Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νομοθετική – μεταβατική ρύθμιση για τις μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, αποσαφηνίζεται ότι, η παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 σχετικά με το καθεστώς που διέπει τις μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου, δεν καταλαμβάνει συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4764/2020 (23-12-2020).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη ως προς μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου

Στο τέλος της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παρούσα δεν καταλαμβάνει συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4764/2020 (Α’ 256).»

Η παράγραφος 8Α, όπως προστέθηκε με το ν. 4764/2020, θα διαμορφωθεί μετά τη ψήφιση του νόμου ως εξής:

«8A. Μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου:
α. Μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου συνιστά: (αα) κάθε πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από διαφημιστή σε διαφημιζόμενη επιχείρηση, όταν ο διαφημιστής, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, δεν έχει προαγοράσει τον πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, (αβ) κάθε σύμβαση με την οποία διαφημιστής δεσμεύεται έναντι διαφημιζόμενης επιχείρησης σχετικά με την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, ή εγγυάται την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, όταν ο διαφημιστής κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας αυτής δεν έχει ήδη συμφωνήσει τις αντίστοιχες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) με μέσα της παρ. 1, (αγ) οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή ή αλληλουχία συναλλαγών, μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων, με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και (αδ) οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ διαφημιστή και διαφημιζόμενης επιχείρησης, που παραπέμπει άμεσα ή έμμεσα στους εκάστοτε τιμοκαταλόγους μέσων της παρ. 1, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη δέσμευση των μέσων ως προς την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης για συγκεκριμένο όγκο και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
β. Μια συμφωνία που πληροί τα κριτήρια της περ. α συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πώληση ακόμα και αν: (βα) το σχετικό τιμολόγιο του διαφημιστή για την καταβολή της αμοιβής του εκδίδεται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της συμφωνίας, (ββ) αναφέρεται σε τιμή πώλησης που είναι σταθερή ή κυμαινόμενη, ή μέση τιμή, ή προσδιορίζεται από πριν με βάση κάποιο συντελεστή, όπως συντελεστή αύξησης ή μείωσης του κύκλου εργασιών της διαφημιστικής αγοράς.
γ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου και κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χρόνου.
δ. Συμφωνίες των περ. α΄ και β΄ είναι έγκυρες μόνο εάν προϋπάρχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές συμφωνίες με τα μέσα της παρ. 1 για καθέναν διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Οι συμφωνίες των περ. α΄ και β΄ επισυνάπτονται ως παράρτημα της συμφωνίας διαφημιστή και διαφημιζόμενου και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης, συγκεκριμένους όγκους και συγκεκριμένες περιόδους προβολής. Ο όγκος και οι περίοδοι προβολής πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις δεσμεύσεις του διαφημιστή προς τον διαφημιζόμενο.
Η παρούσα δεν καταλαμβάνει συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4764/2020 (Α’ 256).»