Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ναύλωση γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτική μίσθωση πλοίου (ship lessee) που νηολογούνται – Τύπος, περιεχόμενο και προθεσμία υποβολής δηλώσεων


Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1027/2021 της ΑΑΔΕ με την οποία ορίζεται
ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, αναφορικά με τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του φόρου αυτού, στις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee) που νηολογούνται:

α) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4646/2019 (Υπόδειγμα 1),

β) με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα αφενός με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4646/2019, και αφετέρου τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Υπόδειγμα 2),

γ) με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Υπόδειγμα 3) και δ) με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26α του ν. 27/1975 (Υπόδειγμα 4) έχει όπως τα συνημμένα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 γίνεται χειρόγραφα αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά και γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 ΚΦΔ.

Εξαιρετικά οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2020 υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις μέχρι την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2021, η οποία προβλέπεται για τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας στις διατάξεις των άρθρων 14 και 19 του ν. 27/1975.

Τα ποσά του φόρου πλοίων που βεβαιώνονται από την υποβολή των παραπάνω δηλώσεων καταχωρούνται στον ίδιο ΑΛΕ και στα ίδια είδη φόρου με αυτά των δηλώσεων της πρώτης κατηγορίας πλοίων με σημαία ελληνική, ξένη ή Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του ν. 27/1975 αντίστοιχα.

Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, όπως ισχύει μετά την προσθήκη του άρθρου 26β με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4646/2019, αναφορικά με τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του φόρου αυτού, στις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee) που νηολογούνται:

α) με ελληνική σημαία (Υπόδειγμα 5) και

β) με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής (Υπόδειγμα 6) και αφορούν την εκμετάλλευση πλοίων από 1/1/2020 και μετά, έχει, όπως τα συνημμένα υποδείγματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού και η καταβολή του φόρου για τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 27/1975. Τα ποσά του φόρου πλοίων που βεβαιώνονται από τις παραπάνω πράξεις καταχωρούνται στον ίδιο ΑΛΕ και στα ίδια είδη φόρου με αυτά των περιπτώσεων της δεύτερης κατηγορίας πλοίων με σημαία ελληνική ή Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του ν. 27/1975 αντίστοιχα.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου