμείς περιπτώσεις αποσπάσεων και μετατάξεων του εν λόγω προσωπικού. (άρθρο 79)

6
.Παρατείνεται ο χρόνος μετακίνησης του προσωπικού που είχε μετακινηθεί από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, καθώς και σε νομικά πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα και αντίστροφα, μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης αυτών.  (άρθρο 80)

7. α. Εισάγεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του δημόσιου τομέα που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, για την πρόσληψη κατά προτεραιότητα δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα τιθέμενα από τη σχετική νομοθεσία ποσοστά.

β.Αυξάνεται (στο 67ο αντί το 65ο, που ισχύει) το ανώτατο όριο ηλικίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., για την πρόσληψή του στους ανωτέρω φορείς, με δυνατότητα περαιτέρω, κατ’ εξαίρεση, προσαύξησης του ηλικιακού ορίου, στις οριζόμενες περιπτώσεις. (άρθρα 81 – 82)

8. Επεκτείνεται και στα έτη 2023 και 2024, η απογευματινή υπερωριακή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες πέραν πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του άρθρου 20 του ν.4354/2015, για: i) τους υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό αυτού και ii) το προσωπικό γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Δ.) και του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). (άρθρο 83)

9. Προβλέπεται η στελέχωση θέσεων προϊσταμένων αυτοτελών τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Περιφερειών από ανώτερους ή ανώτατους εν αποστρατεία αξιωματικούς που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία, κατά προτίμηση απόφοιτοι των μνημονευόμενων Σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους. (άρθρο 84)

10.   Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης του προσωπικού από φορείς του δημόσιου τομέα στο ν.π.ι.δ. «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης», για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης αυτού, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. (άρθρο 85)

11.   Επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών, από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, για παραβάσεις ως προς τη δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2010.  (άρθρο 86)

12.   Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου από τους δήμους, όταν αυτό είναι ιδιοκτησία του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο.τ.α. α’ ή β’ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.  (άρθρο 87)

13.   Επιτρέπεται, επίσης, η καταβολή σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος, της παρεχόμενης δωρεάν σίτισης και του καταλύματος διαμονής, στις συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων από τους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, τα νομικά πρόσωπα αυτών καθώς και τους ο.τ.α. β’ βαθμού όπου ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.   (άρθρο 88)

14.   Εξαιρούνται οι περιφερειακοί σύμβουλοι που λαμβάνουν αντιμισθία, από τη λήψη αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών.  (άρθρο 89)

15. α. Ορίζεται ότι, η εξόφληση των ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια δήμων, περιφερειών και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις, καθώς και των ενδεκατημορίων έτους 2023, πραγματοποιείται άτοκα με ισόποση κατανομή των ποσών αυτών στις υπολειπόμενες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο έτους 2024.

β. Αν η διάρκεια αποπληρωμής των ανωτέρω δανείων, λήγει έως και τις 31.12.2024, η εξόφληση των μη παρακρατηθέντων ποσών από τους υπόχρεους φορείς, πραγματοποιείται άτοκα σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η Δεκεμβρίου 2024. (άρθρο 91)

16.   Αναστέλλεται η καταβολή της δόσης και του έτους 2023 της ρύθμισης οφειλών από χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των ν.π.δ.δ. αυτών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η διάρκεια αποπληρωμής της ρύθμισης επιμηκύνεται για ένα ακόμα έτος [συνολικά κατά τέσσερα (4) έτη] και η εξόφληση της ανωτέρω δόσης καθώς και των δόσεων των προηγούμενων ετών πραγματοποιείται μέχρι το τέλος της ρύθμισης, αρχής γενομένης από το έτος 2024, χωρίς την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ύψος του επιτοκίου εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. (άρθρο 92)

17.   Ορίζεται ότι, για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει η παρ.4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, δεν εφαρμόζεται η, προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 259 παρ.5 και άρθρο 260 παρ.7 του ν. 3852/2010), τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους ο.τ.α. από τον τακτικό προϋπολογισμό, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους. Λογίζονται δε ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό προς τους ο.τ.α., στα αντίστοιχα οικονομικά έτη, τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος.

(άρθρο 93)

18. Θεωρούνται νόμιμες οι καταβληθείσες αχρεωστήτως κατά τα έτη 2003 έως και 2010 δαπάνες του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, που αφορούν σε αμοιβές εργαζομένων μουσικών χωρίς συμβάσεις εργασίας, των οποίων οι βεβαιώσεις απασχόλησης έχουν ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά τους από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι προαναφερόμενες δαπάνες δεν καταλογίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), ενώ το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) επιστρέφεται σε σαράντα οκτώ (48) άτοκες δόσεις. Καταλογισμοί που αφορούν στις ανωτέρω δαπάνες, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί, δεν εκτελούνται και τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται. (άρθρο 94)

19. Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των δήμων που χαρακτηρίζονται ως ορεινοί δήμοι, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οποίων τουλάχιστον το 40% των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι οποίοι έχουν πληθυσμό μέχρι 15.000 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. (άρθρο 96)

20. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την ανάληψη, με κ.υ.α., από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), της αρμοδιότητας για την Πράξη «Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων Κοινής Ωφέλειας Δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με σκοπό τη συνολική διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των δικτύων ενός δήμου.

Με την ανωτέρω απόφαση, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προϋπολογισμού για την εκτέλεση της πράξης, τον συντονισμό της δράσης μέσω Ομάδων Διοίκησης Έργου, καθώς και των αρμοδιοτήτων των σχετικών ομάδων διοίκησης και παρακολούθησης της άνω πράξης. (άρθρο 100)

21. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την εκλογική διαδικασία και μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την καταχώρηση στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, την αναθεώρηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των ετεροδημοτών, την άσκηση του δικαιώματος μεταδημότευσης για συμμετοχή στις εκλογές δημοτικών αρχών, τις προθεσμίες αποστολής των ψηφοδελτίων στις διπλωματικές και προξενικές αρχές της χώρας μας και ορίζεται ρητά ότι η σχετική δαπάνη αποστολής αυτών βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

β. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με το ασυμβίβαστο υπαλλήλων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων τους, που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων, περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί να αποσπαστούν, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, σε άλλη υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν και αν δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν ή εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγουν, κατά περίπτωση.

Οι αποσπάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη διοίκηση, διενεργούνται με κ.υ.α. και λήγουν αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας των ανωτέρω. Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του. (άρθρο 101 – 108)

22. α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4250/2014, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και επεκτείνεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα οδήγησης και στα μέλη της Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πέραν του υπευθύνου, κατά την κείμενη νομοθεσία, οδηγού.

β. Καταργείται, για τους δημάρχους, η αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μέλη ΔΕΠ Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ).

γ. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων (μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας), που μπορούν να διορισθούν σε κενή θέση στο Δημόσιο, σε περίπτωση θανάτου, πριν από τη μονιμοποίηση του διορισθέντος συγγενούς εργαζόμενου στο Δημόσιο, εφόσον ο τελευταίος απεβίωσε κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος (άρθρο 14 του ν.2266/1994).

(άρθρα 109 – 114)

23. Παρατίθενται μεταβατικής ισχύος διατάξεις και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτή που προβλέπει τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσοστό 17% ετησίως, στη χρηματοδότηση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης.  (άρθρα 115 – 118)

Source