Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Νοσοκομεία και δομές παροχής υπηρεσιών υγείας: Μετατίθεται για τις 3-7-2021 η απαγόρευση προμήθειας συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» μετατίθεται, για τις 3-7-2021, η απαγόρευση προμήθειας συγκεκριμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια κ.λπ.) και προϊόντων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη, από τα νοσοκομεία και τις πάσης φύσεως δομές παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και η υποχρέωση αυτών να περιλαμβάνουν τις εν λόγω απαγορεύσεις, ως όρο στις συναπτόμενες συμβάσεις μίσθωσης ή εκμετάλλευσης ή παροχής υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των εν λόγω προϊόντων. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.4736/2020), οι εν λόγω απαγορεύσεις / υποχρεώσεις εκκινούσαν από 1-2-2021].

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …   
Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020

Αναστέλλεται έως την 3η.7.2021 για τα νοσοκομεία και τις πάσης φύσεως δομές παροχής υπηρεσιών υγείας η έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020 (Α’ 200).

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020 έχει ως εξής:

2. Από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143):
α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,
β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.
Η διάταξη της περ. α΄ δεν καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.