Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νέο νομοσχέδιο στη βουλή : Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή από το υπ.Υγείας  «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’- Γ’ και Ε’

Παρατείνεται, από τη λήξη της και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως:

– η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων κατά της νόσου COVID-19,

– η διάρκεια της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού,

– η απασχόληση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών,

– οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,

– η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς,

– η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»,

– οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

– η παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως από τους συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους οικογενειακούς ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

– οι συμβάσεις εργασίας προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του,

– η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζόμενων στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,

– η οικονομική ενίσχυση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) για την προμήθεια προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) από φορείς του δημόσιου τομέα,

– η καταβολή αποζημίωσης στους φαρμακοποιούς σε περίπτωση συνδρομής τους στη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

– η δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων,

– η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,

– η αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,

– η δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την καταπολέμηση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας,

– η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος ενόψει της τουριστικής περιόδου,

– η δυνατότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων, ως προϋπόθεση συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,

– η δυνατότητα ανάθεσης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων,

– η διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

– η διαδικασία αποστολής φαρμάκων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό,

– η εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης,

– η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας,

– η δυνατότητα διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο,

– η δέσμευση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας,

– η δυνατότητα επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων,

– η διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών,

– η διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19,

– η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας,

– Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.),

– η διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών,

– η διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ,

– η σύναψη έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

– η διαδικασία αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων καθώς και τη διενέργεια εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα,

– η δυνατότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με τα οριζόμενα αντικείμενα.   (άρθρα 1-11, 19 – 38 και 43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

1.Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα παρατείνονται εκ νέου μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία:

– οι οριζόμενες συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους,

– η δυνατότητα πρόσληψης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού,

– η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 ως προς την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ.,

– η δυνατότητα ανάθεσης από τον Ε.Ο.Δ.Υ. υπηρεσιών για την εξέταση δειγμάτων σε τρίτους ιδιωτικούς παρόχους,

– οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του χώρων καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης.
(άρθρα 12-16 και 18)

2.Παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, οι συμβάσεις ιατρών με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 για την κάλυψη των αναγκών προσωπικού στις αναφερόμενες δομές υγείας.
(άρθρο 17)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ και ΣΤ’

1. Παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την οριζόμενη ημερομηνία ιατροί κλάδου του Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020 ή την 31η.12.2021, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022.   (άρθρο 39)

2. Δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευόμενους νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν το χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως την οριζόμενη ημερομηνία, παράτασης της παραμονής τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου για τη λήψη της ειδικότητας. (άρθρο 40)

3. Παρατείνεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία η δυνατότητα επιλογής από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες, των υποψηφίων για λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021. (άρθρο 41)

4. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς υφιστάμενων ρυθμίσεων αναφορικά με τη λήψη μέτρων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (άρθρα 42)

5. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας, όπως, σε έκτακτες περιπτώσεις, αναθέτει στην ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) την προμήθεια ναρκωτικών φαρμάκων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 44)

6. Παρατείνεται, από τη λήξη της και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η ισχύς της αναφερόμενης σύμβασης – συμφωνίας πλαίσιο του ν.π.δ.δ. «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.ΚΕ.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα.  (άρθρο 45)

7. Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με:

– τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Συγκεκριμένα παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για καθορισμό με υ.α της διαδικασίας σύστασης, θέσης σε λειτουργία και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης για μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων, καθώς και για την έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,

– τον υπολογισμό του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τους οριζόμενους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.
(άρθρα 46 και 47)

8. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης, που δίδεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων / μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία καθώς και μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η εν λόγω χρηματοδότηση ορίζεται:

– μέχρι το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400) ευρώ, για το έτος 2022 και

– μέχρι το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ, για το έτος 2023.

[Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 19 του ν.4823/2021), η χρηματοδότηση του έτους 2022 για τον ίδιο ως άνω σκοπό προβλέφθηκε μέχρι το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (50.760.000) ευρώ].

β. Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος (Ιούλιος 2022 – Ιούνιος 2023) η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού στους Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. (άρθρα 48 – 51)

Source